Εγγραφές στο Δημοτικό Σχολείο για το Σχολικός Έτος 2021-2022

Οι εγγραφές για το Δημοτικό Σχολείο ξεκινούν τη Δευτέρα 01/03/2021 και λήγουν την Παρασκευή 19/03/2021.

Απαραίτητο δικαιολογητικό για την εγγραφή του παιδιού στο Δημοτικό είναι η Βεβαίωση Φοίτησης την οποία παραλαμβάνετε από το Νηπιαγωγείο. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς θα παραλάβετε και το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο Νηπιαγωγείο, το οποίο θα πρέπει να καταθέσετε άμεσα στο Δημοτικό.

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά είναι:

α. Βιβλιάριο Εμβολίων του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α 25).

β. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (Α.Δ.Υ.Μ.).

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας.

Ακολουθεί η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις εγγραφές στο Δημοτικό.Λήψη αρχείου