Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-2021

                                                                 24ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ                                                                   

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 66 ΚΑΙ ΘΗΒΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ κ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2104929609

 ΚΙΝΗΤΟ:6947780857

ΝΙΚΑΙΑ 14-5-2020

ΘΕΜΑ : «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-2021»

Για το σχολικό έτος 2020-2021 οι ηλεκτρονικές εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 30 Μαΐου 2020. Εγγραφές μετά την 30η Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-21, μαθητές γεννημένοι το 2015 και το 2016 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη. Από το σχολικό έτος 2020-2021, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ Α’ 167), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 33 του νόμου 4521/2018 (ΦΕΚ Α’ 38) και με την υπ’ αρ. πρωτ. 127860/Δ1/13-08-2019 (ΦΕΚ 3233Β) ΚΥΑ, η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών γίνεται υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας.

Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθρ. 6 του ΠΔ79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109). ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

  • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (  https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ ) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
  • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (  http://gov.gr    )αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
  • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή (παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767). Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

 δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

 ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα

 στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου». Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο Προϊστάμενος/νη-Διευθυντής/ντρια του Νηπιαγωγείου.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ο γονέας/κηδεμόνας ενημερώνεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης ( http://gov.gr  ) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσει κατά την επίσκεψή του στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:

 ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)

Ατομικό Δελτίο Υγείας

 η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (παρ. 4, του άρ. 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α’ 142) και από το άρθρο 74 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α’ 13)).

 θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι ασκεί τη γονική επιμέλεια του τέκνου που αιτείται εγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Μετά την υποβολή της αίτησης, (παρ 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

 Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο (παρ 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767). Για τον σκοπό αυτό ο/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/νη του νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του προσκομίζει ο γονέας/κηδεμόνας.

Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως: πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης, με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα/κηδεμόνα (παρ 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767).

 

Γ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

α. Προϋποθέσεις εγγραφής στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα (13:00 – 16:00)

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

  1. Μαθητές/τριες των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς/κηδεμόνες, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα/κηδεμόνα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.
  2. Μαθητές/τριες, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως:

Ι) Πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς/κηδεμόνες με χρόνιες παθήσεις /ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης / φυλακισμένοι.

  1. II) Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):

  1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα. 2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
  2. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

 Τα όρια  του 24ου Νηπιαγωγείου είναι:

Αρμενίων Αγωνιστών από 2 έως 48(όλα τα ζυγά)

Μπελογιάννη από 74 έως 146

Θηβών  από 169 έως 233

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα στην διενέργεια  της εγγραφής επικοινωνήστε μαζί μας.

Σας παρακαλούμε θερμά για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) Οδηγίες προφύλαξης για το κοινό, για την προσέλευσή σας, θα πρέπει να προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία στη σχολική μονάδα. Ως εκ τούτου, παρακαλείστε ως προς την πιστή τήρηση των προτεινόμενων μέτρων.

 

ΩΡΑΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 9πμ έως 12:00πμ

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση!

Οδηγίες χρήσης εφαρμογής για κηδεμόνεςΛήψη αρχείου

ΕΟΔΥ Οδηγίες για παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτιΛήψη αρχείου

Χειμώνας..πασπαλισμένος με λίγη Σπορά..

σετ γάντια με σκουφί

οι χιονάνθρωποί μας

αρκούδα σε χειμερία νάρκη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η νέα χρονιά μας βρήκε να ασχολούμαστε με τα βασικά χαρακτηριστικά της εποχής που διανύουμε συνδυασμένη όμως με τη συνέχεια του σχεδίου εργασίας μας με θέμα τη Σπορά.Έτσι στην αρχή συζητήσαμε για τον χειμώνα,τον τρόπο που ντύνονται οι άνθρωποι και τα μέσα θέρμανσης που χρησιμοποιούν , μιλήσαμε για τα ζώα που πέφτουν σε χειμερία νάρκη αλλά και αυτά που ζουν στους πόλους.Παίξαμε με τα γράμματα του Χειμώνα,φτιάξαμε σετ γάντια με σκουφί μιλώντας για τα δικά μας μάλλινα γάντια που τα παίρνουμε από το μαλλί των ζώων,κατασκευάσαμε τον δικό μας χιονάνθρωπο αλλά και την αρκούδα μας που έχει πέσει σε χειμερία νάρκη.

Όπως περνούσαν οι κρύες ημέρες όμως αποφασίσαμε με τα παιδιά να φτιάξουμε ζεστό κακάο για να ζεσταθούμε.Δυστυχώς έμεινε μόνο η συνταγή που έγραψαν τα παιδιά …Το κακάο έγινε ανάρπαστο από τα περισσότερα αφού το απόλαυσαν!Επίσης ξαναθυμηθήκαμε τα στάδια που περνάει ο σπόρος του κακάο από τη στιγμή που φυτεύεται μέχρι να φτάσει στο σουπερμαρκετ..

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα παιδιά όμως έδειξαν και τη ευαισθησία που έχουν απέναντι στα ζώα ,αφού σκέφτηκαν να φτιάξουν ταΐστρες για τα πουλιά ,που δυσκολεύονται στο κρύο να βρουν τροφή , τις οποίες έβαψαν και γέμισαν με πολύ αγάπη και πολλά σποράκια.Οι ταΐστρες είναι πια μέρος της αυλής μας!

 

 

 

 

 

 

 

 

δείγμα από το βιβλίο μαθηματικών με αντιστοίχηση ποσότητας και αριθμού

Τέλος εκμεταλλευόμενοι τον τρόπο που ξαναγυρίσαμε στην σπορά μέσα από το κακάο και τις ταΐστρες,διαβάσαμε το παραμύθι Το σκιάχτρο που ήθελε να ταξιδέψει και αφού το συζητήσαμε φτιάξαμε τα δικά μας σκιάχτρα για την διακόσμηση της τάξης μας..Επιπλέον δημιουργήσαμε ένα βιβλίο μαθηματικών με τα νούμερα 1-10 όπου τα παιδιά σε κάθε μία σελίδα κολλούν τόσα πουλιά όσα λέει το νούμερο για να βοηθήσουν το σκιάχτρο τους να προστατέψει τη σοδειά του..

τα σκιάχτρα μας

Το σποράκι είναι τόσο δα μα κάνει θαύματα πολλά…

Πριν λίγες μέρες ξεκινήσαμε στο νηπιαγωγείο μας ένα πολύ ενδιαφέρον σχέδιο εργασίας με θέμα τους σπόρους. Η αφόρμηση ήταν  το ενδιαφέρον των παιδιών στα διαλείμματα για τους σπόρους που βρίσκουν κάτω από τα δέντρα της αυλής μας.Η έναρξη του σχεδίου μας ήταν  με μια αυτοσχέδια ιστορία κατά την οποία ο κύριος Σπορούλης (μια κατασκευή από πλαστικό ποτήρι και σπόρους)έπεσε θύμα πλημμύρας στο σπίτι του και έφυγε γρήγορα παίρνοντας μαζί του ότι πρόφταινε , δηλαδή κάποιους σπόρους .Ο Σπορούλης ζητούσε τη βοήθειά μας για να του φτιάξουμε ένα νέο σπιτικό και πολλά δωμάτια για τους σπόρους του. Για αντάλλαγμα θα μας χάριζε σπόρους και θα μας αποκάλυπτε όλα τα μυστικά γύρω από αυτούς.

Ο κύριος Σπορούλης μας ζητάει βοήθεια…

Τα παιδιά γνωρίζουν και ομαδοποιούν τα σποράκια σε δωμάτια γράφοντας και την ονομασία τους..

Έτοιμο το νέο σπίτι του Σπορούλη μας…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί φύτεμα φακής μαζί με τα παιδιά,πειράματα φυτέματος χωρίς νερό και χωρίς φως.

Τα παιδιά φτιάχνουν τους δικούς τους Σπορούληδες

Πειράματα,ύστερα από λίγες μέρες τα παιδιά αποφάσισαν να ποτίσουν το σποράκι που δεν μεγάλωνε χωρίς νερό και παρατήρησαν πως τα δικά τους φυτά είναι πολύ πιο υγιή από το σπόρο που μεγαλώνει χωρίς ήλιο.

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα παιδιά αφού είδαν την εξέλιξη των σπόρων τους,παίρνουν σπίτι τους Σπορούληδές τους για να συνεχίσουν την φροντίδα τους κατ’οίκον πια..

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια φτιάχνουμε ποπ κορν στην τάξη μας και τα απολαμβάνουμε ζεστά..

Από το καλαμπόκι στο ζεστό ποπ κορν και ύστερα τα παιδιά γράφουν και την συνταγή..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έπειτα  παρακολουθούμε τον μύθο την Δήμητρας και της Περσεφόνης και αφού τον συζητήσουμε τον δραματοποιούμε..

Η θεά Δήμητρα με την κόρη της Περσεφόνη και τις φίλες της δεύτερης.

Η Δήμητρα δυστυχισμένη στέλνει κρύο και χιόνια στους ανθρώπους φέρνοντας τον χειμώνα

Ο Άδης αποφασίζει να πάρει μαζί του στον Κάτω Κόσμο την Περσεφόνη

Ο Ερμής παρουσιάζεται στον Άδη και του μεταφέρει μήνυμα από τον Δία να ελευθερώσει την Περσεφόνη.

Η Περσεφόνη γυρίζει στις φίλες και την μητέρα της η οποία κάνει την φύση πάλι να ανθίζει από την χαρά της φέρνοντας έτσι στους ανθρώπους την άνοιξη..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μείνετε συντονισμένοι…το σχέδιο εργασίας μας αναμένεται να έχει μεγάλη συνέχεια…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kαλό καλοκαίρι σε όλους!!!

children_summer_vacation_vector_2_4

Η τελευταία μέρα του αποχαιρετισμού χαρακτηρίστηκε από συγκίνηση,πολλές αγκαλιές και λίγη αμηχανία για το νέο δρόμο που θα ακολουθήσουν τα νηπιάκια μας στο Δημοτικό σχολείο…Κυρία δεν θέλω να πάω στο Δημοτικό είπαν μερικά,μα και για μας είναι εξίσου δύσκολος ο αποχαιρετισμός…Κυρία θα μου λείψεις,κυρία δεν θα σε ξεχάσω,κυρία σ αγαπώ ,λεξούλες που ακούγαμε πολλές φορές αλλά στο τέλος ήταν πιο δυνατές, λεξούλες που μας δίνουν κουράγιο και δύναμη να συνεχίζουμε πάντα παρά την κούραση και τις δυσκολίες της καθημερινότητας το έργο μας . Λέξεις που μας γεμίζουν αγάπη και χαρά,που φορτίζουν καθημερινά τις μπαταρίες μας!!!

Αγαπημένα μας παιδιά και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για τα τόσο όμορφα συναισθήματα που μας κάνετε να νιώθουμε!!
Μέσα στο νηπιαγωγείο δεν είστε απλά οι μαθητές μας αλλά τα φιλαράκια μας,οι συνοδοιπόροι μας,η μικρή μας οικογένεια…
Γι αυτό η πόρτα του νηπιαγωγείου και της καρδιάς μας  είναι πάντα ανοιχτή για σας…
Ευχόμαστε στα  παιδάκια μας  να είναι πάντα χαρούμενα και να αντιμετωπίζουν την ζωή τους με …αισιοδοξία, δημιουργικότητα,συνεργασία,χαρά,γέλιο,ευτυχία,χαμόγελα και πολύ πολύ παιχνίδι όπως ακριβώς έκαναν και στο νηπιαγωγείο…

Σας ευχόμαστε να περάσετε ένα υπέροχο,ξέγνοιαστο και τρελούτσικο  καλοκαίρι …

Καλή πρόοδο και καλή τύχη στη ζωή σας!!!
Με πολλή αγάπη οι Νηπιαγωγοί σας!

Kαλό καλοκαίρι!!!

Άλλη μια σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της…Σας ευχαριστούμε για την πολύ όμορφη συνεργασία που είχαμε με όλους σας  για άλλη μια φορά! Ευχόμαστε σε μικρούς και μεγάλους να περάσετε ένα ξέγνοιαστο,ξεκούραστο και όμορφο καλοκαίρι !!!Ραντεβού το Σεπτέμβρη με γεμάτες μπαταρίες και πολύ όρεξη για νέα δημιουργικά »ταξίδια»…