Νομοθεσία λειτουργίας των Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Πλαίσιο λειτουργίας Σ.Ε.Κ./Σ.Ε.

Νόμος 1566/85

(Φ.Ε.Κ. 167/τ.Α’/30-9-1985)

Καθήκοντα προσωπικού Σ.Ε.Κ./Σ.Ε.

Γ2/4321/26-10-1988

Σχετικά με τη λειτουργία των Σ.Ε.Κ.

Γ2/1921/5-6-1990

Βασικός κανονισμός λειτουργίας Σ.Ε.Κ. (τροποποίηση της Γ2/4321/26-10-1988).

Φ.Ε.Κ. 1588/30-11-2001

(Υ.Α. Γ2/6098/13-11-2001)

Καθήκοντα και αρμοδιότητες διευθυντών και υποδιευθυντών Σ.Ε.Κ. και του συλλόγου διδασκόντων.

Φ.Ε.Κ. 1340 Τ.Β’/16-10-2002 (Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1)

Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ.

Υ.Α. 118842/Γ2/17-9-2008

Σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Έγγραφα ΥΠ.Ε.Π.Θ. 119052/Γ2/17-9-2008 και 127070/Γ2/3-10-2008

Μετονομασία σε Εργαστηριακά Κέντρα.

Φ.Ε.Κ. 193/τ.Α’/17-9-2013

Αφήστε μια απάντηση