Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας – Καθηκοντολόγιο

• Ιδρυτικό πλαίσιο: Νόμος 4547/2018(ΦΕΚ. Α΄102): Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας καιΔευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
• Κανονιστικό πλαίσιο: υπ’ αριθμ 158733/ΓΔ4/27-09-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ. Β΄ 4299): «Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου» (ΦΕΚ 4299/27-09-2018).

Δημοσιεύθηκε στην Θεσμικά κείμενα και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.