Εγγραφές για το σχολικό έτος 2022-23 από 1-20 Μαρτίου

Η εγγραφή στο νηπιαγωγείο των προνηπίων, δηλαδή παιδιών που έχουν γεννηθεί το 2018, θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της  ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/   

Δεν απαιτείται καμιά ενέργεια από τους γονείς, που τα παιδιά τους φοιτούν ήδη στο νηπιαγωγείο. Μπορούν μόνο να αιτηθούν για την εγγραφή στο ολοήμερο τμήμα και στη ζώνη πρωινής υποδοχής, συμπληρώνοντας  το σχετικό έντυπο που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης και προσκομίζοντας το στο Νηπιαγωγείο.

 Για την ηλεκτρονική αίτηση θα χρειαστείτε :

 1.  Τους κωδικούς taxinet : Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 2. Λογαριασμό ΔΕΚΟ ( ΔΕΗ, ΟΤΕ ) ή μισθωτήριο συμβόλαιο  ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας  το οποίο ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ   στην πλατφόρμα εγγραφών όταν θα σας ζητηθεί.

Επίσης  στην πλατφόρμα θα πρέπει να συμπληρώσετε

 1. τα στοιχεία του προνηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στους γονείς/κηδεμόνες κατάλογο των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή τους μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το/τα τέκνο/α για το/τα οποίο/α επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμούν να εγγράψουν, έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν μόνοι τους τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσουν τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας, είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή
 2. εάν έχετε τέκνο που φοιτά στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, αφού δηλώσετε  τα στοιχεία του παιδιού στην πλατφόρμα στο σχετικό πεδίο,  και να προσκομίσετε στο νηπιαγωγείο Βεβαίωση φοίτησης από την Διευθύντρια/ή της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας
 3. εάν επιθυμείτε η φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής.
 4. τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, επιπλέον  περιλαμβάνονται :

 1. η αίτηση εγγραφής
 2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)
 3. Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 α του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α΄ 25).
 4. Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.

ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

 1. ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ( ΑΔΥΜ)   Λήψη

( εκτυπώστε το σε  2 ξεχωριστές σελίδες. Στο Νηπιαγωγείο προσκομίζετε ΜΟΝΟ την πρώτη σελίδα το αργότερο μέχρι το Σεπτέμβριο.)

2 . ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ – ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ  Λήψη

3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ

https://blogs.sch.gr/1nskoutser/files/2022/02/ypeythyni_dilosi.docx

Ώρες προσέλευσης στο Νηπιαγωγείο 12:00-13:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321041680

mail: mail@1nip-skoutar.ser.sch.gr