ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Οι ώρες επικοινωνίας για εγγραφές με την Διεύθυνση του σχολείου και την προσκόμιση δικαιολογητικών είναι 12:10 έως 13:00μ.μ.

τηλέφωνο Νηπιαγωγείου:2310-713555

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι λαμβάνοντας υπόψη την περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 6, του ΠΔ 79/2017 (Α΄ 109) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25) οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2024-2025 θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 1 έως 20 Μαρτίου 2024. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως τούτο ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 6 του ΠΔ 79/2017 (Α΄109).

Εγκύκλιος

ΕΓΚΥΓΚΛΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους , σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής για ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής για κηδεμόνες 

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/docs/manual_parents.pdf

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2024-2025, θα φοιτήσουν μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4704/2020 (Α’ 133). Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-25, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2020 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις προνηπίων που έχουν γεννηθεί κατά τη διάρκεια του έτους αυτού.

Η εγγραφή του νηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθρ. 6 του ΠΔ 79/2017 (Α’ 109). 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

 • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής  και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, εισέρχονται στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή . Το σύστημα συνδέεται με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/ρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του προνηπίου/νηπίου στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα

ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΓΟΝΕΑΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ

 1. Το βιβλιάριο με τα Εμβόλια του μαθητή/ τριας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 7 του Π.Δ 79/2017 (Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α’ 25).
 2. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας
 3. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.) συμπληρωμένο από τον γιατρό του παιδιού

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

4. ΥΔ  N.1599 από τον έτερο γονέα ότι συμφωνεί με την εγγραφή του παιδιού του στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο

ΥΔ_N.1599-ΕΤΕΡΟΥ-ΓΟΝΕΑ-1

5. Αν οι γονείς είναι διαζευγμένοι δικαστική απόφαση επιμέλειας ή ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης της επιμέλειας αν αυτό δεν έχει κατατεθεί στην ψηφιακή εφαρμογή, για την τεκμηρίωση της σχέσης κηδεμονίας, σε περίπτωση διαζυγίου

6.Εάν το παιδί πάσχει από χρόνια ασθένεια σχετική ιατρική γνωμάτευση

7.Στην περίπτωση των μαθητών/-τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ. ή κρατικό ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη κρατική αρμόδια υπηρεσία.

Όλα τα παραπάνω έγγραφα μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα ή να σας τα παρέχει η σχολική μονάδα 

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο (παρ 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767). Για τον σκοπό αυτό η Προϊσταμένη του νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του προσκομίζουν οι γονείς/κηδεμόνες

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα χωρίς προϋποθέσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη με αριθ. πρωτ. Φ7/124668/ΦΔ/Δ1/18-9-2020, σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-7:55):

Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-7:55. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

Ευχαριστήρια επιστολή από το Win Cancer

Στο σχολείο μας εχθές έφτασε ένα μέιλ με μια ευχαριστήρια επιστολή και μια φωτογραφία … απο το Win Cancer

Ήταν για τις ευχετήριες κάρτες που στείλαμε στους συνανθρώπους μας που νοσηλεύονται και μάχονται καθημερινά.. Νιώσαμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά που οι κάρτες μας έκαναν κάποιους  συνανθρώπους μας να νιώσουν όμορφα και να πάρουν δύναμη για τον αγώνα που  δίνουν…

image0WinCancer ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

«Μην ψαρώνεις! Μπορούμε να σώσουμε τις θάλασσες»

Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA διοργανώνει Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής για τις Ομάδες της Παιδικής HELMEPA της σχολικής χρονιάς 2023-2024 με θέμα:

«Μην ψαρώνεις! Μπορούμε να σώσουμε τις θάλασσες» 

Αποφασίσαμε να πάρουμε και εμείς μέρος στο διαγωνισμό… αρχικά διαβάσαμε το παραμύθι “Η μικρή Χελώνα και η θάλασσα” 

ECE416875C63D7D912B7C3CB7813AAB9

“Η μικρή χελώνα αγαπάει τον ωκεανό με όλη την καρδιά της. Τα χρόνια περνούν και η χελώνα επαναλαμβάνει κάθε χρόνο το ίδιο συναρπαστικό ταξίδι από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη, για να φτάσει στους μαγευτικούς κοραλλιογενείς υφάλους. Όμως, μια μέρα, η χελώνα ανακαλύπτει ότι ο ωκεανός έχει αλλάξει. Άραγε, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το ταξίδι της χελώνας έφτασε στο τέλος του;
Μέσα από την ιστορία της μικρής χελώνας, παιδιά και μεγάλοι θα μάθουν πώς η ρύπανση επηρεάζει τη θαλάσσια ζωή. (Από την έκδοση)”

Παρακολουθήσαμε το βίντεο…

Και φτιάξαμε τα πρώτα μας έργα….

collage 10

 

 Οι δικές μας ομάδες της Παιδικής HELMEPA έστειλαν τις δικές τους συμμετοχές…

collage 1 5

“Ο ΕΓΩΙΣΤΗΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ” ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Ο Εγωιστής Γίγαντας του Oscar Wilde είναι ένα αποκαλυπτικό παραμύθι για μικρά και για μεγάλα παιδιά. Είναι ένα αριστούργημα της παιδικής λογοτεχνίας που μιλάει για συναισθήματα και καταστάσεις που όλα τα παιδιά από τη μικρότερη κιόλας ηλικία καλούνται να διαχειριστούν

“Κάθε απόγευμα, γυρίζοντας από το σχολείο, τα παιδιά πήγαιναν να παίξουν στον κήπο του γίγαντα. Ήταν ένας μεγάλος, πανέμορφος κήπος με απαλό πράσινο γρασίδι. Εδώ κι εκεί στο χορτάρι ορθώνονταν ωραία λουλούδια σαν αστέρια, υπήρχαν δώδεκα ροδακινιές γεμάτες ρόδινα μαργαριταρένια ανθάκια που το φθινόπωρο βάραιναν από τους πλούσιους καρπούς. Τα πουλιά κάθονταν στα δέντρα και τραγουδούσαν τόσο γλυκά, που τα παιδιά σταματούσαν τα παιχνίδια τους για να τ’ ακούσουν. «Τι ευτυχισμένα που είμαστε εδώ!» φώναζαν το ένα στ’ άλλο. Μια μέρα, ο γίγαντας γύρισε. Είχε πάει να επισκεφτεί το φίλο του, το δράκο της Κορνουάλλης, είχε μείνει μαζί του εφτά χρόνια. ‘Όταν τέλειωσαν τα εφτά χρόνια, είχε πει όλα όσα ήθελε να πει, μια και τα ενδιαφέροντα του ήταν περιορισμένα, και αποφάσισε να γυρίσει στο κάστρο του. Όταν έφτασε, είδε τα παιδιά να παίζουν στον κήπο. «Τι κάνετε εδώ;» φώναξε με πολύ άγρια φωνή, και τα παιδιά έφυγαν τρέχοντας. «Ο κήπος μου είναι δικός μου» είπε ο γίγαντας «δεν είναι δύσκολο να το καταλάβει κανείς αυτό, και δε θα επιτρέψω να παίζει κανείς εδώ μέσα εκτός από μένα». Έχτισε λοιπόν μια ψηλή μάντρα ολόγυρα κι έστησε μια ταμπέλα. “

collage 9 collage 1 4

Στη θεατρική διασκευή της ομάδας του Μικρού Βορρά … είδαμε τον κόσμο του Oscar Wilde να μεταφέρετε στον σύγχρονο δικό μας κόσμο με χιούμορ, τρυφερότητα αλλά και με προβληματισμό!!

collage 3 2

“Στην πιο μακρινή γωνιά του κήπου έβλεπε ένα δέντρο σκεπασμένο ολόκληρο με όμορφα άσπρα μπουμπούκια. Τα κλαδιά του ήταν χρυσά, και ασημένιοι καρποί κρέμονταν απ’ αυτά, και στη ρίζα του στεκόταν το αγοράκι που είχε αγαπήσει. Γεμάτος χαρά κατέβηκε τρέχοντας ο γίγαντας και βγήκε στον κήπο. Διέσχισε βιαστικά την πρασιά και πλησίασε το παιδί. «Ποιος είσαι;» ρώτησε ο γίγαντας, και τον πλημμύρισε ένα αλλόκοτο δέος και γονάτισε μπροστά στο παιδάκι.Και το παιδάκι χαμογέλασε στο γίγαντα και του είπε: «Με άφησες κάποτε να παίξω στον κήπο σου, απόψε θα ‘ρθεις μαζί μου στο δικό μου κήπο, που είναι ο παράδεισος». Κι όταν τα παιδάκια έτρεξαν στον κήπο εκείνο το απόγευμα, βρήκαν το γίγαντα νεκρό κάτω απ’ το δέντρο, σκεπασμένο ολόκληρο με κατάλευκα μπουμπούκια”

DSC00426 scaled 1

https://mikrosvorras.gr/egoistis-gigantas/

Στο παραπάνω λινκ μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το έργο που παρακολουθήσαμε αλλά και φωτογραφικό υλικό απο σκηνές της παράστασης!!

 

“ΑΝΗΚΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΟΜΑΔΑ”

Ο αθλητισμός έχει μια μοναδική θετική δύναμη στις ζωές των ανθρώπων και τις κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Ενώ αποτελεί ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που συμβάλει στη σωματική και ψυχική μας υγεία, είναι ταυτόχρονα και ένα ισχυρό μέσο για την ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ειρήνης.

Ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να ενώνει τους ανθρώπους, να καταρρίπτει στερεότυπα, να εμπνέει αλληλεγγύη και σεβασμό προς όλους και να προσφέρει ελπίδα στις πιο δύσκολες στιγμές.

Ιδιαίτερα για τους πρόσφυγες, και μάλιστα για τα παιδιά πρόσφυγες και τους νέους ανθρώπους που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω πολέμου, διωγμών και παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο αθλητισμός βοηθάει στο να ξεπεράσουν τραυματικές εμπειρίες και να ενταχθούν στις νέες τους κοινωνίες. Η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες είναι μια ευκαιρία «συνάντησης» και αλληλεπίδρασης με μέλη της κοινωνίας υποδοχής, ανταλλαγής πολιτισμικών στοιχείων και κοινωνικοποίησης για τους πρόσφυγες που προσπαθούν να φτιάξουν τη ζωή τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια σε μια νέα χώρα. Ο αθλητισμός αποτελεί επίσης διαχρονικά ένα μέσο ενδυνάμωσης και συμπερίληψης, συμπεριλαμβανομένων των αθλητών με αναπηρία, ενώ δίνει κίνητρο στους ανθρώπους να εργαστούν για έναν κοινό στόχο και σκοπό, νιώθοντας παράλληλα ότι ανήκουν σε μια ομάδα και αποτελούν αναπόσπαστα μέλη της.

Ο 27ος Μαθητικός Διαγωνισμός της Ύπατης Αρμοστείας καλεί τους μαθητές και τις μαθήτριες, να ενημερωθούν, να συζητήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις και να εκφράσουν δημιουργικά το μήνυμα που θέλουν να μεταφέρουν ζωγραφίζοντας ένα σκίτσο, μια αφίσα ή ένα κόμικ με κεντρικό μήνυμα «Ανήκουμε όλοι στην ίδια ομάδα».
Τα παιδιά μπορούν να μοιραστούν τις προσωπικές τους εμπειρίες, ιδέες και προτάσεις για το πώς οι δράσεις αθλητικού χαρακτήρα, η συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες και ο οργανωμένος ατομικός ή ομαδικός αθλητισμός μπορούν να φέρουν τους ανθρώπους κοντά και να ενισχύσουν αξίες και συναισθήματα όπως η συνεργασία, το μοίρασμα, η αλληλοβοήθεια και η ενσυναίσθηση.

………..Η δική μας συμμετοχή ………

IMG 20240219 160944692 MFNR

5ος Μαραθώνιος Ανάγνωσης απο το Ολοήμερο τμήμα μας

5os MARATHONIOS ANAGNOSHS nhp 2023 Banner 750x350

Οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ διοργανώνουν για πέμπτη συνεχή χρονιά ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα φιλαναγνωσίας με τη μορφή διαγωνισμού για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου. Ο Μαραθώνιος Ανάγνωσης αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προάγει τη φιλαναγνωσία και δίνει αφορμή στον εκπαιδευτικό να εργαστεί με την ομάδα του διαθεματικά, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τα παιδιά να ανταλλάξουν σκέψεις και απόψεις, να αναπτύξουν διάλογο και να γίνουν ενεργητικοί αναγνώστες.

«Η ζωή στο σχολείο»
Το σχολείο είναι το δεύτερο σπίτι μας: αυτό είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνουμε όταν πρωτοξεκινάμε το σχολείο, και μπορεί να μας ακούγεται υπερβολικό, αλλά αν αναλογιστούμε τις ώρες της μέρας που αφιερώνουμε σε αυτό, θα συνειδητοποιήσουμε την αλήθεια που κρύβει η φράση. Το σχολείο δεν μας προσφέρει μόνο πολύτιμες γνώσεις, αλλά συμβάλλει στην κοινωνικοποίησή μας, καθώς είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας στην οποία καλούμαστε να συμβιώσουμε όταν ενηλικιωθούμε· είναι ένας χώρος όπου αναπτύσσουμε δεσμούς με τους συμμαθητές μας, τους δασκάλους μας αλλά και τον ίδιο μας τον εαυτό, ανακαλύπτοντας τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά μας, τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία μας. Κάποιες φορές που το σχολικό πρόγραμμα μας φαίνεται δυσβάσταχτο, ας αναλογιστούμε πόσο φτωχή θα ήταν η καθημερινότητά μας χωρίς σχολείο, καθώς και το γεγονός ότι σε κάποιες περιοχές του πλανήτη μας τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στο σχολείο, άρα και στη γνώση.

Στόχοι του προγράμματος

 • Να καλλιεργήσουν τα παιδιά μια φιλική σχέση με τη λογοτεχνία και την ανάγνωση βιβλίων, και να γνωρίσουν το έργο Ελλήνων και ξένων λογοτεχνών.
 • Να μπουν στη θέση των ηρώων, να αφουγκραστούν τα συναισθήματά τους, να ακούσουν τις εμπειρίες τους και να εκφράσουν τα δικά τους συναισθήματα και βιώματα.
 • Να συνειδητοποιήσουν την αξία του σχολείου, της εκπαίδευσης, της μάθησης και της κοινωνικής επαφής.
 • Να δημιουργούν προσωπικές σχέσεις, να αλληλεπιδρούν θετικά μεταξύ τους και να συνεργάζονται.
 • Να ασκηθούν σε βιωματικές διαδραστικές προφορικές αναδιηγήσεις, αφηγήσεις παραμυθιών και ιστοριών, φανταστικών και πραγματικών.

IMG 20240123 134147132 MFNR

collage 7 1 collage 5 1 collage 6 1 collage 8 collage 1 3 collage 2 1 collage 4 1 collage 3 1

 

ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΑΙ

Το Νηπιαγωγείο μας  τη φετινή σχολική χρονιά έλαβε μέρος στην πανελλαδική, ετήσια εκστρατεία που διοργανώνει  “Το Χαμόγελο του Παιδιού” και το «YouSmile», το Ευρωπαϊκό Εθελοντικό Δίκτυο Μαθητών και Μαθητριών του Οργανισμού με τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του Σχολικού Εκφοβισμού (E.A.N) 

“Μίλα Τώρα”

Η εκστρατεία εστιάζει στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση ενάντια στο φαινόμενο της Ενδοσχολικής Βίας και τον Εκφοβισμό /  Bullying.

Με βασικό μήνυμα το «ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ» τα σχολεία και τα παιδιά συμμετέχουν και δημιουργούν το δικό τους μήνυμα ενάντια στο Bullying.

Μία ταινία μικρού μήκους από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

 

Η Νεφέλη είναι 16 ετών και μένει στην Αθήνα με την μητέρα της που την αγαπάει πολύ. Είναι μαθήτρια Λυκείου και ζει μία κανονική πραγματικότητα ενός παιδιού της ηλικίας της, ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται… Για παρέα της έχει μόνο τις σκέψεις και τα συναισθήματα της. Η παρουσία τους έχει γίνει τόσο έντονη που απόκτησαν τη δική τους φωνή και υπόσταση και ακούγονται πιο δυνατά από αυτά που θέλει να πει. Όλα αυτά που νιώθει είναι πλέον πρωταγωνιστές στην ζωή της και οδηγούν τώρα τις πράξεις της. Οι σκέψεις της Νεφέλης θα την οδηγήσουν στο τέλος της ιστορίας της ή μήπως στην αρχή;

Στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε δράσεις

απο όλα τα σχολεία της χώρας μας που συμμετέχουν στην εκστρατεία!!!​

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Όλες οι δράσεις γίνονται στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης συνεργασίας του οργανισμού με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και μέσα από το εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με τίτλο «ΓΙΝΟΜΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ-ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ» (Φ.2.1/ΜΓ/75735/120154/Δ7).

Η δική μας συμμετοχή για φέτος με ένα ισχυρό μήνυμα από όλα τα παιδάκια μας…

 

image 3 image 1 1 IMG 20240213 130909541 MFNR collage 6

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΑΤΣΙΚΟ ΜΑΣ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΝΣ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ

Η σχολική μας μονάδα συμμετέχει στον  1 ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φιλοζωίας με θέμα: «Συμβιώνοντας με τα ζώα», για μαθήτριες και μαθητές των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και αντίστοιχων Σχολικών Μονάδων του Εξωτερικού, τον οποίο διοργανώνει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Αφίσα Διαγωνισμού Φιλοζωίας 2023 2024

Σκοπός των δράσεων είναι να βελτιώσει τα πρότυπα της καλής συμβίωσης των ανθρώπων με τα ζώα και να προαγάγει τη Φιλοζωία και την καλή συμπεριφορά απέναντι στα ζώα ως μια αξιακή διάσταση του πολιτισμού μας, να αναδείξει τη διαχρονική, πρότυπη, αυθεντική, σχέση του ανθρώπου με τα ζώα, η οποία είναι μια πρωταρχική σχέση, υπαγορευμένη από την ίδια τη φύση, εφόσον από την αρχή της ανθρώπινης ιστορίας συμπορευόμαστε με τα ζώα και είμαστε μαζί με αυτά φιλοξενούμενοι στον πλανήτη μας μαζί με εκατομμύρια άλλες μορφές ζωής, τις οποίες οφείλουμε να σεβόμαστε και να προστατεύουμε, να κάνει συνειδητή τη σημασία των ζώων στη ζωή του ανθρώπου, γιατί, από καταβολής της ανθρωπότητας, τα ζώα αποτελούν σημαντικότατους παράγοντες για την επιβίωση, την ευημερία και την εξέλιξη του ανθρώπινου γένους. Τα χρησιμοποιούμε καθημερινά για την παραγωγή τροφής, για τη διεκπεραίωση εργασιών, ακόμα και για την πολύτιμη συντροφιά, την οποία μπορούν να προσφέρουν, που σε πληθώρα περιπτώσεων λειτουργεί ιαματικά και λυτρωτικά. Είναι γεγονός πως δίχως την παρουσία των ζώων η διαβίωσή μας πάνω στον πλανήτη θα ήταν αδύνατη και να  τονίσει ότι η σχέση του ανθρώπου με τα ζώα έχει ξεπεράσει τα στενά όρια της χρησιμότητας για την επιβίωση και ο δεσμός μεταξύ ανθρώπου και ζώου είναι μια αμφίδρομα ωφέλιμη και δυναμική σχέση, που επηρεάζεται από συμπεριφορές απαραίτητες για την υγεία και την ευεξία και των δύο. Τα οφέλη από την κατοχή ή την αλληλεπίδραση με τα ζώα είναι εξαιρετικά σημαντικά. Ο δεσμός του παιδιού με τα ζώα σχετίζεται με τη θετική συναισθηματική λειτουργία του, με την ενίσχυση της αυτοεκτίμησής του και την κοινωνική και γνωστική του ανάπτυξη. Ειδικότερα για τα παιδιά με αναπηρία η παρουσία ενός ζώου και ο δεσμός μαζί του είναι καταλυτικής σημασίας”.

Για τη δική μας συμμετοχή αξιοποιήσαμε την ιστορία του Χάτσικο!!

Η ιστορία του Χάτσικο

Χάτσικο, ο πιο πιστός σκύλος του κόσμου. Πήγαινε επί 10 χρόνια, κάθε βράδυ, την ίδια ώρα στον σταθμό του τρένου, ελπίζοντας να βρει το αφεντικό του, που όμως είχε πεθάνει….

Η ιστορία του Χάτσικο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1924, όταν ο καθηγητής Χιντεσάμπουρο Ουένο, υιοθέτησε το λευκό κουτάβι ράτσας «Ακίτα», ηλικίας δύο περίπου μηνών. Ο καθηγητής δίδασκε στο πανεπιστήμιο του Τόκιο και ζούσε μοναχικά στα περίχωρα της πόλης. Μεγάλωσε τον Χάτσικο σαν πραγματικό φίλο και σύντροφο…. Ήταν αχώριστοι και καθημερινά περπατούσαν μαζί μέχρι τον σιδηροδρομικό σταθμό της Σιμπούγια, όπου ο καθηγητής έπαιρνε το τρένο για να πάει στο πανεπιστήμιο. Μετά ο σκύλος επέστρεφε σπίτι, αλλά το απόγευμα ξαναγύριζε στον σταθμό για να «παραλάβει» το αφεντικό του. Αυτό συνέβαινε καθημερινά έως τον Μάιο του 1925, όταν ο καθηγητής…έπαθε εγκεφαλικό, καθώς έκανε διάλεξη και πέθανε. Εκείνη την ημέρα, ο πιστός του σκύλος, τον περίμενε όπως πάντα να κατεβεί από το συγκεκριμένο τρένο, αλλά ο καθηγητής δεν εμφανίστηκε ποτέ. Μετά τον θάνατο του καθηγητή, ο Χάτσικο δόθηκε σε σπίτια συγγενών και φίλων για να τον φροντίζουν, αλλά καθημερινά δραπέτευε επιστρέφοντας…

Διαβάστε όλο το άρθρο: http://www.mixanitouxronou.gr/chatsiko-o-pio-pistos-skilos-tou-kosmou-pigene-epi-10-chronia-kathe-vradi-tin-idia-ora-ston-stathmo-tou-trenou-elpizontas-na-vri-to-afentiko-tou-pou-omos-iche-pethani-i-istoria-tou-egine-tenia/

Η απεικόνιση της ιστορίας και συμμετοχή μας στο διαγωνισμό!!

IMG 20240213 143333501 MFNR

 

Δε μαλώνω … δε χτυπώ τα χεράκια έχω μόνο για καλό…

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ,

ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ: ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ, ΑΛΛΗΛΟΣΕΒΑΣΜΟΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ.

“Δε μαλώνω…δε χτυπώ.. τα χεράκια έχω μόνο για καλό”

Βασικός σκοπός του προγράμματος  μας αποτέλεσε η ευαισθητοποίηση των μαθητών μας στις αρνητικές συνέπειες του φαινομένου  στα παιδιά που δέχονται τον εκφοβισμό αλλά και στα παιδιά που τον πραγματοποιούν!!

Στόχος του προγράμματος μας ήταν οι μαθητές να κατανοήσουν ένα σοβαρό και επίκαιρο κοινωνικό θέμα, να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση τους και τέλος να ανακαλύψουν τρόπους έκφρασης των συναισθημάτων τους. 

Το εργαστήριο μας ξεκίνησε με την ιστορία του Όλιβερ Μπάτον.

 

Το όνειρο του να γίνει χορευτής, αλλά η πορεία για το όνειρο γεμάτη δυσκολίες και εκφοβισμό από τους συμμαθητές του…

αρχείο λήψης

IMG 20240110 125539758 MFNR

IMG 20240110 125310961 MFNR IMG 20240110 125444256 MFNR IMG 20240110 125459851 MFNR

 Όμως έγινε πιο δυνατός και δεν το έβαλε κάτω…. και στο τέλος τα κατάφερε….

Μην με  κοροϊδεύετε, δεν μου αρέσει … νιώθω άσχημα με όσα λέτε…με στεναχωρούν και με πληγώνουν!!

Μέσα από την ιστορία ενός ακόμη μικρού ήρωα βλέπουμε πόσο μπορεί να βλάψει ο  λεκτικός εκφοβισμός ένα παιδί…

 

Εσείς τι θα λέγατε στο νέο μας φίλο για να νιώσει καλύτερα…

images IMG 20240118 122238779 MFNR

Τι είναι τελικά ο εκφοβισμός και  τι μορφές εκφοβισμού υπάρχουν;;; 

IMG 20240116 125228705 MFNR 60631

Στο δεύτερο εργαστήριο του προγράμματος μας πραγματοποιήσαμε  διδακτική αξιοποίηση του παραμυθιού της Γεωργίας Κοκκινάκη «Το μαγικό πανί». Τα παιδιά μέσα από την ιστορία ήρθαν σε επαφή με την έννοια  της διαφορετικότητας.

https://anyflip.com/hbcij/dsma/ Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ

collage 2 collage 1 1 collage 3

Μέσα από την ιστορία οδηγηθήκαμε στα δικαιώματα που έχουν όλα τα παιδιά …

collage 4

 

 

 

 

IMG 20240125 140228981 MFNR

Ο τίτλος του εργαστηρίου μας .. “δε μαλώνω … δε χτυπώ… τα χεράκια έχω μόνο για καλό”… Έφτασε λοιπόν το τρίτο μας εργαστήριο και με τη βοήθεια ενός  εξαιρετικού τραγουδιού των LOCOMONDO βλέπουμε πόσες καλές πράξεις μπορούν να κάνουν τα χέρια, αλλά ότι ταυτόχρονα είναι ικανά και για άσχημες πράξεις.

collage 5

Ακολούθησε διδακτική αξιοποίηση του παραμυθιού «Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουμε» εκδ. Μεταίχμιο. Η αφίσα μας έτοιμη να δώσει το μήνυμα….

«ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ …..»

IMG 20240202 131109347 MFNR collage 1 2

«ΤΑ ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ» μας μάθανε την έννοια της λέξης διχόνοια και της λέξης φιλίας. Είδαμε τις συνέπειες που μπορεί να προκαλέσει η διχόνοια και πως μπορεί να το διορθώσει η φιλία.

 

Στείλαμε ψηλά στον ήλιο και τα αστέρια τα δικά μας μπαλόνια φιλίας….

IMG 20240206 122718565 MFNR IMG 20240206 122726405 MFNR IMG 20240206 122734105 MFNR IMG 20240206 122747080 MFNR IMG 20240206 122755122 MFNR IMG 20240213 122636336 MFNR

Φτιάξαμε και τα δικά μας βραχιολάκια φιλίας …. με το όνομα του αγαπημένου μας φίλου επάνω…

IMG 20240208 154746854 MFNR 1707390403434 1707390403443

« Η Μόνα πάει σε καινούργιο σχολείο» και εμείς ακολουθούμε τη μικρή μας φίλη στο ξεκίνημα της, συναντάμε παρέα τα εμπόδια και τα συναισθήματα που αναπτύσσει. Μαζί της ανακαλύπτουμε ότι η λύση στα προβλήματα είναι η φιλία.

IMG 20240209 124323237 MFNR IMG 20240212 121620960 MFNR

20240209 101617

IMG 20240212 125217056 MFNR IMG 20240212 125226437 MFNR IMG 20240212 125233791 MFNR

Και τι θα γινόταν αν ακούγαμε την ιστορία της Κοκκινοσκουφίτσας λίγο διαφορετικά… «Ο λυκοτοσοδούλης και η Φοβεροσκουφίτσα» μας δείχνουν πως τα πράγματα κάποιες φορές δεν είναι όπως τα φανταζόμαστε…

IMG 20240212 121658245 MFNR IMG 20240212 121708689 MFNR IMG 20240212 121721727 MFNR IMG 20240212 121729396 MFNR

IMG 20240213 121712366 MFNR IMG 20240213 121719767 MFNR

Μια ακόμη ιστορία μας έκανε να καταλάβουμε πως όλοι είμαστε ίσοι … ακόμη και αν είμαστε διαφορετικοί

IMG 20240214 120431170 MFNR IMG 20240214 120406514 MFNR collage 7

Διαβάσαμε με τα παιδιά την ιστορία «Μίλα μικρή μου Καμήλα». Πρόκειται για μια ιστορία ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμός που το μήνυμα περνάει μέσα από τη παρουσία ενός ζώου. Με τη βοήθεια των μικρών μαθητών μας φτιάξαμε σε ομαδικό κολάζ τη Καμήλα και τους φίλους της και γράψαμε το μήνυμα

«ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ»

IMG 20240213 130909541 MFNR

collage 6

image 3 image 1 1