Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ)

 

408 4084054 fonds pour creas enfants 4 school clipart school

Αγαπητοί γονείς,

Στο σχολείο μας ξεκινά τη λειτουργία της η  Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) Οι σκοποί της Επιτροπής έτσι όπως ορίζονται στο ΦΕΚ B 5009 – 27.10.2021 είναι

α) η διερεύνηση και ο εντοπισμός των εκπαιδευτικών αναγκών, του είδους των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων φραγμών στην ισότιμη πρόσβαση των μαθητών/τριών στη μάθηση καθώς και η εφαρμογή παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και άλλων υποστηρικτικών μέτρων για το σύνολο των μαθητών/τριών της σχολικής κοινότητας συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών/τριών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και

β) η υλοποίηση εξατομικευμένων ή ομαδικών δράσεων ενίσχυσης των γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών, παιδαγωγικής και συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε εκπαιδευτικούς και γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών/τριών και συνολικά, η εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων ενδυνάμωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

Η ΕΔΥ του σχολείου αποτελείται από την Προϊσταμένη του σχολείου η οποία ορίζεται ως πρόεδρος της επιτροπής και από τα μέλη στα οποία συμμετέχει η εκπαιδευτικός ΕΑΕ (Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) του σχολείου, η ψυχολόγος και η κοινωνική λειτουργός.

Η Κοινωνικός Λειτουργός, μέλος της Ε.Δ.Υ., τηρώντας τον κώδικα δεοντολογίας που διέπει την Κοινωνική Εργασία, έχει αρμοδιότητα για θέματα εφαρμογής της κοινωνικής εργασίας και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών στο σχολικό περιβάλλον με σκοπό: α) την πρόληψη ή την αντιμετώπιση αναγκών και κοινωνικών προβλημάτων, την άμβλυνση ή και επίλυση διαπροσωπικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και συναφών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές/τριες και οι οικογένειες τους και επηρεάζουν αρνητικά τη ζωή τους και β) στη βελτίωση των παραγόντων και των συνθηκών της οικογενειακής και κοινωνικής ζωής των μαθητών/τριών ώστε αφενός να ενισχυθεί η κοινωνική λειτουργία της οικογένειας και των μελών της κι αφετέρου να υιοθετούνται στάσεις και συμπεριφορές από τα μέλη της που οδηγούν σε λειτουργικές επιλογές.

Η Ψυχολόγος, μέλος της Ε.Δ.Υ., φροντίζει για τη εφαρμογή των αρχών της επιστήμης της Ψυχολογίας στην εκπαίδευση και προάγει την ψυχοσυναισθηματική, κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη των μαθητών/τριών, τη συναισθηματική ισορροπία και την ενδυνάμωση όλων των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι παρεμβάσεις της επιτροπής δεν γίνονται χωρίς τη συναίνεση των γονέων. Η δήλωση συναίνεσης των γονέων ή κηδεμόνων για τη διενέργεια διεπιστημονικής εκπαιδευτικής αξιολόγησης από τα μέλη της Ε.Δ.Υ. και τη διαμόρφωση εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης και διεπιστημονικής υποστήριξης του/της μαθητή/τριας διατυπώνεται με σαφή και αναλυτική περιγραφή των όρων και των διαδικασιών που αυτή περιλαμβάνει.

Για περισσότερες πληροφορίες  για την ΕΔΥ και για τον προγραμματισμό συνάντησης με τα μέλη της  μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σχολείο στο τηλέφωνο : 2791025136