Αναστολή λειτουργίας την Παρασκευή 12-02-2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

                                                                                                                                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                                                                            Ληξούρι,11-2-2021
Νομός Κεφαλληνίας                                                                                                                                                        Αριθμ. Πρωτ.: 982
Δήμος Ληξουρίου                                                                                                                                                          Αριθμ. Απόφασης: 134
Γραφείο Δημάρχου
Ταχ. Δ/νση : Παπά Χαρ. Γραικούση
T.Κ : 28200 Ληξούρι
Τηλ: 26710360962
e-mail: dimoslixouriou@gmail.com
Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ : «Αναστολή λειτουργίας Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Ληξουρίου και του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού «ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ».
Ο Δήμαρχος Ληξουρίου
Έχοντας υπόψη:
1. Σις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 94 παρ. 4, εδαφ. 27 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87
Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την άμεση ανάγκη απολύμανσης όλων των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης που λειτουργούν στο Δήμο μας και του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού
«ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ»,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Την αναστολή λειτουργίας την 12η/2/2021 και τη διακοπή μαθημάτων σε όλα τα
σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης που λειτουργούν στο Δήμο Ληξουρίου και του
Δημοτικού Παιδικού Σταθμού «ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΤΡΟΤΚΛΗ» λόγω απολύμανσης
Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
Νομού Κεφαλληνίας και στους Δ/ντές των σχολικών μονάδων.
Ο Δήμαρχος Ληξουρίου
Γεώργιος Κατσιβέλης

 

Κοιν:
-Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλληνιάς και Ιθάκης
– Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Κεφ/νίας και Ιθάκης
-Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Κεφ/νίας και Ιθάκης
-Δ/ντή Α΄Δημοτικού ΢χολείου Ληξουρίου
-Δ/ντή Β΄Δημοτικού ΢χολείου Ληξουρίου
-Δ/ντή Δημοτικού ΢χολείου Αγίας Θέκλης
-Δ/ντρια 1ου Νηπιαγωγείου Ληξουρίου
– Δ/ντρια 2ου Νηπιαγωγείου Ληξουρίου
-Δ/ντη Γυμνασίου Ληξουρίου
-Δ/ντή Γυμνασίου Αγίας Θέκλης
-Δ/ντή Γενικού Λυκείου Ληξουρίου

Αφήστε μια απάντηση