Κλειστά τα σχολεία του δήμου Ληξουρίου ως και 25/9/2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Ληξούρι , 22-9- 2020
Νομός Κεφαλληνίας                                                                                          Αριθμ. Πρωτ.: 7168
Δήμος Ληξουρίου                                                                                              Αριθμ. Απόφαςης: 615
Γραφείο Δημάρχου
Ταχ. Δ/νση: Παπά Χαρ. Γραικούςη
T.Κ : 28200 Ληξούρι
Τηλ: 2671360964
Φαξ: 2671360917
e-mail: dimοslixouriou@gmail.com

Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ : «Αναστολή λειτουργίας σχολείων».
Ο Δήμαρχος Ληξουρίου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 94 παρ. 4, εδαφ. 27 του Ν.3852/2010 (ΥΕΚ 87 Α΄) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2. Το υπ. Αριθ. 6895/18-9-2020 (αρ. εις. 17042/19-9-2020) έγγραφο του Γενικού Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας σχετικά με « Απόφαση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας, Ιθάκης και Ζακύνθου της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων.
3. Tα σοβαρά προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί στο οδικό δίκτυο του Δήμου μας που καθιστούν
δυσχερή και επικίνδυνη τη μεταφορά των μαθητών στις σχολικές μονάδες του Δήμου μας
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Την αναστολή λειτουργίας και τη διακοπή μαθημάτων από Τετάρτη 23-9-2020 μέχρι
και την Παρασκευή 25-9-2020 σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης καθώς και στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό «ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΤΡΟΥΚΛΗ».
Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Νομού Κεφαλληνίας και στους Δ/ντές των σχολικών μονάδων.
Ο Δήμαρχος Ληξουρίου

Γεώργιος Κατσιβέλης
Κοιν:
-Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλληνιάς και Ιθάκης
– Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης
-Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης
-Δ/ντές ΢χολικών Μονάδων Δήμου Ληξουρίου