Σχέδια Δράσης

Τα σχέδια δράσης που εκπονεί η σχολική μονάδα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ν.4692/2020 για το σχολικό έτος 2021-2022:

1ο Σχέδιο Δράσης: Ενδοσχολική επιμόρφωση στη διαχείριση και λειτουργία της
ιστοσελίδας του σχολείου.
Στόχος Βελτίωσης:
Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα και με γνώμονα τις επιμορφωτικές ανάγκες
των εκπαιδευτικών της πράξης.
Άξονας: Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Συντονιστής Δράσης: ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

2ο Σχέδιο Δράσης: Ενδοσχολική επιμόρφωση σε πρόγραμμα σχολικής
διαμεσολάβησης.
Στόχος Βελτίωσης:
Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα και με γνώμονα τις επιμορφωτικές ανάγκες
των εκπαιδευτικών της πράξης.
Άξονας: Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Συντονιστής Δράσης: ΧΑΤΖΗΔΑΜΙΑΝΟΥ ΘΑΛΕΙΑ