Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο 2024-2025

Αγαπητοί γονείς

Οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024 – 2025, θα πραγματοποιηθούν  κατά το διάστημα 1 έως 20 Μαρτίου 2024, για τους μαθητές/τριες που έχουν γεννηθεί το έτος 2020 (προνήπια).

       Η επανεγγραφή των μαθητών/τριών που έχουν γεννηθεί το έτος 2019(νήπια) γίνεται αυτεπάγγελτα.  Επικοινωνήστε ωστόσο με το νηπιαγωγείο για επιβεβαίωση, ή επιθυμία αλλαγής, του Τμήματος που θα παρακολουθήσει το παιδί (Βασικό Υποχρεωτικό, Προαιρετικό Ολοήμερο , Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοημέρου).

Οι μαθητές που έχουν γεννηθεί το έτος 2018 , εγγράφονται στην Α’ Δημοτικού. Για την εγγραφή οι γονείς  θα παραλάβουν  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΝΗΠΙΟΥ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

Η αίτηση εγγραφής γίνεται ηλεκτρονικά από τον ένα Γονέα/ Κηδεμόνα του παιδιού μέσω της εφαρμογής

 https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

(υπάρχουν χρήσιμες οδηγίες στο τέλος της ανακοίνωσης και στην είσοδο της εφαρμογής μαζί με αναλυτικά  βήματα)

με χρήση των κωδικών taxisnet για την είσοδο στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr)  και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

Το 1ο και το 2ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά έχουν την ίδια σχολική περιφέρεια. Οπότε μπορείτε να εγγράψετε το παιδί σας σε όποιο από τα δό νηπιαγωγεία επιθυμείται. Μετά τη λήξη της προθεσμίας των εγγραφών έαν ένα νηπιαγωγείο συγκεντρώνει μεγαλύτερο αριθμό εγγραφέντων προνηπίων θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση, όπου μπορείτε να παρευρεθείτε έτσι ώστε τα 2/3 των προνηπίων να φοιτήσουν στο 1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά και το 1/3 στο 2ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά. Για τον τόπο και το χρόνο της δημόσιας κλήρωσης θα ενημερωθείτε εγκαίρως από τις ιστοσελίδες των δύο νηπιαγωγείων. Από την κλήρωση θα εξαιρεθούν τα προνήπια που θα φοιτήσουν στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ( 13:00-17:30) και στο Τμήμα Ένταξης, τα οποία θα φοιτήσουν στο 1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά που διαθέτει τα αντίστοιχα τμήματα.

Για την ηλεκτρονική εγγραφή θα χρειαστεί  η συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας (κινητό μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του και  e-mail).

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

 • τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
 • τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή  εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,
 • εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα,  στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχήςκαι στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου
 • τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και
 • επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

           ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Μετά την κατάθεση της αίτησης και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας για ατομικά ραντεβού θα προσκομίζονται στo Νηπιαγωγείο τα παρακάτω δικαιολογητικά :
  • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ.) το οποίο συμπληρώνεται από παιδίατρο (1η σελίδα)
  • Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (παρ. 4, του άρ. 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α’ 142) και από το άρθρο 74 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α’ 13))
  • Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
   Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στοΝηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ
  • Έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόναμε υπεύθυνη δήλωσή του, η οποία θα πρέπει να κατατεθεί στο Νηπιαγωγείο πριν την οριστικοποίηση – τελική υποβολή της αίτησης εγγραφής.
  • Αίτηση εγγραφής για το τμήμαΠρόωρης Υποδοχής, για το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, εφόσον έχει γίνει αντίστοιχη επιλογή φοίτησης του νηπίου.

  (Τα έντυπα επισυνάπτονται ακολούθως του άρθρου.)

  Προϋποθέσεις εγγραφής στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα (13:00 – 16:00) και στο νέο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοημέρου Νηπιαγωγείου (13:00-17:30)

  Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής  αίτησης/ δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους.   Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην, με αριθ. πρωτ. Φ7/124668/ΦΔ/Δ1/18-9-2020, σχετική εγκύκλιο του Υπ. Παι. Θρ. γίνονται δεκτές όλες ανεξαιρέτως οι αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα χωρίς προϋποθέσεις .

  Οι εγγραφές των μαθητών/ τριών στο Αναναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοημέρου Νηπιαγωγείου γίνονται κατόπιν σχετικής αίτησης – δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη με αρ.πρωτ. 106012/Δ1/01-09-2022 σχετική Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

  Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

  Επίσης δύναται η δυνατότητα συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30) με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
  2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
  3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
  4. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και στις 17:30 για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

   

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ:   2271031412
 • E MAIL ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ : mail@1nip-ag-mina.chi.sch.gr
 • ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 12:30– 13:00  & 14:30-16:00

Ο εθελοντισμός ομορφαίνει το νηπιαγωγείο μας!

Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμο Χίου και ειδικότερα τον κ. Γιάννη Ξενάκη, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Εργασιών και τον κ. Γιώργο Μπελέγρη, Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών και Καθημερινότητας, για την  χορήγηση των υλικών καθώς και τους εθελοντές κ. Γιώργο Μαμαλή, Πρόεδρο Δημοτικής Ενότητας Θυμιανών, κ. Παντελή Κόρμαλο, κ. Γιάννη Κοσταρή, κ. Παντελή Κόρμαλο, κα. Θάλεια Κοντούλη, κ. Άγγελο Γκιούλη, κ. Παναγιώτη Ζερβάκη και κα. Γλυκερία Βενέτη, που με προσωπική τους εργασία έβαψαν τα κάγκελα του αύλειου χώρου του νηπιαγωγείου μας.

Επίσης ευχαριστούμε πολύ τους Ευρωπαίους εθελοντές του προγράμματος Erasmus και άλλους προερχόμενους από πολλές χώρες εκτός Ευρώπης που με την καθοδήγηση του οργανισμού «Πειραματικό» και των εκπαιδευτικών του σχολείου μας συμμετείχαν στην προσπάθεια αλλά και διακόσμησαν τους τοίχους του νηπιαγωγείου μας.

386892256 1814006259058354 8998347048444909326 n IMG 20231006 115731 IMG 20231006 120017
384568263 270653062075357 4704721196645763270 n IMG 20231006 120619 IMG 20231006 120556

Ανακοίνωση για τον Αγιασμό στο Νηπιαγωγείο μας

 

images 2

Αγαπητοί Γονείς,

Σας ευχόμαστε Καλή σχολική χρονιά με υγεία, αισιοδοξία και θετική σκέψη.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 το πρωί θα πραγματοποιηθεί ο Αγιασμός στον αύλειο χώρο του Νηπιαγωγείου.

Μετά τον Αγιασμό θα ακολουθήσει μια μικρή ενημέρωση για τη λειτουργία του λεωφορείου και έπειτα τα παιδιά θα αποχωρήσουν μαζί με τους κηδεμόνες/γονείς.

 

Ευχαριστούμε πολύ

Η προϊσταμένη και οι εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου

Εργαστήριο Δεξιοτήτων “Καραβάνια χωρίς σύνορα- Αναζητώ την πατρίδα της καρδιάς μας”

Στα πλαίσια του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων για την ευαισθητοποίηση για το προσφυγικό ζήτημα, διαμορφώθηκε η “τσάντα του πρόσφυγα”. Μέσα στην τσάντα υπήρχε, υλικό για κατασκευές καθώς και 1 παραμύθι, το οποίο διάβασαν οι γονείς με τα παιδιά και στη συνέχεια δημιούργησαν μία κατασκευή με αφορμή την ιστορία του παραμυθιού. Οι φωτογραφίες είναι από την έκθεση των ατομικών κατασκευών των μαθητών της τάξης μας! (2ο τμήμα).

283775521 1310163579393964 8266276344271020361 n283419417 687026119041868 3247250495265597497 n

283770461 397055772340248 6606855026616343927 n283827315 1190379531797607 1842462556454399987 n

Τον εαυτό μου εγώ προσέχω, ατυχήματα μην έχω!

Οι μαθητές του 3ου τμήματος μας παρουσιάζουν κανόνες αποφυγής ατυχημάτων στο σπίτι. Στο παρακάτω ηλεκτρονικό βιβλίο κάθε ένα παιδί παρουσιάζει από μία οδηγία σύμφωνα με την οποία θα αποτραπούν ατυχήματα στην κουζίνα, στο καθιστικό και σε άλλα σημεία στο σπίτι, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιούν το πληκτρολόγιο με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού, για να γράψουν το όνομά τους. Για την ηχογράφηση χρησιμοποιήθηκε το ψηφιακό εργαλείο storyjumper

Book titled 'Τον εαυτό μου προσέχω ατυχήματα μην έχω'Read this book made on StoryJumper!function(){function d(){“undefined”==typeof SJMakeBookOpenLightBox?–c>0&&setTimeout(d,100):SJMakeBookOpenLightBox()}function e(){/in/.test(document.readyState)?setTimeout(e,9):d()}var a=”https:”==document.location.protocol?”https:”:”http:”;if(“undefined”==typeof SJScriptLoaded){window.SJScriptLoaded=!0;var b=document.createElement(“script”),c=80;b.src=a+”//www.storyjumper.com/script/storyjumper-embed.js”,b.async=true,b.setAttribute(“defer”,””),document.getElementsByTagName(“head”)[0].appendChild(b),e()}}();

«Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23»

Λαμβάνοντας υπόψη την περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 6, του ΠΔ 79/2017 (Α΄ 109) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25) οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020/8-5-2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας γίνονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr) με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.
Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους , σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/
Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2022-2023, θα φοιτήσουν μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4704/2020 (Α’ 133). Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2018 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί κατά τη διάρκεια του έτους αυτού.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
(περισσότερα…)

«Ανακαλύπτοντας τον φυτικό πλούτο της Χίου και της Κύπρου» Εμπειρίες από ένα πρόγραμμα Erasmus+ στην Προσχολική Εκπαίδευση.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία το ευρωπαϊκό προγράμματος ERASMUS + που υλοποιήσαμε κατά τα σχολικά έτη 2019-2021 με τίτλο:
«Ανακαλύπτοντας το φυτικό πλούτο της Χίου και της Κύπρου.»
Συντονιστικό σχολείο ήταν το 1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά ενώ το εταίρο σχολείο της σύμπραξης ήταν το Η΄ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Πάφου.
Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε ,κυρίως λόγω της πανδημίας, εκτιμούμε ότι επιτεύχθηκαν σημαντικά αποτελέσματα. Μέσω του έργου αναβαθμίσαμε την ποιότητα των μαθησιακών εμπειριών των μαθητών μας και επομένως διασφαλίσαμε την παροχή καλύτερης εκπαίδευσης για αυτά. Κατά την υλοποίηση του έργου υπήρξε σημαντική βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών στην ψηφιακή επικοινωνία και συνεργασία ενώ παράλληλα προωθήθηκε η ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης. Πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των εκπαιδευτικών των συνεργαζόμενων σχολικών μονάδων, παρακολούθηση καινοτόμων πρακτικών («υπαίθρια τάξη», «μέθοδο Clil» για την εκμάθηση των αγγλικών, καρέκλες επίλυσης συγκρούσεων και χάρτη συναισθημάτων) και διδακτικών στρατηγικών («σταθμών μάθησης learning centers») που εφαρμόζονται στα σχολεία των εταίρων. Στη συνέχεια έγινε προσπάθεια εφαρμογής αυτών από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των νηπιαγωγείων με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Το 1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά έλαβε υλικό για τη μέθοδο Clil, πραγματοποίησε ανάλογες δραστηριότητες και ανέλαβε την πιλοτική εφαρμογή των Αγγλικών στο νηπιαγωγείο το σχολικό έτος 2020-2021. Πραγματοποιώντας ποίκιλες δραστηριότητες γνωριμίας με τον φυτικό πλούτο της Χίου και της Κύπρου αλλά και δράσεων προστασίας του φυτικού πλούτου, έγινε κατανοητή η έννοια της βιοποικιλότητας και της σημαντικότητας για τον τόπο μας αλλά και για τη ζωή μας γενικότερα, δημιουργώντας περιβαλλοντική συνείδηση στους μικρούς μας μαθητές.
Συμπερασματικά, το πρόγραμμα συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη των δύο οργανισμών και τα αποτελέσματα του έργου θα χρησιμοποιηθούν και μετά την ολοκλήρωση του. Η προστιθέμενη αξία των παραπάνω δράσεων θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου που προσφέρεται στα παιδιά προσχολικής ηλικίας της Χίου και της Κύπρου και θα προωθήσει την ανάπτυξη μελλοντικών συνεργασιών με εκπαιδευτικούς άλλων χωρών.
Στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος αποφασίστηκε η έκδοση βιβλίου.
• Το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει αναλυτικά τους στόχους και τις δραστηριότητες του περιβαλλοντικού προγράμματος που εκπονήθηκε από τα συνεργαζόμενα σχολεία.
• Το δεύτερο κεφάλαιο παραθέτει τα ψηφιακά συνεργατικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση του προγράμματος και τον τρόπο που αυτά αξιοποιήθηκαν.
• Το τρίτο κεφάλαιο περιγράφει την οργάνωση και λειτουργία της υπαίθριας τάξης του 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου Μηνά.
• Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρει και εξηγεί τον τρόπο εφαρμογής της μεθόδου Clil για την εξοικείωση των παιδιών με τα Αγγλικά στο H’ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Πάφου.
Το βιβλίο περιλαμβάνει δύο παραρτήματα. Το πρώτο περιέχει το χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων του προγράμματος κατά τα δύο σχολικά έτη εφαρμογής του ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει τα εργαλεία αξιολόγησης του προγράμματος.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε το βιβλίο σε ψηφιακή μορφή:Λήψη αρχείου

Ευχαριστήσουμε το ΙΚΥ για τη στήριξη που μας πρόσφερε κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τη Συντονίστρια Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών του 2ου Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου κ. Ελένη Μοσχοβάκη για την πολύτιμη βοήθεια που μας πρόσφερε κάθε φορά που της ζητήθηκε, τον Διευθυντή του ΚΠΕ Ομηρούπολης , κ. Σπυράκη Σταύρο & τη Προϊσταμένη του 2ου Νηπιαγωγείου Αγίου Μηνά κ. Σεβαστή Παΐδα για αφιλοκερδή συμμετοχή τους κατά την εικονική κινητικότητα που πραγματοποιήσαμε, το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου περιβαλλοντικής μελέτης Κρήτου Τέρρα(Κύπρος) & του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ομηρούπολης( Χίος) για τη συμμετοχή του σε περιβαλλοντικές δράσεις του προγράμματος, την κυρία Μαρία Σιέλη , σύμβουλο CLIL, για την επιμόρφωση που πραγματοποίησε στις νηπιαγωγούς της Χίου για την εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των δύο νηπιαγωγείων για την άψογη συνεργασία που είχαμε.
Ευχαριστούμε τις συναδέλφους του Η’ Δημόσιου Νηπιαγωγείου Πάφου για την εξαιρετική συνεργασία, την καλή διάθεση και την δημιουργική αλληλεπίδραση! Μοιραστήκαμε μια υπέροχη εμπειρία!