Επικαιροποιημένος πίνακας επιτυχόντων – επιλαχόντων 1ου Πρότυπου ΓΕΛ Καστοριάς

Ανακοινώνουμε τον τελικό πίνακα επιτυχόντων – επιλαχόντων του 1ου Πρότυπου ΓΕΛ Καστοριάς μετά την κύρωση του από το Ε.ΠΕ.Σ.

Τελικός Πίνακας

Εκ’ μέρους του Ε.ΠΕ.Σ.

Η Διευθύντρια

Ευγγέλου Γλυκερία