Υποτροφίες

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. (ΥΠΕΠΘ – Οικονομικών ) υπ΄αριθμ. Ε/9975/23.6.97 (ΦΕΚ 557, τ.β. /7.7.97 ) καθιερώνονται δύο είδη υποτροφιών, είδος Α και είδος Β.

ΕΙΔΟΣ Α: Χορηγείται στον πρώτο σπουδαστή κάθε τμήματος με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Οι εγγεγραμμένοι στο τμήμα τους πρέπει να είναι τουλάχιστον 10.

β) Ο Γ. Μ. Ο. βαθμολογίας τους πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 συμπληρωμένο.

γ) Πρέπει να έχουν περατώσει επιτυχώς τα μαθήματα του εξαμήνου τους κατά την πρώτη συμμετοχή τους στις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου.

ΕΙΔΟΣ Β: Χορηγούνται υποτροφίες σε ποσοστό 8% επί του συνόλου των εγγεγραμμένων στο Ι.Ε.Κ., με τις εξής προύποθέσεις:

α) Ο Γ.Μ.Ο. βαθμολογίας τους πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 συμπληρωμένο.

β) Πρέπει να έχουν περατώσει επιτυχώς τα μαθήματα του εξαμήνου τους κατά την πρώτη τους συμμετοχή στις εξετάσεις του εξαμήνου.

γ) Πρέπει να πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1.      Εχουν προσκομίσει κάρτα ανεργίας και των δύο γονέων τους από τον Ο.Α.Ε.Δ., η οποία λαμβάνεται υπόψη εάν κατά την ημερομηνία κατάθεσης της είναι ισχυρή και εφόσον η ηλικία των καταρτιζομένων δεν υπερβαίνει το 24ο έτος.

2.      Εχουν προσκομίσει κάρτα ανεργίας ατομική από τον Ο.Α.Ε.Δ., η οποία λαμβάνεται υπόψη εάν κατά την ημερομηνία κατάθεσης της είναι ισχυρή και εφόσον η ηλικία των καταρτιζομένων υπερβαίνει το 24ο έτος.

3.      Έχουν αποδείξει ότι, είτε οι ίδιοι, είτε ένας εκ των γονέων τους συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία ατόμων με ειδικές ανάγκες προσκομίζοντας πιστοποιητικό ή βεβαίωση Α/θμιας υγιειονομικής επιτροπής από το οποίο να προκύπτει αναπηρία τουλάχιστον 67%.

4.      Έχουν αποδείξει ότι είναι ορφανοί από ένα τουλάχιστον γονέα προσκομίζοντας αντίγραφο Οικογενειακής μερίδας από το Ληξιαρχείο ή Πιστοποιητικό θανάτου και η ηλικία καταρτιζομένων είναι μέχρι 24 ετών.

5.      Έχουν καταθέσει το εκκαθαριστικό του γονέα ή των γονέων ή ατομικό από την αρμόδια Δ.Ο.Υ . για την απόδειξη ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος και σε καμμία περίπτωση δε λαμβάνονται υπόψη φορολογικές δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις.
Εκκαθαριστικό του ίδιου του καταρτιζόμενου λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν ο καταρτιζόμενος έχει υπερβεί το 24ο έτος της ηλικίας.

Οι υποτροφίες χορηγούνται κάθε εξάμηνο κατάρτισης και συνίστανται:

α) Στο ποσό των διδάκτρων των καταρτιζομένων που αντιστοιχεί στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης από το οποίο οι υπότροφοι απαλλάσσονται και

β) Σε ένα εφάπαξ χρηματικό ποσό του ίδιου ύψους με τα δίδακτρα ενός εξαμήνου κατάρτισης ανά υπότροφο.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για υποτροφίας είδους Β έχουν οι καταρτιζόμενοι που περάτωσαν επιτυχώς το Α ή Β ή Γ ή Δ Εξάμηνο Κατάρτισης και πληρούν τις προϋποθέσεις που ανωτέρω αναφέρονται.

Οι αιτήσεις υποτροφίας είδους Β υποβάλλονται στο Ι.Ε.Κ. δύο φορές το χρόνο, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των τελικών εξετάσεων του κάθε εξαμήνου.

Αφήστε μια απάντηση