Πρακτική Άσκηση

Η κατάρτιση των αποφοίτων ΙΕΚ συμπληρώνεται προαιρετικά με την πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας, ώστε να εξοικειωθούν με το εργασιακό περιβάλλον που τους αναμένει, να αποκτήσουν αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος και τέλος να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη ευχέρεια τις εξετάσεις πιστοποίησης που πρόκειται να συμμετάσχουν. Η χρονική διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι έξι μήνες. Κατά τη διάρκεια αυτή οι απόφοιτοι δεν καταβάλλουν κανενός είδους εισφορές προς τον ΟΕΕΚ ή τα ΙΕΚ.

Δικαίωμα να κάνουν πρακτική άσκηση έχουν οι απόφοιτοι των δημοσίων, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ιδιωτικών ΙΕΚ, που δεν έχουν πιστοποιηθεί. Με την έννοια αυτή νοούνται, είτε όσοι απόφοιτοι δεν έχουν συμμετάσχει σε εξετάσεις Πιστοποίησης, είτε έχουν μεν συμμετάσχει, αλλά απέτυχαν τουλάχιστον στο ένα από τα δύο μέρη των εξετάσεων (θεωρητικό ή πρακτικό). Αν ο απόφοιτος επιθυμεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις Πιστοποίησης και επιτύχει και στα δύο μέρη, ενόσω διαρκεί η Πρακτική του άσκηση, τότε αυτή διακόπτεται αυτόματα και δεν δικαιούται επιδότησης για το διάστημα που πραγματοποίησε πρακτική άσκηση.

Η προαιρετική πρακτική άσκηση δεν παρέχει δικαίωμα για αναβολή στράτευσης.

Διαδικασία Έναρξης Πρακτικής Άσκησης

Ο απόφοιτος, που θέλει να κάνει πρακτική άσκηση, υποβάλλει:

α) αίτηση στο πλησιέστερο Δημόσιο ΙΕΚ ,με την οποία δηλώνει την υπηρεσία ή την επιχείρηση που τον έχει αποδεχθεί για πρακτική άσκηση.

β) βεβαίωση εργοδότη ,με την οποία βεβαιώνει ότι αποδέχεται τον ενδιαφερόμενο για πρακτική άσκηση

και δηλώνει με σαφήνεια την έναρξη και τη λήξη της περιόδου – η έναρξη της πρακτικής εγκρίνεται πάντα από το αρμόδιο ΙΕΚ από την 1η του επόμενου μήνα από αυτόν που υποβάλλεται η αίτηση , περιγράφει το αντικείμενο εργασίας της επιχείρησηςκαι το αντικείμενο απασχόλησης του ενδιαφερόμενου απόφοιτου καθώς και ότι αποδέχεται την εποπτεία του έργου της πρακτικής άσκησης σύμφωνα με τα οριζόμενα.

Η αίτηση και η βεβαίωση του εργοδότη είναι έντυπες και τις προμηθεύεται ο ενδιαφερόμενος από το οικείο ΙΕΚ.

Ο Διευθυντής του ΙΕΚ εγκρίνει την έναρξη της πρακτικής άσκησης του απόφοιτου ΙΕΚ, αφού διαπιστώσει ότι ο ασκούμενος θα απασχοληθεί σε θέματα της ειδικότητάς του μόνο και επιπλέον ότι η επιχείρηση έχει τα αναγκαία χαρακτηριστικά για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης.

Eποπτεία Πρακτικής Άσκησης

Για την εποπτεία της πρακτικής άσκησης του ασκούμενου ορίζεται συντονιστής από το Διευθυντή του ΙΕΚ. Έργο του συντονιστή είναι η πραγματοποίηση επισκέψεων στο χώρο πρακτικής άσκησης χωρίς να έχει προηγηθεί ειδοποίηση και ελέγχει την παρουσία του ασκούμενου, το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης, εάν είναι σύμφωνο με τα δηλωθέντα, το περιβάλλον εργασίας κ.λ.π.

Κάθε ασκούμενος παίρνει το βιβλίο πρακτικής άσκησης, το οποίο διατίθεται δωρεάν από το ΙΕΚ. Στο βιβλίο αναγράφονται από τον ασκούμενο κάθε εβδομάδα οι εργασίες στις οποίες απασχολήθηκε, καθώς και συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων που του ανατέθηκαν στο χώρο εργασίας. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης ο ασκούμενος το υποβάλλει συμπληρωμένο, με τον αριθμό των εβδομαδιαίων εκθέσεων, το χρόνο και το αντικείμενο απασχόλησης, τις ημέρες απουσίας και την επίδοσή του.

Οι ασκούμενοι κατά το χρόνο της προαιρετικής πρακτικής άσκησης δεν μπορούν να απουσιάζουν περισσότερο από 15 εργάσιμες ημέρες.

Η απασχόληση του ασκούμενου ανέρχεται στις σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης ο ασκούμενος ασφαλίζεται στο ΙΚΑ από το αρμόδιο ΙΕΚ κατά κινδύνου ατυχήματος στο χώρο εργασίας– καθ’ όλη τη διάρκεια της εξάμηνης πρακτικής τους – σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12, του Ν. 2009/92.

Μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης, χορηγείται στον ασκούμενο Βεβαίωση Προϋπηρεσίας, εφόσον η εξάμηνη διάρκεια της πραγματοποιηθείσης Πρακτικής Άσκησης θεωρείται ως αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με τη Ζ/1802/6-2-96 Υπουργική Απόφαση.

Για οποιαδήποτε μεταβολή στην Πρακτική άσκηση (π.χ. διακοπή για στράτευση ή για άλλο λόγο) ενημερώνεται αμέσως το Ι.Ε.Κ.

Επιδότηση Πρακτικής Άσκησης

Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. καθορίζεται ο ετήσιος αριθμός των αποφοίτων των ΙΕΚ των οποίων η πρακτική άσκηση θα επιδοτείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Ν. 2009/92.

Η επιλογή των επιδοτούμενων γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Ο.Ε.Ε.Κ. μετά από γνώμη τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Για την επιλογή συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:

α) οικονομική κατάσταση ασκούμενου

β) οικογενειακή κατάσταση (πολυτεκνία)

γ) κτήση κάρτας ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Το ποσό της επιδότησης της πρακτικής άσκησης των ασκουμένων ανέρχεται στο ποσό των 30.000 δρχ. μηνιαίως και δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το ποσόν της συνεισφοράς τους στο Ταμείο Μέριμνας κατά τη διάρκεια της κατάρτισής τους. Η επιδότηση χορηγείται στον ασκούμενο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής του, αφού εγκριθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ.

Δικαιολογητικά Επιδότησης

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ασκούμενος για την επιδότησή του είναι:

α) Εκκαθαριστικό της Δ.Ο.Υ.

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (σε περίπτωση πολυτεκνίας)

γ) Κάρτα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά ο ασκούμενος τα προσκομίζει στο ΙΕΚ αμέσως μετά την έγκριση της πρακτικής του από το αρμόδιο ΙΕΚ.

Τέλος, κάθε απόφοιτος ΙΕΚ, που ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση, εξασφαλίζει ο ίδιος την επιχείρηση ή την υπηρεσία που θα τον αποδεχθεί για το σκοπό αυτό. Μπορεί, όμως, να ζητήσει πληροφορίες από τη Γραμματεία του ΙΕΚ, γιατί ορισμένες φορές υπάρχουν κάποιες προτάσεις, ύστερα από εκδήλωση ενδιαφέροντος ορισμένων υπηρεσιών ή επιχειρήσεων (π.χ. Αγροτική Τράπεζα, Λογιστικά γραφεία κ.ά.)

Αφήστε μια απάντηση