Γενικά

Σπουδές

Επιλογή Καταρτιζομένων

Δίδακτρα

 

Σπουδές

Κάθε έτος κατάρτισης των Δημοσίων ΙΕΚ περιλαμβάνει δύο εξάμηνα: Το χειμερινό (Οκτώβριος-Φεβρουάριος) και το εαρινό (Φεβρουάριος-Ιούνιος).

Κάθε εξάμηνο κατάρτισης περιλαμβάνει 14 πλήρεις εβδομάδες και 2 εβδομάδες εξετάσεις – αποτελέσματα.

Η κατάρτιση κάθε εξαμήνου είναι πλήρης, όταν έχουν συμπληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες ώρες.

Τα μαθήματα που χάνονται θα πρέπει να αναπληρώνονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου με ευθύνη της διοίκησης του ΙΕΚ.

πίσω

Επιλογή Καταρτιζομένων

Οι αιτήσεις συμμετοχής για επιλογή υποβάλλονται στα ΙΕΚ κάθε Σεπτέμβριο για το χειμερινό εξάμηνο και κάθε Ιανουάριο για το εαρινό εξάμηνο, σε ημερομηνίες που καθορίζονται, από το χρονοδιάγραμμα ενεργειών του εξαμήνου που εκδίδεται από το ΙΕΚ, πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου Κατάρτισης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για κατάρτιση, προκειμένου να λάβουν μέρος στη διαδικασία της επιλογής, οφείλουν να καταθέσουν στο ΙΕΚ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Σχετική αίτηση (παρέχεται στα ΙΕΚ)στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του/της υποψηφίου/ας, καθώς και η σειρά προτίμησης των ειδικοτήτων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.
 • Τον εκάστοτε προβλεπόμενο πρωτότυπο τίτλο σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο), του οποίου θα εκδίδεται ακριβές φωτοαντίγραφο με μέριμνα του IΕΚ .
 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο, των οποίων η φωτοτυπία μπορεί να επικυρώνεται και από το ΙΕΚ.
 • Σε περιπτώσεις ύπαρξης προϋπηρεσίας του/της υποψηφίου/ας σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα που επιθυμεί να επιλεχθεί – βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ), στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης της συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο. Η απόδειξη της προϋπηρεσίας ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.
 • Σε περιπτώσεις πολυτεκνίας, (πολύτεκνος γονέας ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 Από τα παραπάνω δικαιολογητικά τα τρία πρώτα είναι υποχρεωτικά

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

 • Για τη μοριοδότηση των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι δικαιολογητικά ως εξής:
 • Βαθμός του τίτλου σπουδών. Τα μόρια που δίνει ο τίτλος είναι τόσα όσα ο γενικός βαθμός, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό. Σε περίπτωση που ο βαθμός του τίτλου σπουδών είναι εκφρασμένος σε διαφορετική από την εικοσαβάθμια κλίμακα, γίνεται αναγωγή του σε εικοσαβάθμια κλίμακα.
 • Ηλικία του υποψηφίου. Δύο (2) μόρια ανά έτος μετά το 18ο μέχρι το 21ο, με ανώτατο όριο τα έξι (6) μόρια. Ως αφετηρία λογίζεται η 1η Ιανουαρίου του έτους γεννήσεως.
 • Προϋπηρεσία στην ειδικότητα είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Για κάθε 200 ημερομίσθια, στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέστερη 200άδα η ανά ένα έτος υπηρεσίας στρογγυλοποιούμενο στο πλησιέστερο ακέραιο έτος, 5 μόρια με ανώτατο όριο τα 20.
 • Ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας ή επίσημο έγγραφο της Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, (5) πέντε μόρια.
 • Ιδιότητα του τρίτεκνου γονέα ή του τέκνου τριτεκνης οικογένειας, όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας , (3) τρία μόρια.
 • Σε περίπτωση ισοβαθμιών, τη σειρά καθορίζουν η ιδιότητα πολύτεκνου γονέα ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, η προϋπηρεσία, ο βαθμός του τίτλου και τέλος κλήρωση από επιτροπή που ορίζει ο Διευθυντής του ΙΕΚ.

πίσω

Δίδακτρα

Η φοίτηση είναι Δωρεάν.

 

Επανεξέταση Μαθήματος 

Σε περίπτωση επανεξέτασης για οποιονδήποτε λόγο μαθήματος εξαμήνου, χωρίς επαναπαρακολούθηση, καταβάλλονται από τον καταρτιζόμενο εξέταστρα ύψους 29,35 Ευρώ. Το παραπάνω ποσό καταβάλλεται, πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, με αίτηση του καταρτιζόμενου για συμμετοχή του στην επανεξέταση.

Επανάληψη Παρακολούθησης Μαθήματος

Σε περίπτωση επανάληψης της παρακολούθησης μαθήματος ή μαθημάτων, λόγω απουσιών ή μειωμένης επίδοσης, καταβάλλονται 14,67 Ευρώ για κάθε μάθημα ανά εξάμηνο, πολλαπλασιαζόμενου του ποσού αυτού επί τον αριθμό των ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας του μαθήματος. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλονται εξέταστρα. Το ποσό καταβάλλεται πριν από την έναρξη του εξαμήνου κατάρτισης, με αίτηση επαναπαρακολούθησης του καταρτιζομένου.

πίσω

Αφήστε μια απάντηση