Έντυπα

νέες αντιμισθίες

 

 

Συμπληρώστε:
Α) την Υπεύθυνη Δήλωση για τις σημειώσεις που δίνετε &
Β)τον προγραμματισμό ύλης για το μάθημα που διδάσκετε

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές του Ι.Ε.Κ. που είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι να ζητήσουν Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού Έργου – Εργασίας από την Υπηρεσία τους

 

 

Για εκπαιδευτές με ΑΠΥ:

Ως έναρξη ΑΠΥ να βάλετε 27-2-2014 (έναρξη εξαμήνου)

Ο κωδικός για επέκτασης δραστηριοτήτων στη ΔΟΥ είναι:

 85411000- Υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπ/σης

Αν έχετε ήδη κωδικό το 85.59.19.07 – Υπηρεσίες καθηγητή

δεν χρειάζεται να κάνετε επέκταση στον πάνω κωδικό (προσοχή ο κωδικός που έχετε να μην αναφέρεται σε υπηρεσίες καθηγητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κλπ γιατί τότε δεν σας καλύπτει)

 

 Οδηγίες σχετικά με τα ΤΠΥ

Για το τρέχον εξάμηνο θα εκδώσετε ένα τιμολόγιο

από 27/2/2014 έως και 30/6/2014 και θα εκδοθεί στις 30/6/2014

 

 

Για κάθε ειδικότητα και τμήμα να εκδίδετε ξεχωριστό ΤΠΥ.

Αν διδάσκετε στο ίδιο τμήμα περισσότερα του ενός μαθήματα θα εκδώσετε ένα τιμολόγιο με αναλυτική περιγραφή του κάθε μαθήματος

Παράδειγμα:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΙΝΕΔΙΒΙΜ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΝΠΙΔ                                                     ΔΟΥ: ΙΔ’ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΝΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 417 7 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ – ΑΘΗΝΑ   Α.Φ.Μ: 090044306

Αιτιολογια: ΑΞΙΑ
Υπηρεσίες καθηγητή στην ειδικότητα « Βοηθός φαρμακείου»  
  1. 1)    Στο μάθημα «Μαθημα1» από 27/2/2014 έως 30/6/2014
    10 ώρες χ 15,00 € = 150,00 € Παρακρατήθηκε φόρος 20% ,  30,00 €
    Πληρωτέο ποσό 120,00 €

 

150,00 €
  1. 2)  Στο μάθημα «Μαθημα2» ααπό 27/2/2014 έως 30/6/2014
    20 ώρες χ 15,00 € = 300,00 € Παρακρατήθηκε φόρος 20% ,  60,00 €
    Πληρωτέο ποσό 240,00 €

 

300,00 €
ΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 450,00€

Αν η σύμβαση σας ξεπερνά το ποσό των 300,00 € (δηλαδή αθροιστικά και τα δύο τιμολόγια) θα αναφέρετε παρακράτηση φόρου 20%.

Αν η σύμβαση σας δεν ξεπερνά τα 300,00€ δε θα αναφέρετε παρακράτηση φόρου 20%

 

 

 

Ο κωδικός για επέκτασης δραστηριοτήτων στη ΔΟΥ είναι:

85411000- Υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπ/σης

Ως έναρξη ΑΠΥ να βάλετε 21-10-2013 (έναρξη εξαμήνου)

Αν έχετε ήδη κωδικό το 85.59.19.07 – Υπηρεσίες καθηγητή

δεν χρειάζεται να κάνετε επέκταση στον πάνω κωδικό (προσοχή ο κωδικός που έχετε να μην αναφέρεται σε υπηρεσίες καθηγητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κλπ γιατί τότε δεν σας καλύπτει)

Ως αντιμισθία θα ισχύσουν οι νέες αντιμισθίες

(κάντε κλικ στον άνω δεσμό)

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, είκοσι (20)

ευρώ.

γ) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, δέκα

οκτώ (18) ευρώ.

δ) Πτυχιούχοι

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δέκα πέντε (15) ευρώ.

ε) Μη πτυχιούχοι , δώδεκα (12) ευρώ.

 

ΕΠΕΙΓΟΝ

Οι εκπαιδευτές του Ι.Ε.Κ. :


(εκτός των εκπαιδευτών με ΑΠΥ για τους οποίους είναι προαιρετικό)


να δηλώσουν στο ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τον Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ και να προσκομίσουν το απογραφικό του ΙΚΑ ή κάποιο έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ

Επίσης να δηλώσουν αν είναι παλιοί (έως και 31-12-1992) ή νέοι ασφαλισμένοι (από 1-1-1993)

 

 

Το εαρινό εξάμηνο 2014Α ξεκίνησε την Πέμπτη στις 27-2-2014

Οριστικό ωρολόγιο πρόγραμμα 2014Α

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές που διδάσκουν στο εαρινό εξάμηνο 2014 Α:

α) Να καταθέτουν στη Γραμματεία πριν από κάθε μάθημα Σχέδιο μαθήματος

β) να καταθέσουν έως τις 12-3-2014:
1) τον Προγραμματισμό Ύλης για κάθε μάθημα που διδάσκουν και
2)την υπεύθυνη Δήλωση για τις σημειώσεις που θα χρησιμοποιήσουν

Στο κάτω αρχείο θα βρείτε (σε δυο διαφορετικά φύλλα) υποδείγματα για τα δύο παραπάνω

Υπόδειγμα Προγραμματισμού Ύλης & Υπ. Δήλωσης σημειώσεων

3) Να υπογράψουν Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρεται η ιδιότητα τους (μόνιμος Δημόσιος Υπάλληλος, Εκπαιδευτικός, Ελεύθερος επαγγελματίας πλήρους απασχόλησης κλπ,) ο φορέας απασχόλησης τους -αν είναι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί και ο αριθμός των ωρών στους φορείς που διδάσκουν.

Προσοχή, τα έντυπα άλλαξαν στις 08-5-2014

Διαβάστε προσεκτικά τις κάτω οδηγίες:

Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλιση

απασχολουμένων σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων

Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια

Γενικές οδηγίες προς τους εκπαιδευτές ΙΕΚ

Όλοι οι εκπαιδευτές να συμπληρώσουν την

ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

και επιπλέον (ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν):

Αν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή υποχρεούνται σε έκδοση ΑΠΥ:

Ως έναρξη ΑΠΥ να βάλετε 27-02-2014 (έναρξη εξαμήνου)

Ο κωδικός για επέκτασης δραστηριοτήτων στη ΔΟΥ είναι:

 85411000- Υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπ/σης

Αν έχετε ήδη κωδικό το 85.59.19.07 – Υπηρεσίες καθηγητή

δεν χρειάζεται να κάνετε επέκταση στον πάνω κωδικό (προσοχή ο κωδικός που έχετε να μην αναφέρεται σε υπηρεσίες καθηγητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κλπ γιατί τότε δεν σας καλύπτει)

1) Όσοι δεν έχουν φέρει την επέκταση να την φέρουν

 

Αν είναι δημόσιοι υπαλληλοι:

1) Να ζητήσουν Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού Έργου – Εργασίας από την Υπηρεσία τους

2) Να υποβάλουν την εξής Υπεύθυνη Δήλωση  του Ν. 1599/86 α)για το εάν εργάζονται σε φορέα του στενότερου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και σε ποιον β) για τις συνολικές τακτικές και πρόσθετες αμοιβές από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και γ)ότι οι συνολικές αποδοχές τους δεν υπερβαίνουν τα εκ του Ν. 1326/83 (άρθρα 4,5),Ν.2303/95,Ν.2470/97,Ν.3833/2010 και 4024/2011 ανώτατα  επιτρεπόμενα όρια κατά μήνα.

Αν δεν είναι Δημόσιοι υπάλληλοι και πληρώνονται με ΑΕΔ:

1) να συμπληρώσουν την συγκεκριμένη ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ και

2) να προσκομίσουν αντίγραφο του εκκαθαριστικού του σημειώματος  για την οικονομική χρήση 2013 (και για την οικονομική χρήση του 2014 να προσκομίσουν αντίγραφο  στο μέλλον.)

 

 

 

 

 

 

 

Συμπληρώστε το κάτω αρχείο με τα στοιχεία σας και φέρτε στο ΙΕΚ μια εκτύπωση του

Στοιχεία Εκπαιδευτή

 Τυπώστε την αίτηση σας εδω

Αξιολογικός πίνακας Εκπαιδευτικών για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2013

Αφήστε μια απάντηση