Σχολι2012-project-turismκό Έτος 2012-2013.

Video (wmv): Παρουσίαση του Project » Η περιοχή Σερβίων-Βελβεντού ως μοχλός   τουρισμού και ανάπτυξης«

Διαφάνειες Παρουσίασης (ppt): 2012-Project-turism