19 Σεπ 2016

Κανονιστικές Διατάξεις – Εγκύκλιοι – Έγγραφα για τα ΕΠΑΛ

Συντάκτης: 1ο ΕΠΑΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | Κάτω από: Νομοθεσία

ΘΕΣΜ_ΠΛΑΙΣΙΟ_Προγ_τα_Σπουδών_ΤΟΜΕΙΣ_Αρ_Μαθητών_Αναθέσεις ΘΕΣΜ_ΠΛΑΙΣΙΟ_Μαθητ_Θεμάτων_ΕΚ


Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΘΕΜΑ
ΘΕΣΜ_ΠΛΑΙΣΙΟ_Προγ_τα_Σπουδών_ΤΟΜΕΙΣ_Αρ_Μαθητών_Αναθέσεις
1 ΥΑ_82041_2016_Καθορ_Τομέων-Ειδικοτ_ΕΠΑΛ_Ν.4386_(ΦΕΚ_1489Β_26.05.2016) Υπ΄ αριθμ Φ20/82014/Δ4 Υπουργική Απόφαση με θέμα:
«Καθορισμός των Τομέων και των Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και της αντιστοιχίας μεταξύ τους»
2 YA_105925_2016_Καθορ_Τομέων_ανά_ΕΠΑΛ_Ν.4386_(ΦΕΚ_2079Β_06.07.2016) Υπ΄ αριθμ Φ20/105925/Δ4 Υπουργική Απόφαση με θέμα:
«Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του N. 4386/2016 (Α΄ 83)»
3 YA_120403_2016_τροποπ_ΥΑ_105925_Καθορ_Τομέων_ανά_ΕΠΑΛ_Ν.4386_(ΦΕΚ_2423Β_05.08.2016) Υπ΄ αριθμ Φ20/120403/Δ4 Υπουργική Απόφαση με θέμα:
«Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. Φ20/105925/Δ4/29-06-2016 (Β΄ 2079) Υπουργικής Απόφασης περί Καθορισμού Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83)»
4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_122938_2016_(Καθορισμός_ΤΟΜΕΩΝ_ανά_ΕΠΑΛ_Ν.4386)_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Υπ΄ αριθμ πρωτ. Φ20/122938/Δ4 Εγκύκλιος με θέμα:
«Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν.4386/2016 (Α΄ 83)»
Ανακοινοποίηση στο Ορθό 29-07-2016
5 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_105357_2016_(Προυποθ_Λειτουργ_Α-Β_τάξης_ΕΠΑΛ_σχ_έτ_2016-17) Υπ΄ αριθμ πρωτ. Φ8/105357/Δ4 Εγκύκλιος με θέμα:
«Προϋποθέσεις λειτουργίας Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2016-17»
6 ΥΑ_88938_2016_ΩΠΣ_ΓενΠ_Α,Β_τάξης_ΕΠΑΛ_Ν.4386_(ΦΕΚ_1567Β_02.06.2016) Υπ΄ αριθμ Φ2/88938/Δ4 Υπουργική Απόφαση με θέμα:
«Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83)»
7 ΥΑ_127074_2016_τροποπ_ΥΑ_88938_ΩΠΣ_ΓενΠ_Α,Β_τάξης_ΕΠΑΛ_Ν.4386_(ΦΕΚ_2434Β_05.08.2016) Υπ΄ αριθμ Φ2/127074/Δ4 Υπουργική Απόφαση με θέμα:
«Τροποποίηση της με αριθμ. Φ2/88938/01-06-2016 (Β’ 1567) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α’ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β’ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν.4386/2016 (Α’ 83)», ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας της Β’ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.»
8 ΥΑ_88070_2015_ΩΠΣ_Β,Γ_(Ημερ)_Α,Β,Γ_(Εσπερ)_(ΦΕΚ_1053Β_05.06.2015) Υπ΄ αριθμ Φ2/88070/Δ4 Υπουργική Απόφαση με θέμα:
«Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού»
9 ΥΑ_141441_2015_τροποπ_ΥΑ_88070_ΩΠΣ_Β,Γ_(Ημερ)_Α,Β,Γ_(Εσπερ)_(ΦΕΚ_2042Β_18.09.2015) Υπ΄ αριθμ Φ2/41441/Δ4 Υπουργική Απόφαση με θέμα:
«Τροποποίηση της αριθμ. Φ2/88070/Δ4/04−06−2015 (Β΄ 1053) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού»»

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΘΕΜΑ
ΘΕΣΜ_ΠΛΑΙΣΙΟ_Προγ_τα_Σπουδών_ΤΟΜΕΙΣ_Αρ_Μαθητών_Αναθέσεις
10 ΥΑ_127065_2016_τροποπ_συμπλ_ΩΠΣ_88070_ΓενΠ-Ειδικ_ΕΠΑΛ_Ν.4186_(ΦΕΚ_2434Β_05.08.2016) Υπ΄ αριθμ Φ2/127065/Δ4 Υπουργική Απόφαση με θέμα:
«Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 88070/Δ4/04-06-2015 (Β’ 1053) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α’ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β’, Γ’ τάξεων Ημερησίων και Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού»»
11 ΚΥΑ_113700_2016_ΩΠΣ_Ναυτιλ_Επαγγ_των_Β_τάξης_ΕΠΑΛ_Ν4386_(ΦΕΚ_2177Β_13.07.2016) Υπ΄ αριθμ Φ2/113700/Δ4 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα:
«Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83)»
12 ΚΥΑ_133162_2016_Αναθέσεις_Μαθημ_Ναυτιλ_Επαγγ_Β_τάξης_ΕΠΑΛ_Ν.4386_(ΦΕΚ_2628Β_24.08.2016) Υπ΄ αριθμ 113162/Δ2 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα:
«Αναθέσεις των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83)»
13 ΥΑ_133977_2016_Αναθέσεις_μαθημάτων_ΕΠΑΛ_(ΦΕΚ_2605Β_23.08.2016) Υπ΄ αριθμ 133977/Δ2 Υπουργική Απόφαση με θέμα:
«Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου»
14 ΥΑ_127076_2016_Ελάχ_Αρ_Μαθητών_ΕΠΑΛ_(ΦΕΚ_2434Β_05.08.2016) Υπ΄ αριθμ Φ12/127076/Δ4 Υπουργική Απόφαση με θέμα:
«Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α’ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β’ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)»
15 ΕΓΓΡΑΦΟ_101501_2016_(Ενημέρωση_για_ΝΕΑ_ΕΛΛΗΝΙΚΑ_Α-Β_τάξης_ΕΠΑΛ) Υπ΄ αριθμ πρωτ. Φ12/101501/Δ4 Έγγραφο με θέμα:
«Ενημέρωση σχετικά με το μάθημα Γενικής Παιδείας «Νέα Ελληνικά» της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2016-17»
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΘΕΜΑ
ΘΕΣΜ_ΠΛΑΙΣΙΟ_Μαθητ_Θεμάτων_ΕΚ
1 ΥΑ_133381_2016_Εγγραφές_Μετεγγραφές_Φοίτηση_ΕΠΑΛ_(ΦΕΚ_2627Β_24.08.2016) Υπ΄ αριθμ 133381/Δ4 Υπουργική Απόφαση με θέμα:
«Εγγραφές – Μετεγγραφές – Φοίτηση μαθητών/
τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια»
2 ΥΑ_133384_2016_Συμπλ_Προσθ_ΥΑ_96004_Λειτουργία_ΣΕΚ-ΣΕ_(ΦΕΚ_2628Β_24.08.2016) Υπ΄ αριθμ 133384/Δ4 Υπουργική Απόφαση με θέμα:
«Συμπληρώσεις – προσθήκες της υπ’ αριθμ. 96004/Δ4/17-6-2015 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1318/
1-7-2015), περί καθορισμού λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ., των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων κατεύθυνσης, των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.»
3 ΥΑ_29195_2016_τροποπ_αρμοδιοτ_ΣΤΕΛΕΧΩΝ_ΕΚΠ_ΣΗΣ_(ΦΕΚ_394B_19.02.2016)2016 Υπ΄ αριθμ 29195/ΓΔ4 Υπουργική Απόφαση με θέμα:
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ Φ.353.1/324/105657/Δ1/ 8−10−2002 (ΦΕΚ 1340 Β΄) απόφασης «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων»»

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΘΕΜΑ
ΘΕΣΜ_ΠΛΑΙΣΙΟ_Μαθητ_Θεμάτων_ΕΚ
4 ΥΑ_103539_2016_Συμπλ_ΥΑ_141641_2014_(ΦΕΚ_2081Β_06.07.2016) Υπ΄ αριθμ 103539/Δ4 Υπουργική Απόφαση με θέμα:
«Συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης 141641/Γ2/08-09-2014 (Β’ 2470) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων»
5 ΥΑ_105797_2016_Καθορ_απολυτ_ΕΠΑΛ_(ΦΕΚ_2129Β_11.07.2016) Υπ΄ αριθμ 105797/Δ4 Υπουργική Απόφαση με θέμα:
«Καθορισμός τύπου απολυτήριων τίτλων Επαγγελματικού Λυκείου»
6 Ν_4403_2016_αρθρο40_ΓΙΑ ΚΑΤ_ΙΔΙΑΝ_(ΦΕΚ_125Α_07.07.2016) Ν.4403/2016, άρθρο 60 (ΦΕΚ 125 Α΄)

7 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_39455_07.03.2016_(Εκπ_κές_επισκέψεις_μαθητών_Δ_θμιας_Εκπ_σης) Υπ΄ αριθμ πρωτ. 39455/Δ4 Εγκύκλιος με θέμα:
«Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
8 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_41553_09.03.2016_(Ρυθμ_Μεταφ_Μαθητών_Ν4369_2016) Υπ΄ αριθμ πρωτ. 41553/Δ4 Εγκύκλιος με θέμα:
«Νόμος υπ΄ αρίθμ.: 4369/Φ.Ε.Κ. 33/Α΄/2016 με θέμα: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις»»
9 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_49717_23.03.2016_(Ορισμός_Υπευθ_Επαγγ_Εκπ_σης) Υπ΄ αριθμ πρωτ. 49717/Δ4 Εγκύκλιος με θέμα:
«Ορισμός υπευθύνων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε επίπεδο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
10 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_52870_30.03.2016_(Ορισμός_Υπευθ_Επαγγ_Εκπ_σης_ΔΙΕΥΚΡΙΝ) Υπ΄ αριθμ πρωτ. 52870/Δ4 Εγκύκλιος με θέμα:
«Διευκρινίσεις σχετικά με την εγκύκλιο με θέμα: «Ορισμός υπευθύνων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε επίπεδο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»»
11 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_Φ1_30545_22.02.2016_(Άδεια_Εισόδου_σε_σχολεία_Δ_θμιας_Εκπ_σης) Υπ΄ αριθμ πρωτ. Φ1/30545/Δ2 Εγκύκλιος με θέμα:
«Άδεια εισόδου σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
12 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_197427_04.12.2015_(Μαθήματα_Ε.Κ.-ΕΠΑ.Λ) Υπ΄ αριθμ πρωτ. 197427/Δ4 Εγκύκλιος με θέμα:
«Μαθήματα Ε.Κ. – ΕΠΑ.Λ.»

Ετικέτες: , , , , , , ,

Τα σχόλια είναι κλειστά.