Συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΕΠΑΛ

Σχετική εγκύκλιος: ΦΕΚ5400_Β_2021

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5400 / τ.Β’ η υπ΄ αριθμ. Φ. 153.1/148498/Α5/18-11-2021
Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 96ΥΔ46ΜΤΛΗ-Τ7Ρ) με τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΕΠΑΛ για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις σχολές των Α.Σ.Σ.Υ., στη σχολή Αστυφυλάκων, στη σχολή Πυροσβεστών, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, που θα ισχύσουν το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (πανελλαδικές εξετάσεις 2022) και εφεξής.

Η σειρά των μαθημάτων ειδικότητας (Μάθημα Ειδικότητας 1 και Μάθημα Ειδικότητας 2) προκύπτει από τη σειρά καθορισμού τους στην υπ΄ αριθμ. Φ.153/56755/Α5/2021 (ΦΕΚ 2140 Β’) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για
πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2021-2022.»

Οι συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων ειδικών μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. είναι κοινοί για τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ και περιλαμβάνονται στην υπ΄ αριθμ. Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 (ΦΕΚ 5399 Β΄) Υπουργική Απόφαση με τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. (ΑΔΑ: Ω27Χ46ΜΤΛΗ-ΚΓΜ).