Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Η εξυπηρέτηση των πολιτών στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dideanatol.att.sch.gr.Οι πολίτες θα αποστέλλουν τα σχετικά αιτήματά τους στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση. Σε επείγουσες περιπτώσεις που θα προκύψει ανάγκη για αυτοπρόσωπη παρουσία, θα πρέπει να προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία στα αντίστοιχα τηλέφωνα της Υπηρεσίας μας, ως αυτά έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα   http://dide-anatol.att.sch.gr/tte/portal/,  προκειμένου να προγραμματιστεί ραντεβού κατόπιν στάθμισης του Επείγοντος.

Με τις ίδιους ως άνω τρόπους θα ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για την διεκπεραίωση της υπόθεσή τους.

Η παρούσα Απόφαση ισχύει μέχρι νεωτέρας.