4η Δρ. «Το φαγητό ενώνει τον κόσμο»

«Το φαγητό ενώνει τον κόσμο» «Food unites the world»

Scroll down to read in english

Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές μας έγιναν για λίγο σεφ και συμμετείχαν σε μαθήματα μαγειρικής. Επιλέξαμε τρείς παραδοσιακές συνταγές, μία από κάθε εθνικότητα (Ελληνική, Μουσουλμανική και Πομακική) ενσωματώνοντας τες στο καινοτόμο πρόγραμμα αγωγής υγείας «Μαγειρεύω υγιεινά σχολικά φαγητά» με υπεύθυνη την κυρία Καραπετρίδου Μαργαρίτα.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα έγινε σε συνεργασία με το Ρουμάνικο Σχολείο ειδικής αγωγής.  Ανταλλάξαμε συνταγές και χρησιμοποιήσαμε την μαγειρική για να επικοινωνήσουμε μέσα από τις γεύσεις και τις παραδόσεις.

Για μια ακόμη φορά χρησιμοποιήσαμε διαπολιτισμικές εκπαιδευτικές μεθόδους για να προωθήσουμε τις συναισθηματικές, κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών μας. Χρησιμοποιήσαμε το φαγητό και τις διαφορετικές γεύσεις,  οπτικά βοηθήματα και υλικό, με στόχο να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον  των μαθητών και να αυξήσουμε την όρεξη για μάθηση και γνώση. Η ιστορία, η γεωγραφία, τα μαθηματικά ήταν οι σύμμαχοί μας σε αυτή τη δραστηριότητα. Τα μαθήματα μαγειρικής αποτελούν έναν  πολύ καλό τρόπο για να διδάξουμε τη συνεργασία, την κριτική σκέψη, την πολιτιστική κληρονομιά, τη φαντασία, τις παραδόσεις, την ισότητα και τη φιλία.

Οι εταίροι μας οι Ρουμάνοι μαγείρεψαν την Ελληνική φασολάδα, ένα παραδοσιακό τούρκικο φαγητό σαν το ταμπουλέ που λέγεται bulgur και το παραδοσιακό τους γλυκό σαλάμι.

Παρακολουθείστε τα βίντεο με τις δραστηριότητες του ελληνικού και ρουμάνικου σχολειου στους παρακάτω συνδέσμους:

«Το φαγητό ενώνει τον κόσμο»

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι μαθητές μας με την κυρία Μαργαρίτα Καραπετρίδου, την κυρία Μαρία Πλουμίδου και δασκάλους, έφτιαξαν το ρουμάνικο γλυκό σαλάμι που το γευτήκαμε όλοι κατά την γενική παρουσίαση της δραστηριότητας και των ελληνικών και ρουμάνικων δράσεων στους μαθητές μας.

ΓΛΥΚΟ ΣΑΛΑΜΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΛΙΓΗ ΓΕΥΣΗ ΑΠΟ ΓΛΥΚΟ ΣΑΛΑΜΙ

In this activity our pupils became  chefs and participated in cooking classes. We chose three traditional recipes, one from each nationality (Hellenic, Muslim and Pomakian), integrating them into the innovative health educational program «I Cook Healthy School Food» with Mrs. Karapetridou Margarita.

This activity was done in collaboration with the Romanian Special Education School. We exchanged recipes and used cooking to communicate through flavors and traditions.

Once again we used intercultural educational methods to promote the emotional, social and communicative skills of our pupils. We used food and different flavors, visual aids and material to attract pupils’ interest and increase their appetite for learning and knowledge. History, geography, mathematics were our allies in this activity. Cooking lessons are a great way to teach co-operation, critical thinking, cultural heritage, imagination, traditions, equality and friendship.

Our Romanian partners  cooked the Greek bean soup, a traditional Turkish food  called bulgur and their traditional sweet salami.

After completing the project, our pupils along with Mrs. Margarita Karapetridou, Mrs. Maria Ploumidou and teachers, made the Romanian sweet salami, which we all tasted during the general presentation of the project and the Greek and Romanian activities to our pupils.

Watch the videos of the activities of the Greek and Romanian school on the following links

«Food unites the world»

 

΅FOOD UNITES THE WORLD΅ Romanian School of Special Education

 

 

 

Μουρελάτου Σταμούλα – Εργοθεραπεύτρια