3η Δρ. «Μιλώ τη γλώσσα του κόσμου»

Scroll down to read in english

Στη δραστηριότητα «Μιλώ τη γλώσσα του κόσμου» – «I speak the language of the world» – χρησιμοποιήσαμε τις τέχνες για να αναπτύξουμε τις επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών μας. Οι τάξεις συνεργάστηκαν, οι ομάδες μαθητών αναμείχθηκαν δημιουργώντας ένα πολυπολιτισμικό μοτιίβο και μέσα από την ζωγραφική σε καμβάδες, την ζωγραφική σε γυαλί, τα κολάζ, τα παιχνίδια ρόλων, τη μουσική και τον χορό και πολλά παιχνίδια στους διαδραστικούς πίνακες επικοινώνησαν ακόμη και χωρίς τη χρήση της προφορικής γλώσσας.

Με αυτή τη δραστηριότητα στοχεύαμε να αποδείξουμε στους μαθητές μας ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι επικοινωνίας, ακόμη και αν η γλώσσα δεν είναι κοινή σε όλα τα παιδιά του σχολείου. Επιπλέον, επιλέξαμε έναν διασκεδαστικό και παιχνιδιάρικο τρόπο για να αναπτύξουμε τις συναισθηματικές, κοινωνικές και μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών, τη φαντασία τους, τη συνεργασία, την ισότητα.

Στο τέλος του μήνα πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των δράσεων και των αποτελεσμάτων σε όλους τους μαθητές του σχολείου, η ανταλλαγή πληροφοριών μέσα από εικόνες, παιχνίδια και χορό!

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο των δραστηριοτήτων του μήνα Γενάρη για την δραστηριότητα «Μιλώ τη γλώσσα του κόσμου»

3η Δρ. «Μιλώ τη γλώσσα του κόσμου» – «I speak the language of the world»

In this activity we used the arts to develop the communicative and social skills of our pupils. The classes collaborated, the groups of pupils were involved in creating a multicultural motif and through painting on canvases, glass painting, collage, role playing, music and dancing and many games on interactive boards managed to communicate even without the use of spoken language.

With this activity, we were trying to prove to our pupils that there are many ways of communicating, even if language is not common to all school children. In addition, we chose a fun and playful way to develop the emotional, social and non-verbal communication skills of our pupils, their imagination, cooperation, equality.

At the end of the month a presentation of the actions and results was presented to all pupils of the school, and they exchanged  information through pictures, games and dancing!

 

 

Μουρελάτου Σταμούλα – Εργοθεραπεύτρια