2η Δρ. «Τα παραμύθια των λαών ενώνουν»

2η Δραστηριότητα: «Τα παραμύθια των λαών ενώνουν» – “Fairy tales teach the same”

Scroll down to read in english

Οι τάξεις και πάλι δούλεψαν συνεργατικά πάνω σε παραμύθια και μύθους που προήλθαν από διαφορετική εθνικότητα. Επιλέξαμε λοιπόν ένα κλασσικό μουσουλμανικό παραμύθι «Τον Χιζίρη», ένα τσιγγάνικο παραμύθι χωρίς όνομα και ένα ελληνικό λαϊκό παραμύθι με χριστουγεννιάτικο πνεύμα «Ο στύλος της γης και οι Καλικάντζαροι». Το Ελληνικό παραμύθι δραματοποιήθηκε και παίχτηκε από τους μικρούς μας μαθητές και πρωταγωνιστές   στη Χριστουγεννιάτικη σχολική γιορτή με καλεσμένους τους γονείς και κηδεμόνες, φίλους και συγγενείς.

Η δραματοποίηση, η εικονογράφηση, οι προβολές βίντεο, η ανάγνωση, η αφήγηση, η ζωγραφική, τα κολάζ ήταν μερικά από τα μέσα που χρησιμοποιήσαμε για την καλύτερη κατανόηση των παραμυθιών και των μηνυμάτων που μας πέρασαν.

Αυτή η δραστηριότητα μας έδωσε την ευκαιρία να αναπτύξουμε τις συναισθηματικές, κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών μας. Μέσα από τα παραμύθια προσπαθήσαμε να τονώσουμε την επιθυμία των μαθητών για μάθηση και γνώση. Στόχος μας ήταν η γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη καθώς και η ηθική και κοινωνική ανάπτυξη. Οι ιστορίες περιείχαν «παγκόσμιες αλήθειες» και έγιναν γέφυρες που ένωσαν τους μαθητές μας με το παρελθόν τους και την πολιτιστική τους κληρονομιά αλλά και με θέματα καθημερινής ζωής. Αποτέλεσαν έναν εξαιρετικό  τρόπο για να διδάξουμε στα παιδιά θέματα παγκόσμιων αξιών όπως ο σεβασμός των συνανθρώπων μας, η ισότητα, η αξία της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης. Επιπλέον, βοήθησαν στην ανάπτυξη της φαντασίας και της κριτικής σκέψης. Η δραστηριότητα αυτή μας έμαθε πως τα παραμύθια ανεξάρτητα από την προέλευσή τους (μουσουλμανικά, ρομάνι, ελληνικά) διδάσκουν κοινές αλήθειες και σοφίες.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο των δραστηριοτήτων μας

Δρ.2 «Τα παραμύθια των λαών ενώνουν» – «Fairy tales teach the same»

Classes once again collaborated and worked on fairy tales and myths that came from different nationalities. So we chose a classic Muslim tale «Hiziris», a gypsy fairy tale without name and a Greek folk tale with a Christmas spirit «The Earth’s Pole and the Goblins». The Greek fairy tale was dramatized and played out by our young pupils who were protagonists at the Christmas school celebration, with parents and guardians, friends and relatives invited.

Drama, illustration, video projections, reading, narration, painting, collage were some of the means we used for the better understanding of the fairy tales and the hidden messages.

This activity gave us the opportunity to develop the emotional, social and communicative skills of our pupils. Through the fairy tales we have tried to stimulate the pupils’ desire for learning and knowledge. Our goal was linguistic and cognitive development as well as moral and social development. The stories contained «world truths» and became bridges that joined our pupils with their past and cultural heritage as well as with everyday life. They have been an excellent way to teach children the issues of universal values ​​such as respect for our fellowmen, equality, the value of democracy and solidarity. In addition, they helped develop fantasy and critical thinking. This activity has taught us that fairy tales, regardless of their origins (Muslims, Romans, Greek), teach common truths and wisdom.

 

 

Μουρελάτου Σταμούλα – Εργοθεραπεύτρια