Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι κλάδος της Παιδαγωγικής Επιστήμης, ο οποίος ασκείται από τους Ειδικούς Παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς εξειδικευμένους στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τις αναπηρίες. Σκοπός της προσαρμοσμένης στις ανάγκες του κάθε παιδιού εκπαιδευτικής παρέμβασης, είναι τα παιδιά να εκπαιδευτούν στους διάφορους γνωστικούς τομείς και να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους ώστε να περάσουν ομαλά από το σχολείο στη ζωή και να καταστούν κατά το δυνατόν ικανά και αυτόνομα μέλη της κοινωνίας. Ο Ειδικός Παιδαγωγός, μεταξύ άλλων, ασχολείται με την εκπαιδευτική – παιδαγωγική αξιολόγηση των μαθητών του, τον σχεδιασμό εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης και την κατασκευή τυχόν εξειδικευμένου υλικού, τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος ανάλογα με τις ανάγκες κάθε παιδιού και την εφαρμογή ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μεθόδων διδασκαλίας και όσων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων κρίνονται απαραίτητες στο χώρο διδασκαλίας, ώστε να είναι κατάλληλος για τους μαθητές του. Μέσα από τη συνεργασία με την διεπιστημονική ομάδα και τους γονείς στοχεύει στην ολόπλευρη αντιμετώπιση των δυσκολιών του κάθε παιδιού.

Αντωνοπούλου Μαρία – εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις σχολικές δομές της ειδικής αγωγής, έχουν όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1 υπουργική απόφαση και ειδικότερα:

Εκπαιδευτικοί ειδικών σχολείων

1. Οργανώνουν, καταρτίζουν και υλοποιούν σε συνεργασία με το Ε.Ε.Π. το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των μαθητών της τάξης τους.

2. Καθοδηγούν τους γονείς σε θέματα αγωγής και βοήθειας στο σπίτι και προτείνουν δραστηριότητες για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών τους.

3. Συνεργάζονται με το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση των ατομικών αναγκών των μαθητών τους.

4. Ενημερώνονται για τα προγράμματα αποκατάστασης των μαθητών τους, τα οποία υλοποιούνται εκτός του σχολείου και συνεργάζονται με τους ειδικούς επιστήμονες.