Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία – Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2018-2019 Η Πράξη (MIS: 5031893)

Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία – Τάξεις

Υποδοχής, σχολικό έτος 2018-2019

Η Πράξη (MIS: 5031893) αφορά στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου

μαθητών/τριών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μαθητών/τριών

με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και στη βελτίωση των

μαθησιακών αποτελεσμάτων κυρίως στο γραμματισμό, αλλά και στον αριθμητισμό και

επιπλέον σε συμπληρωματικά αντικείμενα ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί να

ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα σπουδών τους και να παραμείνουν στο εκπαιδευτικό

σύστημα ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους.

Συνεπώς η πράξη αποσκοπεί στην ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης και την

αποτελεσματική ένταξη των προαναφερόμενων μαθητών/τριών. Επίσης, η πράξη

αποσκοπεί στην εκπαίδευση και την ομαλή προσαρμογή των προσφυγοπαίδων.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων

σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης εμφανίζουν ανάγκη για υποστήριξη της

ένταξης των παραπάνω μαθητών/τριών (οριζόντια παρέμβαση σε όλα τα σχολεία που

εμφανίζουν σχετικούς πληθυσμούς μαθητών/τριών). Ειδικότερα, οι αναπληρωτές

Εκπαιδευτικοί και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) που θα απασχοληθούν

στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης, θα στελεχώσουν τις Τάξεις Υποδοχής, Ενισχυτικά

Φροντιστηριακά Τμήματα, τις ΔΥΕΠ και τις λοιπές δομές με κύριο αντικείμενο την

εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας αλλά και τη διδακτική στήριξη

και υποστήριξη σε άλλα αντικείμενα, ώστε αφενός μεν να διευκολύνεται η ομαλή

προσαρμογή και η παραμονή στο εκπαιδευτικό σύστημα των μαθητών/τριών από

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μαθητών/τριών με πολιτισμικές και θρησκευτικές

ιδιαιτερότητες, καθώς και των προσφυγοπαίδων, μέσω της υποστήριξης της

λειτουργίας των ΔΥΕΠ Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Τέλος, υλοποιούνται συμπληρωματικές δράσεις υποστήριξης της Πράξης (π.χ.

ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και Δημοσιότητας, προμήθεια αναλωσίμων κ.λπ

Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018- 2019 Η Πράξη (MIS: 5031883)

Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με

αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-

2019

Η Πράξη (MIS: 5031883) αφορά στην ενίσχυση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής

Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν

μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ώστε η εκπαίδευση να

ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις.

Στόχος της Πράξης είναι η ενσωμάτωση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές

εκπαιδευτικές ανάγκες στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

(ΣΜΕΑΕ) και στα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) – που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής

και επαγγελματικής εκπαίδευσης και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας αυτών στο

κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού,

την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του

σχολείου.

Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου 2018-2019 (5031898)

Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου 2018-2019

(5031898)

Η δημιουργία του ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

εδράζεται στη συνταγματική δέσμευση για παροχή ίσων ευκαιριών στην

εκπαίδευση για όλους τους μαθητές της ίδιας βαθμίδας και επιχειρείται,

αφενός μεν, με την ενιαία παροχή κοινών γνωστικών και διδακτικών

αντικειμένων σε όλους τους τύπους δημοτικών σχολείων της χώρας,

αφετέρου δε, με την επέκταση των προσφερόμενων νέων γνωστικών

αντικειμένων. Το Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο λειτουργεί με

ενιαίο ωράριο και με ζώνη ολοήμερου προγράμματος. Επιπροσθέτως, στο

πλαίσιο του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου προσφέρεται ένα

σύνολο από επιλογές διδακτικών αντικειμένων που προσφέρουν την ευκαιρία

για την πολύπλευρη ανάπτυξη των ψυχοκινητικών και γνωστικών δεξιοτήτων

των μαθητών.

Η Δράση προβλέπει την απασχόληση αναπληρωτών εκπαιδευτικών

(δασκάλων και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων) προκειμένου το σύνολο των

σχολικών μονάδων να λειτουργήσουν ως Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Δημοτικά

Σχολεία.

Συμπληρωματικά υλοποιούνται δράσεις δημοσιότητας.

Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019 Η Πράξη (MIS: 5031892)

05/08/20192019-05-08Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την

ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

σχολικό έτος 2018-2019

Η Πράξη (MIS: 5031892) αφορά στη στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της

εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα σχολεία γενικής αγωγής από εκπαιδευτικό

προσωπικό, το οποίο θα υποστηρίζει τους μαθητές στη σχολική τάξη παράλληλα με

τον εκπαιδευτικό, την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών με

αναπηρία με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) και την υποστήριξη όσων μαθητών

απαιτείται από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) για όσους μαθητές χρήζουν

νοσηλευτικής φροντίδας.

Στόχος της Πράξης είναι η ενσωμάτωση των μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές

εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου και η εξασφάλιση της

προσβασιμότητας αυτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση

του κοινωνικού αποκλεισμού, την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Στο πλαίσιο αυτό απασχολούνται εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συλλειτουργούν με τον

εκπαιδευτικό της τάξης (παράλληλη στήριξη) και υποστηρίζουν αποκλειστικά τους

μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έτσι ώστε να μπορούν να

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους. Επίσης,

προσλαμβάνεται το αναγκαίο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για τους μαθητές

που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν και το αναγκαίο Ειδικό Εκπαιδευτικό

Προσωπικό (ΕΕΠ).

Συμπληρωματικά υλοποιούνται δράσεις δημοσιότητας.

ΤΠΕ–Εργασίες μαθητών Ε’&ΣΤ’ τάξης στην Easy Logo

ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EASYLOGO

Είναι ένα περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού. Είναι γλώσσα με την οποία μπορώ να σχεδιάσω διάφορα σχήματα στην περιοχή σχεδίασης του περιβάλλοντός της

Το προγραμματιστικό περιβάλλον EasyLogo απευθύνεται κυρίως σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις βασικές δεξιότητες προγραμματισμού, έτσι ώστε να καλλιεργήσουν τη δυνατότητα αναλυτικής και συνθετικής σκέψης. Το λιτό περιβάλλον επιτρέπει στο μαθητή να κατανοήσει γρήγορα το αντικείμενο με το οποίο καλείται να ασχοληθεί, γεγονός που το καθιστά ιδανικό σε μικρές ηλικίες, όπου ο μαθητής εύκολα αποπροσανατολίζεται σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε δυνατότητες και επιλογές. Επιπλέον, η EasyLogo αποτελεί κλειστό περιβάλλον προγραμματισμού, αφού οι εντολές έχουν μορφή πλακιδίων, αποτρέποντας τα συντακτικά λάθη κατά την ανάπτυξη του προγράμματος.

st1-pc33ΣΤΙ-pc10στ1-PC9στ1-pc8 στ1-PC6Στ1-pc5 ΣΤ1-PC1 Ε1-PC10 Ε1-PC7 Ε1-PC4 Ε1-PC3 E1-pc8 ST1-PC3 E1-PC9  E1-PC6 E1-PC5 E1-PC2

 

Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο

Η δημιουργία ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ προκύπτει από τη
συνταγματική δέσμευση για παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για
όλους τους μαθητές της ίδιας βαθμίδας. Η έμπρακτη εφαρμογή των αρχών
της ισοτιμίας και της δικαιοσύνης στην Εκπαίδευση επιχειρείται με την ενιαία
παροχή κοινών γνωστικών και διδακτικών αντικειμένων σε όλους τους
τύπους δημοτικών σχολείων της χώρας από 4/θέσια και πάνω (περίπου
3.555 σχολικές μονάδες). Με την συνεπακόλουθη ενοποίηση των
Εβδομαδιαίων Ωρολογίων Προγραμμάτων, αφού ελήφθη υπόψη εισήγηση
του ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) καθώς και τα πορίσματα της
Επιτροπής του Εθνικού Διαλόγου για την υποχρεωτική εκπαίδευση,
καθιερώνεται ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. Ο νέος ενιαίος
τύπος δημοτικού σχολείου εξασφαλίζει τον εμπλουτισμό και την επέκταση
των προσφερόμενων νέων γνωστικών αντικειμένων (ΤΠΕ, ΘΕΑΤΡΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ) στους μαθητές όλων των τύπων σχολείων από 4/θέσια και πάνω
(περίπου 3.555 σχολικές μονάδες) Η λειτουργία του ενιαίου τύπου
Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ορίζεται από τις 8:00 έως τις 13:15 και για τη
ζώνη του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος από τις 13:15 έως τις
16:00. Εξασφαλίζεται και γενικεύεται η ώρα μελέτης για όλους τους μαθητές
με εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ 70, ώστε, οι μαθητές να απαλλάσσονται, στο
μέγιστο δυνατό βαθμό, από τον φόρτο προετοιμασίας των μαθημάτων και
των εργασιών της επόμενης ημέρας. Στη τρίτη ώρα του ολοήμερου
προγράμματος προσφέρεται ένα σύνολο από επιλογές διδακτικών
αντικειμένων (ΤΠΕ, Αγγλικά, Αθλητισμός, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή,
Μουσική, Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων) που δίνουν την ευκαιρία στην
πολύπλευρη ανάπτυξη των ψυχοκινητικών και γνωστικών δεξιοτήτων των
μαθητών.

1