Παρουσίαση εργασιών τμημάτων Δ1 και Δ2

Στις 26/2/2020 οι μαθητές των τμημάτων Δ1 και Δ2 παρουσίασαν τις εργασίες που υλοποίησαν στα πλαίσια του μαθήματος των ΤΠΕ με θεματολογία από τα μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος τους. Για την υλοποίηση των εργασιών οι μαθητές δούλεψαν σε ομάδες των δύο ή των τριών. Ακολουθούν οι εργασίες, όπως παραδόθηκαν από τους μαθητές, χωρίς κάποια παρέμβαση των εκπαιδευτικών:

(περισσότερα…)

Παρουσίαση εργασιών των τμημάτων Γ1 και Γ2

Την εβδομάδα που μας πέρασε οι μαθητές των Γ1 και Γ2 τάξεων του σχολείου μας παρουσίασαν τις εργασίες που υλοποίησαν στα πλαίσια του μαθήματος των TΠΕ με θεματολογία από μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος τους. Οι μαθητές δούλεψαν σε ομάδες των 2 ή των 3 για την υλοποίηση των εργασιών. Παρατίθενται οι εργασίες όπως ακριβώς παραδόθηκαν από τους μαθητές, χωρίς κάποια παρέμβαση από τους εκπαιδευτικούς:

(περισσότερα…)

 

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ- ΑΠ 1,2,3»

ΤΟΥ ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΕΣΠΑ 2007-2013

Η Πράξη αφορά στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την αναδιάρθρωση του ρόλου των ειδικών σχολείων και των τμημάτων ένταξης με τη χρήση υπάρχοντος προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή, ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα πρότυπα που επιτάσσει η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, η Πράξη εστιάζεται σε κρίσιμους παράγοντες – προϋποθέσεις ποιότητας και αποτελεσματικότητας στην εκπαίδευση και έχε ως βασικό στόχο να αναδιαρθρώσει την παρεχόμενη Ειδική Εκπαίδευση στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στα Τμήματα Ένταξης.

Επιπλέον, στοχεύει στην εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων για την εξατομικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού.

Στο πλαίσιο της Πράξης απασχολούνται Εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ώστε να εφαρμόσουν καινοτόμα προγράμματα διδασκαλίας με τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο άλλων δράσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και των εποπτευόμενων φορέων του. Επίσης, απασχολείται Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ).

Οι κύριες Δράσεις της  Πράξης είναι οι ακόλουθες:

  1. Δράση 1: Εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων διδασκαλίας. Η Δράση 1 περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες υποστηρικτικές υπηρεσίες για την αποτελεσματική οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση της Πράξης, καθώς επίσης και την πρόσληψη και μισθοδοσία των Εκπαιδευτικών μέσω των Ενιαίων Πινάκων Αναπληρωτών για την εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων διδασκαλίας. Επίσης, περιλαμβάνει την πρόσληψη και μισθοδοσία του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του αναγκαίου Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ). Επιπροσθέτως, περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες δημοσιότητας για την ορθή προβολή της Πράξης και διάχυσης των αποτελεσμάτων της..
  2. Δράση 2: Επιμόρφωση πολλαπλασιαστών (σύμβουλοι ειδικής και γενικής αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων) και εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής. Η συγκεκριμένη Δράση περιλαμβάνει την υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων σχολικών συμβούλων ειδικής αγωγής και γενικής αγωγής, οι οποίοι λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές για τη ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Οι σχολικοί σύμβουλοι αναλαμβάνουν τη διαδικασία επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα καινοτόμων προγραμμάτων διδασκαλίας με τη χρήση των Τ.Π.Ε. για την εξατομικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τη διάχυση της γνώσης.
  3. Δράση 3: Ανάπτυξη Οδηγού Διαφοροποίησης Προγραμμάτων Σπουδών και Συγκέντρωση και Συμπλήρωση Επιμορφωτικού Υλικού και Ειδικών Εργαλείων. Η Δράση 3 περιλαμβάνει την ανάπτυξη Οδηγού Διαφοροποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών Ειδικής Αγωγής που έχουν αναπτυχθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τη συγκέντρωση και συμπλήρωση εκπαιδευτικού υλικού, λογισμικών και ειδικών εργαλείων για άμεση αξιοποίηση από τους εκπαιδευτικούς για την εξατομικευμένη υποστήριξη της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Δράση 4: Φυσικό αντικείμενο της δράσης είναι η αποτίμηση της υλοποίησης της Πράξης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ας αρχίσουμε από την τριήμερη εκδρομή που πήγαν τα παιδιά τις έκτης τάξης του σχολείου μας,  μαζί με τους συνόδους  δάσκαλους  τους στην Αθήνα, με ξεναγήσεις σε πολλά σημεία της πόλης και βέβαια  την επίσκεψη τους στο κτίριο της βουλής των Ελλήνων. Ήταν μια πολύ χρήσιμη εμπειρία για τα παιδιά, που μας ενημέρωσαν  πως πέρασαν μοναδικά.

Πολύ σύντομα ο σύλλογος  σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό των εικαστικών κα Γρηγοριάδου Ρένα και τους μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης θα επιχειρήσουν να γίνει το σχολείο μας ακόμη ομορφότερο,  ζωγραφίζοντας όλους τους διαδρόμους του σχολείου με διάφορα θέματα τα οποία έχουν επιλεγεί. Ο  σύλλογος και σε αυτή την ενέργεια θα είναι δίπλα  στα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς και θα συμβάλλει είτε οικονομικά, είτε  προσφέροντας  εθελοντική εργασία  για να ολοκληρωθεί και αυτή η δραστηριότητα.  Δίπλα μας ,  σ’ αυτή την ενέργεια θα έχουμε και των κύριο Γκέλο Λεωνίδα, εικαστικό –ζωγράφο,  να συμβάλει  με τους μαθητές της σχολής του εθελοντικά.

Ο σύλλογος  γονέων εντός των ημερών θα επιδιώξει να έχει και μια συνάντηση με τη νέα πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σκύδρας  κα. Παπαδοπούλου Μάγδα,  ώστε να γίνει η πρώτη γνωριμία και να μπουν οι βάσεις για μια πολύ καλή συνεργασία  προς όφελος του σχολείου μας. Οι αρμοδιότητες της σχολικής επιτροπής  πλέον είναι πολύ αναβαθμισμένες  μετά το πέρασμα  τις λειτουργίας  των σχολικών μονάδων από τους Δήμους .

Το σχολείο εδώ και λίγες ημέρες έχει στην διάθεση του και το καινούριο ηλεκτρονικό κουδούνι με χρονοδιακόπτη . Εδώ να ευχαριστήσουμε τον αντιδήμαρχο  τεχνικών υπηρεσιών του δήμου κύριο Λαουντό Μιχάλη,  για την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά μας .

Είναι σαφές πως  αν υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στη σχολική μονάδα, την  οποία εκπροσωπούν οι εκπαιδευτικοί το  σύλλογο  γονέων & κηδεμόνων και τη δημοτική αρχή,  σίγουρα το αποτέλεσμα θα είναι ικανοποιητικό για όλους  μας.

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

 

Πρόσκληση

Ελάτε στη χριστουγεννιάτικη παρέα μας με γιορτινή διάθεση!

Σε ένα χορό με τον άγιο Βασίλη και τα ξωτικά του,

το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2011,

στις 5.00 μ.μ.

στο κέντρο «Μίμης».

  • Καλλιτεχνικό εργαστήρι
  • Θεατρικό παιχνίδι
  • Ζωγραφική προσώπου

Φέρτε μαζί σας Cd, Dvd, Βιβλία

για το Bazaar  ανακύκλωσης που θα λειτουργεί.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημ. Σχολ.  Σκύδρας

Αγώνες «ανωμάλου δρόμου» στον Πλατανότοπο…

Την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε στον Πλατανότοπο Γιαννιτσών ο ετήσιος ανώμαλος δρόμος των σχολείων του Ν. Πέλλας, με τη συμμετοχή δύο μαθητών και 2 μαθητριών του σχολείου μας. Οι συμμετέχοντες στον αγώνα των 1000 μ. σε ανώμαλο δρόμο επιλέγηκαν    μετά από ενδοσχολικούς αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στο 1ο Δημοτικό Σκύδρας και ήταν: οι Π. Δημήτρης και Μ. Άγγελος από την Ε΄ τάξη και οι Π. Αναστασία και Σ.  Ευτυχία από τη ΣΤ΄ τάξη.

 

Δηλώσεις πριν τον αγώνα

 

Π. Δημήτρης: Χθες ήρθα για να δω από κοντά πού θα αγωνιζόμουν. Δεν είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου και δεν ξέρω τι θέση θα βγω, γιατί ο στόχος μου από την αρχή ήταν απλά η συμμετοχή.

Μ. Άγγελος: Χάρηκα πολύ όταν έμαθα ότι θα πάρω μέρος τους αγώνες και μου άρεσε πολύ το γήπεδο. Νιώθω ωραία που θα συμμετέχω, δεν ξέρω τι θέση θα βγω και δεν είμαι σίγουρος, έχω άγχος και πιστεύω ότι θα τα πάω καλά.

 

Π. Αναστασία: Πριν τους αγώνες αναρωτιόμουν πώς θα είναι το γήπεδο και τώρα που το είδα αγχώθηκα. Πιστεύω ότι θα τα πάω καλά, δεν προπονήθηκα και για να βγω πρώτη, αλλά η συμμετοχή μετράει.

Σ. Ευτυχία: Όταν έμαθα ότι θα συμμετέχω στους αγώνες δεν ένιωσα και πολύ άνετα. Πιστεύω ότι θα τα πάω καλά.  Δεν έκανα κάποια προπόνηση για την πρώτη θέση, αλλά πρώτα από όλα μετράει να αγωνιστώ.

Έπειτα οι μαθητές ευχήθηκαν καλή επιτυχία στους εαυτούς τους και σε όλους τους συμμετέχοντες και παρακολούθησαν τους αγώνες Γυμνασίων και Λυκείων.

Στα 1000 μ. κοριτσιών και σε σύνολο συμμετοχών περίπου 50 μαθητριών η Π. Αναστασία κατέλαβε την 5η θέση, ενώ η Σ. Ευτυχία έχοντας κάποιες ατυχίες στον αγώνα της είχε απλή συμμετοχή.

Στα 1000 μ. αγοριών και σε σύνολο 50 περίπου μαθητών, ο Π. Δημήτρης κατέλαβε την 2η θέση και το αργυρό μετάλλιο και ο Μ. Άγγελος την 5η θέση.

Πάνω απ’όλα, η συμμετοχή των παιδιών ήταν επιτυχημένη και η συμπεριφορά τους σε όλη την διάρκεια των αγώνων, ανάλογη του αθλητικού ήθους.

 

Δηλώσεις μετά τον αγώνα

Π. Δημήτρης: Οι αγώνες μου άρεσαν πάρα πολύ. Δυσκολεύτηκα προς το τέλος, γιατί ήμουν υπό πίεση από 2-3 παιδιά, αλλά νομίζω ότι πήρα πολύ καλή θέση.

Μ. Άγγελος: Νιώθω πολύ καλά που πήρα την 5η θέση και μου άρεσε πολύ που αγωνίστηκα..

 

Π. Αναστασία: Ξεκίνησα πολύ γρήγορα, γι αυτό και κουράστηκα μια και ήταν μεγάλη η απόσταση και στο τέλος πονούσαν τα πόδια μου από την κούραση. Οι αγώνες μου άρεσαν πάρα πολύ.

Σ. Ευτυχία: Δεν κατάφερα να τα πάω καλά και σταμάτησα τον αγώνα, γιατί ξεκίνησα πολύ γρήγορα και είχα κάποια σπρωξίματα στον αγώνα και η αγώνες ήταν μια χαρά άσχετα από το ότι δεν τα πήγα όσο καλά θα ήθελα.

Οι γυμναστές του σχολείου

 

Βασιλειάδης Δημήτριος

Κωνσταντινίδης Ιωάννης

Σιάγας Νικόλαος