ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Το 1ο 12/θ Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Σκύδρας ζητά κατάθεση συγκεκριμένων και ολοκληρωμένων προσφορών που να αφορούν στη μετακίνηση , στη διαμονή και στο πρόγραμμα επισκέψεων για την πραγματοποίηση τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Αθήνα, σύμφωνα με την 36590/Γ2/30-3-2010(Β΄428) & 129287/Γ2/10-11-2011 (Β ΄2769) Υ Α έγκρισης του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα: « Επισκέψεις Σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων» και το σχετικό έγγραφο με αριθ πρωτ Φ.14/126895/Δ2-25/7/2018. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης ,οικονομικά και ποιοτικά, προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Οι προσφορές θα σταλούν έως την 28-9-2018 και ώρα 10.00 π.μ. Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών θα συνεδριάσει την ίδια μέρα στις 10.45 π.μ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
• Τόπος: Αθήνα
• Χρόνος :18-20/10/2018
• Διάρκεια : Τρεις (3) ημέρες-Δύο ( 2 ) διανυκτερεύσεις
• Συμμετέχοντες: 27 μαθητές οι οποίοι συνοδεύονται από 4 εκπαιδευτικούς
• Μέσον: Λεωφορείο σε όλες τις μετακινήσεις
• Ξενοδοχείο: Στο κέντρο της Αθήνας(Stanley,Crystal City,President,Titania) ή στην περιοχή της Γλυφάδας(Emmantina,Fenix,Oasis,4 seasons,Kongo).
• Δωμάτια: 7 τρίκλινα και 3 δίκλινα για τους μαθητές , 4 μονόκλινα για τους εκπαιδευτικούς
• Διατροφή: Δείπνο την πρώτη ημέρα της επίσκεψης(18-10-2018)και 2 πρωινά.
Το πρόγραμμα της εκδρομής έχει ως εξής:
1η ημέρα( Πέμπτη 18-10-2018)
 Αναχώρηση στις 7.00 π.μ από το χώρο μπροστά από το Δημαρχείο Σκύδρας
 Στάσεις για ξεκούραση και φαγητό
 Άφιξη και ξενάγηση στο Αττικό Πάρκο
 Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο( δείπνο στο ξενοδοχείο)
 Βόλτα στον Πειραιά ή στη Γλυφάδα
2η ημέρα( Παρασκευή 19-10-2018)
 Πρωινό στο ξενοδοχείο
 Επίσκεψη στο Ίδρυμα Κέντρου Πολιτισμού « Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος»
 Επίσκεψη στην Ακρόπολη
 Βόλτα στο Μοναστηράκι-Στάση για φαγητό
 Ξενάγηση με λεωφορείο αγγλικού τύπου στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας
 Επίσκεψη στο Μουσείο Ακρόπολης
 Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση
 Βραδινό φαγητό σε επιλεγμένη ταβέρνα και διασκέδαση με ζωντανή μουσική
 Επιστροφή στο ξενοδοχείο
 3η ημέρα( Σάββατο 20-10-2018)
 Πρωινό στο ξενοδοχείο
 Επίσκεψη στην Παλιά Βουλή
 Επίσκεψη στην Βουλή των Ελλήνων
 Επιστροφή στη Σκύδρα με ενδιάμεσες στάσεις για φαγητό και ξεκούραση
Επιπρόσθετες απαιτήσεις του σχολείου
1. Υποχρεωτική ασφάλιση-κάλυψη αστικής επαγγελματικής ευθύνης από λάθη και παραλείψεις του τουριστικού γραφείου κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους- ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ασθένειας και ατυχήματος μαθητών
2. Οι μετακινήσεις των μαθητών να γίνονται με λεωφορείο άνετο , που να είναι στη διάθεση των μαθητών και των εκπαιδευτικών ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής και να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών , βάσει της κείμενης νομοθε-σίας
3. Να αναφέρεται στην προσφορά το όνομα του κάθε ξενοδοχείου για το οποίο ζητήθηκε προσφο-ρά με την αντίστοιχη τιμή του ανά μαθητή με την παροχή πρωινού και ενός δείπνου(18-10-2018).
4. Στην προσφορά ανά μαθητή να υπολογιστεί ένα free για τους μαθητές(η προσφορά θα εί-ναι για 26 μαθητές) και όλα τα δωμάτια των εκπαιδευτικών –συνοδών..
5. Με την προσφορά θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει ειδικό σήμα και άδεια λειτουρ-γίας του πρακτορείου που βρίσκεται σε ισχύ.
6. Τα δωμάτια στο ξενοδοχείο να είναι στον ίδιο όροφο και σε άριστη κατάσταση.
7. Τα δωμάτια για τους μαθητές να είναι τρίκλινα- δίκλινα με πλήρη εξοπλισμό, χωρίς προσθήκη μεταλλικών κλινών ή ράντζων με κλιματισμό , τουαλέτα και ντουζ.
8. Τα δωμάτια για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς να είναι 4 μονόκλινα , με κλιματισμό , τουαλέ-τα και ντουζ
9. Δεν θα απαιτηθεί ξεναγός από το τουριστικό γραφείο
10. Να υπάρχει δεύτερος οδηγός σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής
11. Η κατάθεση προσφοράς δεσμεύει το τουριστικό γραφείου για την περίπτωση που δεν θα πραγ-ματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (κακοκαιρία, ε-κλογές κτλ) με την επιστροφή των χρημάτων που έχουν καταβληθεί και την παραίτηση από ο-ποιαδήποτε αξίωσης αποζημίωσης. Σε αυτή την περίπτωση να επιστραφούν τα χρήματα στους γονείς των μαθητών..Αν υπάρξει στην παραπάνω περίπτωση αλλαγή ημερομηνίας , η διαδικα-σία θα επαναληφθεί από την αρχή.
12. Επιστροφή του ποσού συμμετοχής μαθητή στην εκδρομή, σε περίπτωση που για λόγους ανωτέ-ρας βίας ή ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του.
13. Στο συμφωνητικό με το ταξιδιωτικό γραφείο θα πρέπει να αναφέρεται και ο αριθμός ταξιδιωτι-κής ασφάλισης.

Σύνταξη και υποβολή προσφορών :
• Οι προσφορές υποβάλλονται στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Σκύδρας(Ελ. Βενιζέλου 1 ,58500, Σκύδρα), σε κλειστό φάκελο. έως την Παρασκευή 28-9-2018 και ώρα 10.00 π.μ
• Με κάθε προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο κατατίθεται απαραιτήτως και υπεύθυνη δή-λωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
• Στην προσφορά υποχρεωτικά θα καταγράφονται επίσης η Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η τελική συνολική τιμή της προφοράς και η επιβάρυνση ανά μαθητή.
3. Αξιολόγηση προσφορών :Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε μια φάση που περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους στάδια:
1. Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών
2 Έλεγχος
3 Αξιολόγηση οικονομικής και ποιοτικής προσφοράς
4 Επιλογή αναδόχου
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη ή μονογραμ-μένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται, εάν σ΄ αυτήν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Όσοι ενδιαφέρο-νται να λάβουν μέρος μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τους παρακάτω τρό-πους: α) Προσωπικά ή β) Με εκπρόσωπο, στο ενδιαφερόμενο σχολείο.
Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν
4.Επιλογή αναδόχου
Για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς, συγκροτείται Επιτροπή, με Πράξη του Διευθυντή του σχολείου, η οποία αποτελείται από τον ίδιο, ως Πρόεδρο, δύο (2)συνοδούς – εκπαιδευτικούς, που ορίζει ο Δ/ντής του Σχολείου με σχετι-κή πράξη και έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη επιλογής του ταξιδιωτικού γραφείου που θα πραγ-ματοποιήσει την εκδρομή –μετακίνηση. Η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου καταγράφεται στο πρακτικό που συντάσσεται και στο οποίο αναφέρονται με σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής. Το εν λό-γω πρακτικό, εφόσον ζητηθεί, κοινοποιείται από το Διευθυντή του σχολείου σε κάθε συμμετέχοντα ή/και έχοντα νόμιμο δικαίωμα να ενημερωθεί , ο οποίος μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της επι-λογής εντός μιας (1) ημέρας από τη σύνταξη του πρακτικού επιλογής. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την εξέταση των ενδεχόμενων ενστάσεων, γίνεται η τελική επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου και το σχολείο συντάσσει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμ-φωνα με την κείμενη νομοθεσία, που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Στη σύμβαση περι-λαμβάνονται απαραιτήτως τα εξής:
i. Το εγκεκριμένο από το Σύλλογο Διδασκόντων αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
ii. Το όνομα του ξενοδοχείου, η κατηγορία του, ο αριθμός δωματίων και κλινών και οι παρεχόμε-νες από αυτό υπηρεσίες.
iii. Η Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.
iv. Το συνολικό κόστος της εκδρομής.
v. Το κόστος ανά μαθητή (που θα προκύπτει με διαίρεση του κόστους εκδρομής δια του αριθ-μού των μαθητών).
vi. Τους Γενικούς Όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
Η τελική επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου, η σύνταξη της σύμβασης οργανωμένου ταξι-διού(ιδιωτικό συμφωνητικό) και η υπογραφή της από τα συμβαλλόμενα μέρη, αποτελεί τον ουσια-στικό παράγοντα της σύνταξης πράξης της επιτροπής, για τους λόγους που επιλέχθηκε το παραπάνω ταξιδιωτικό πρακτορείο.
Η πράξη αυτή μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα εξασφαλίσουν τη νομιμότητα των ε-νεργειών, αλλά και την απρόσκοπτη έγκριση πραγματοποίησης της τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρο-μής στην Αθήνα

-Ο-
Διευθυντής του 1ου Δ.Σ Σκύδρας

Τσιάτσιας Κωνσταντίνος

Αφήστε μια απάντηση