«Το Σχολείο σε Κίνηση: Αθλούμαστε δημιουργικά»

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού στις 24 Σεπτεμβρίου 2021,

καθώς και της 8ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού το σχολείο μας θα πραγματοποιήσει

την Παρασκευή 24/09/2021, αθλητικές δραστηριότητες με κοινό σύνθημα για το έτος 2021: «Το Σχολείο

σε Κίνηση: Αθλούμαστε δημιουργικά».
Οι  δράσεις/δραστηριότητες και εκδηλώσεις θα είναι διάρκειας 120 λεπτών, θα υλοποιηθούν αποκλειστικά
εντός του σχολικού ωραρίου, με τη συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των μαθητών και μαθητριών της
σχολικής μας μονάδας και θα λάβουν χώρα την 3η, 4η και 5η διδακτική ώρα

Η προώθηση της δημιουργικότητας μέσω του αθλητισμού, η προαγωγή της υγείας και της ευεξίας, η
ενθάρρυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς και η
σύνδεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες αποτελούν τους υπό έμφαση στόχους του εν λόγω εορτασμού.

Επισημαίνεται ότι κατά την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των ανωτέρω δράσεων τηρούνται απαρέγκλιτα

τα οριζόμενα, σε σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ή/και εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ., μέτρα

για την αντιμετώπιση της επιδημίας του COVID-19.

Η δομή «Γέφυρα» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας υλοποιεί για ακόμη μια χρονιά δράση «αρχή…ΖΩ!» που αφορά στην παροχή σχολικών ειδών αξίας 100 ευρώ στους μαθητές-μέλη οικογενειών  με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο φτώχειας, που έχουν εγγραφεί στην Α’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

Οι γονείς και κηδεμόνες, που επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω της συμμετοχής τους
στην εν λόγω δράση, θα πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Η μόνιμη και κύρια κατοικία τους να βρίσκεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και να είναι
Έλληνες πολίτες με ελληνική υπηκοότητα ή πολίτες λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή πολίτες άλλων κρατών νομίμως διαμένοντες στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
2. Να κατέχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΑΜΚΑ) της ημεδαπής.
3. Να έχουν εγγράψει κατά το σχολικό έτος 2021-2022 το/τα παιδί/ά τους στην Α’ τάξη Δημοτικού
σχολείου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
4. Να διαβιούν με οικογενειακό εισόδημα κατώτερο του ορίου φτώχειας. Τούτο θα πρέπει να
αποδεικνύεται από την/τις Πράξη/-εις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό/-ά
σημείωμα/-τα) του Υπουργείου Οικονομικών του φορολογικού έτους 2020. Το κατώφλι φτώχειας, όπως αυτό προσδιορίστηκε από την ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2020, ορίζεται σε 5.266 € ετησίως, για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενο κατά:
· 50% για τον σύζυγο και κάθε παιδί από 14 έως και 24 ετών.
· 30% για κάθε παιδί κάτω των 14 ετών

 

 

Σας παρακαλώ όπως ενημερώσετε τους γονείς ή κηδεμόνες και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων για τη Δράση Αρχή…ΖΩ και παραπέμψετε αυτούς στο Κέντρο Κοινότητας της περιοχής σας ή στο γραφείο της Δομής «Γέφυρα» στο Διοικητήριο Λιβαδειάς.

 

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ :

 

 1. Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο) σε ισχύ ή
  μετάφρασή του αν δεν είναι με λατινική γραφή, επικυρωμένο με ημερομηνία μετά τη δημοσίευση
  της παρούσας Πρόσκλησης. Για αλλοδαπούς δυνητικά ωφελούμενους απαιτείται και άδεια διαμονής στην Ελλάδα.
 2. Αντίγραφο ΑΜΚΑ του γονέα ή κηδεμόνα (το οποίο να προκύπτει από επίσημο δημόσιο έγγραφο).
 3. Αντίγραφο ΑΜΚΑ του τέκνου (το οποίο να προκύπτει από επίσημο δημόσιο έγγραφο).
 4. Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου
  εξαμήνου 
  πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης.
 5. Βεβαίωση εγγραφής παιδιού στην Α’ τάξη Δημοτικού, από το Δημοτικό Σχολείο στο οποίο πρόκειται
  να φοιτήσει.
 6. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ (ηλ. ρεύματος, τηλεφώνου, ύδρευσης) στο όνομα του γονέα ή αντίγραφο ισχύοντος ενοικιαστηρίου θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ. και απόδειξη ΔΕΚΟ ή αντίγραφο παραχωρητηρίου θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ. και απόδειξη ΔΕΚΟ ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο θεωρημένη από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας.
 7. Πράξη/-εις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό/-ά Σημείωμα/-τα) έτους 2020 από την
  αρμόδια Δ.Ο.Υ. των γονέων/κηδεμόνων και των ανήλικων τέκνων της οικογένειας σε περίπτωση που
  υποβάλλουν ξεχωριστή Φορολογική Δήλωση.
 8. Προσυμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση Παραρτήματος Ι, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (επισυνάπτεται).
 9. Συμπληρωματικά και όπου υπάρχει ανεργία για να προσμετρηθούν τα μόρια που αποδίδει, ο δυνητικά ωφελούμενος οφείλει να προσκομίσει Βεβαίωση Aνεργίας από τον ΟΑΕΔ η οποία να έχει εκδοθεί είτε ηλεκτρονικά, είτε από τα ΚΠΑ ΟΑΕΔ, εντός έξι ημερών από την ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης Συμμετοχής Ωφελούμενου».

 


Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αιτήσεως συμμετοχής στο γραφείο της Δομής Γέφυρα ορίζεται η 22/9/2021 και ώρα 14:00 ενώ για την ηλεκτρονική υποβολή ορίζεται η 22/9/2021 και ώρα 24:00.

                                                                                                                                             

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Παπαλουκά Αλεξάνδρα

Στέλεχος Δομής «Γέφυρα» Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Π.Ε. Βοιωτίας -Διοικητήριο Λιβαδειάς, Φίλωνος 35-39, ισόγειο δεξιά

2261350106

www.gefyra.com.gr

Συνημμένα:Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου

         

 

       

 

 

 

 

Σχηματάρι, 11/9/2021

    Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σχηματαρίου σε συνεδρίασή του, την 10η Σεπτεμβρίου 2021 και αφού έλαβε υπόψη του τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σας γνωστοποιεί τα παρακάτω:

Α) επισημαίνει ότι το σχολείο έχει εφαρμόσει όλες τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας & του Υπουργείου Υγείας, όπως απολυμαντικά, αντισηπτικά, διαδικασία λειτουργίας, αποστάσεις στα διαλείμματα, σχολαστική καθαριότητα, απολυμάνσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων σε συνεργασία με τον Δήμο, καλό αερισμό αιθουσών, κλπ).

Β) Ο καθιερωμένος αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου & ώρα 9 το πρωί, στον αύλειο χώρο του σχολείου μας μόνο με εκπαιδευτικούς και μαθητές και με το παρακάτω πρόγραμμα:

–Από τις 8.00 έως τις 8.15΄ το πρωί, οι μαθητές/τριες μας (χωρίς τσάντες) θα προσέλθουν στη σχολική μονάδα με επίδειξη του αποτελέσματος του διαγνωστικού τεστ στις εκπαιδευτικούς που θα βρίσκονται στις εισόδους και θα οδηγηθούν μόνοι τους(εκτός των μαθητών της Α΄) στις νέες τους τάξεις για μια πρώτη γνωριμία με τους εκπαιδευτικούς τους καθώς θα ενημερωθούν για θέματα που αφορούν στα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού COVID-19, στην ορθή χρήση της μάσκας, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου από την Τρίτη 14/9/2021, καθώς θα πάρουν κι ένα συμβολικό δώρο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Τους μαθητές της Α΄ Τάξης θα τους υποδεχτεί η δασκάλα τους, κα Ιωάννου Ελένη και θα τους οδηγήσει στην τάξη.

–Στις 8.55 π.μ., όλοι οι μαθητές του σχολείου θα βρίσκονται σε συγκεκριμένο οριοθετημένο αύλειο χώρο, υπό την εποπτεία του δασκάλου τους, όπου θα παρακολουθήσουν την τελετή του Αγιασμού.

— Στις 9.30 με 9.45 π.μ. Αποχώρηση μαθητών από τις εξόδους που έχουν οριστεί κι ακολουθούν παρακάτω.

Γ) Η λειτουργία του σχολείου από την Τρίτη 14/9/2021 θα έχει ως εξής:

1) Την Τρίτη 14/9/2021 θα μοιραστούν τα βιβλία στους μαθητές και θα εφαρμοστεί κανονικά εξάωρο πρόγραμμα, όπως προβλέπεται.

Το Ολοήμερο θα λειτουργήσει κανονικά από τη Δευτέρα 20/9/2021.

2) ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ. Πώς θα γίνεται καθημερινά!

Για την αποφυγή συγχρωτισμού η είσοδος στο σχολείο καθώς και η έξοδος των μαθητών μας απ’ αυτό θα γίνεται από διαφορετικές πόρτες ως εξής:

Οι τάξεις: Α, Β1, Β2 & Γ

Από τη νότια είσοδο της οδού Τριών Ιεραρχών

(από Φρυγανά)

Οι τάξεις: Δ1, Δ2, Ε1, Ε2 & ΣΤ

Από τη δυτική είσοδο της οδού Ρήγα Φεραίου

(από Δημαρχείο)

Η πρωινή προσέλευση των μαθητών θα γίνεται ως εξής:

ΩΡΑ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

Από τη νότια είσοδο της οδού Τριών Ιεραρχών

(από Φρυγανά)- ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ

Από τη δυτική είσοδο της οδού Ρήγα Φεραίου

(από Δημαρχείο) – ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ

8.05 π.μ.

Α

Δ1, Δ2

8.10 π.μ

Β1, Β2

Ε1, Ε2

8.15 π.μ

Γ

ΣΤ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Για τους μαθητές που έχουν αδέρφια σε άλλες τάξεις, η προσέλευση όλων μαζί θα γίνεται στις 8.15 π.μ., ανεξαρτήτως της τάξης που φοιτούν και από μία σταθερά πόρτα.

Η μεσημεριανή αποχώρηση των μαθητών θα γίνεται ως εξής:

ΩΡΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

Από τη νότια είσοδο της οδού Τριών Ιεραρχών (από Φρυγανά)- ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ

Από τη δυτική είσοδο της οδού Ρήγα Φεραίου

(από Δημαρχείο) – ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ

13.10μ.μ.

Α

Δ1, Δ2

13.15μ.μ.

Β1, Β2 & Γ

Ε & ΣΤ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Για τους μαθητές που έχουν αδέρφια σε άλλες τάξεις, η αποχώρηση όλων μαζί θα γίνεται στις 13.15μ.μ., ανεξαρτήτως της τάξης που φοιτούν και από την ίδια πόρτα εισόδου τους.

3) ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ: Το σχολείο μας διαθέτει μεγάλο προαύλιο χώρο, που έχει οριοθετηθεί για κάθε τάξη και τους μαθητές της, για το πού πρέπει να βρίσκονται και πώς να κινούνται στα διαλείμματα .

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1

Η χρήση της μάσκας στους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς χώρους στο σχολείο είναι υποχρεωτική.

(Οι μαθητές πρέπει να έχουν στην τσάντα τους: 2 μάσκες, 1 μικρό αντισηπτικό και υγρά μαντηλάκια)

2

Δεν επιτρέπεται delivery φαγητού.

3

Οι μαθητές πρέπει να έχουν φροντίσει να φέρουν μαζί τους, τα φαγητά και νερό που θα καταναλώσουν.

4

Επειδή δεν επιτρέπεται η ανταλλαγή, δανεισμός προσωπικών αντικειμένων, οι μαθητές να έχουν φροντίσει να έχουν τη γραφική ύλη (τετράδια, στυλό κα) και τα βιβλία που απαιτούνται για το μάθημα.

5

Λόγω των απρόβλεπτων αλλαγών του καιρού και της οδηγίας του Υπουργείου Υγείας για καλό αερισμό των τάξεων, καλό θα είναι οι μαθητές να έχουν στην τσάντα τους ζεστό ρουχισμό (ζακέτα,κλπ) στην περίπτωση που κρυώνουν να τον χρησιμοποιήσουν.

Τι κάνουμε πριν και αφού μπούμε στην τάξη

1

Περιμένουμε υπομονετικά στη σειρά.

2

Βάζουμε αντισηπτικό διάλυμα στα χέρια μας.

3

Φροντίζουμε το θρανίο μας να είναι καθαρό.

         Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Είναι σημαντική η συμβολή σας για την ασφαλή κι απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου μας.

Σας παρακαλούμε να συμβάλετε στην εφαρμογή των παραπάνω με την έγκαιρη παρουσία σας και την τήρηση αποστάσεων κατά την προσέλευση και την αποχώρηση.

Για τους προφανείς λόγους που όλοι γνωρίζουμε παρακαλείσθε να αποχωρείτε αμέσως μόλις παραδίδετε ή παραλαμβάνετε το παιδί σας.

Οι γονείς με περισσότερα από ένα παιδιά θα προσέρχονται μία φορά το πρωί στις 8.15 π.μ. σταθερά από μία εκ των δύο εισόδων και τα παιδιά θα εισέρχονται μαζί στο προαύλιο του σχολείου. Κατά την αποχώρηση παρακαλούνται να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους στις 13.15 μ.μ..

Υπενθυμίζουμε την οδηγία του ΥΠΑΙΘ οι μαθητές/τριες να παραλαμβάνονται από το ίδιο πρόσωπο ή από άτομο του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος.

Επίσης, να συμβάλλετε στην προσπάθεια τακτικής διενέργειας και ειλικρινούς δήλωσης αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, για το καλό του συνόλου της σχολικής μονάδας.

Είναι σε όλους αντιληπτό, πόσο δύσκολη από κάθε άποψη είναι η συγκυρία που βιώνουμε όλοι και κυρίως τα παιδιά μας.

Ας προσπαθήσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΣ σε αυτή-ας ελπίσουμε και τελευταία- φάση της πανδημίας να συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις, ώστε να γίνει ό,τι είναι δυνατόν τόσο για την προστασία της υγείας ΟΛΩΝ μας, όσο και για την υιοθέτηση θετικών στάσεων και συμπεριφορών από όλους μας κι ιδιαίτερα από τα παιδιά μας.

Σας ευχόμαστε ΚΑΛΗ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!

ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ!

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

Για περαιτέρω ενημέρωσή σας:

https://blogs.sch.gr/1dimsch/files/2021/09/Άνοιγμα-σχολείων-13-9-2021-νέα-μέτρα.pdf

https://blogs.sch.gr/1dimsch/files/2021/09/ΓΟΝΕΙΣ-COVIDΥΓΙΕΙΝΗ-ΜΑΣΚΑ.pdf

https://blogs.sch.gr/1dimsch/files/2021/09/ΣΧΟΛΙΚΗ-ΚΑΡΤΑ-ΜΑΘΗΤΗ-Δήλωση-Αποτελέσματος-self-test.pdf

https://blogs.sch.gr/1dimsch/files/2021/09/ΤΑΞΕΙΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ-ΣΧΕΔΙΆΓΡΑΜΜΑ.pdf

 

 

 

   

 

 

 

Αγαπητοί γονείς & μαθητές/τριες,

Σας ενημερώνουμε ότι:

   Τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου & ώρα 9 το πρωί, στον αύλειο χώρο του σχολείου μας θα πραγματοποιηθεί o καθιερωμένος αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά 2021- 2022, με εκπροσώπους εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών.

   Οι μαθητές/τριες θα προσέλθουν στη σχολική μονάδα στις 8.15’ και θα παραμείνουν μέχρι την τέλεση του αγιασμού, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του σχολείου μας, που θα περιλαμβάνει οδηγίες για θέματα που αφορούν στα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού COVID-19, στην ορθή χρήση της μάσκας, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου. 

 • Περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τον προγραμματισμό της σχολικής μας μονάδας για την ημέρα του Αγιασμού θα σταλούν στα προσωπικά σας e-mail.

   Καλή, δημιουργική σχολική χρονιά με Υγεία & Αισιοδοξία!

Από τη Δ/νση του σχολείου