Αγαπητοί γονείς,

  κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-12-2015.

  Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του Σχολείου, κατόπιν ραντεβού του γονέα με την Διευθύντρια του Σχολείου

από 1 Μαρτίου 2021 έως και 19 Μαρτίου 2021, 

τις παρακάτω ώρες:  8.30 έως 9.30 & 12.30 έως 13.30 κάθε μέρα, 

εφαρμόζοντας αυστηρά τα υγειονομικά μέτρα προστασίας για τον covid-19 : αποστάσεις, υγιεινή χεριών, μάσκες

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

  1. Έντυπη αίτηση εγγραφής (παρέχεται έντυπο από το σχολείο). https://blogs.sch.gr/1dimsch/files/2021/02/ 
  2. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας ( αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το σχολείο). Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016)
  3. Βιβλιάριο Εμβολίων του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021(Α25).
  4. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (Α.Δ.Υ.Μ.). Το Α.Δ.Υ.Μ. θα πρέπει να προσκομιστεί  την πρώτη μέρα λειτουργίας του σχολείου την επόμενη σχολική χρονιά (2021-22).
  5.  Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας, σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας.( Λογαριασμός ΔΕΗ, OTE, μισθωτήριο οικίας ή άλλο έγγραφο, προκειμένου οι μαθητές να εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στα όρια της σχολικής τους περιφέρειας)
  6. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου. Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (15 Ιουνίου 2021) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του μαθητή/τριας.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ

  •     α. Προϋποθέσεις εγγραφής μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους.
Όλες ανεξαιρέτως οι αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, γίνονται δεκτές χωρίς προϋποθέσεις σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 118139/Δ1/9-9-2020 Υ.Α.(Β 3838).
Οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης, μπορούν να εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους συμπληρώνοντας το έντυπο: «ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ»
Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος (15:00), εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων τους.
  •    β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών/τριών στο τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00): Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι/νες και φοιτούν στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος Πρωινής Ζώνης μαθητών/τριών είναι δέκα ( 10) μαθητές/τριες για το σχολείο μας. 

           Επικοινωνήστε μαζί μας για ό,τι χρειαστείτε στο τηλ. 2262058337 & 6946062691

Η Δ/ντρια του σχολείου

Στρατή Ευγενία

Εκδόθηκαν  από το υπουργείο Παιδείας οι εγκύκλιοι για τις εγγραφές των μαθητών στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία.

Εγγραφές από 1-20 Μαρτίου

Για να δείτε την εγκύκλιο για τα δημοτικά,  πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/6oi346mtli-7n7.pdf

Για να δείτε την εγκύκλιο για τα νηπιαγωγεία, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/psy9846mtli-osm.pdf