Τετάρτη, 20 Μαρτίου τα τμήματα της Ε΄ τάξης , δεν θα έρθουν σχολείο

Θέμα: «Πρόσκληση σε επιμορφωτική ημερίδα»

Σχετ.:
Νόμος 4547/2018, (ΦΕΚ 102/14.06.2018, τ. Α΄),
– Π.Δ. 79/2017, άρθρο 17, όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4559/2018, άρθρο 23, παρ. 1γ,
– ν. 1566/1985, Περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55
– Υπουργική Απόφαση «Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου», (ΦΕΚ 4299/27.09.2018, τ.β΄),
– Απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής με αριθμ. Φ.33/18809/16.11.2018 (ΑΔΑ: ΩΔΝΛ4653ΠΣ-53Σ) και Φ.33/304/24.01.2019 (ΑΔΑ: ΨΡΞΛ4653ΠΣ-Χ18).

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων που προγραμματίστηκαν από το               2 Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Αττικής (Πράξη 6η/01.03.2019 της Ολομέλειας), διοργανώνεται, με αφορμή το νέο βιβλίο των Μαθηματικών της Ε΄ τάξης, επιμορφωτική ημερίδα την Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019 ,  με θέμα:

«Διδακτικός σχεδιασμός στα Μαθηματικά: Δεκαδικοί αριθμοί»

            Στην ημερίδα θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 της Ε΄ τάξης των σχολείων, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.
Την ημέρα πραγματοποίησης της ημερίδας, οι αντίστοιχες τάξεις των σχολείων δεν θα λειτουργήσουν.

Παρακαλούνται οι Διευθύντριες και Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν εγκαίρως τους/τις μαθητές/τριες και τους γονείς τους και να προβούν στις απαραίτητες αλλαγές του Ωρολογίου Προγράμματος, ώστε να διευκολυνθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 70
Μαρία Καπετανίδου

Σχετικά με 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

έτος ίδρυσης 1931


Περισσότερες πληροφορίες
Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.