Μαρ 04 2016

Πρακτική άσκηση φοιτητών – φοιτητριών

Πρακτική άσκηση φοιτητών – φοιτητριών 2015 – 2016

Αγαπητοί Γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στις τάξεις του σχολείου μας που διδάσκεται η Αγγλική Γλώσσα, από τις 22 Φεβρουαρίου και μέχρι τις 22 Απριλίου 2016, μία φοιτήτρια από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.  Παρακαλούμε διαβάστε την παρακάτω επιστολή.

Κωνσταντινίδου Ιουλία

Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας

 

 

Η   Πρακτική   Άσκηση   Φοιτητών/τριών   του   Τμήματος   Αγγλικής   Γλώσσας   και Φιλολογίας  πραγματοποιείται  στο  πλαίσιο  του  μαθήματος  επιλογής  «Πρακτική Άσκηση  στη  Διδασκαλία  της  Αγγλικής»  του  Η΄  εξαμήνου.  Με  την  εισαγωγή  του Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στο τμήμα μας, το μάθημα της  Πρακτικής  Ασκησης  είναι  υποχρεωτικό  για  όσους  φοιτητές/τριες  επιλέξουν  το πρόγραμμα  μιάς  και  χωρίς  αυτήν  την  πιστοποίηση  δεν  δύναται  οι  ασκούμενοι φοιτητές να έχουν πρόσβαση ως εκπαιδευτικοί στη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση*
Μέσα  από  το  μάθημα  της  Πρακτικής  Ασκησης  δίνεται  η  δυνατότητα  στους/στις φοιτητές/τριες  να  εργαστούν  ως  βοηθοί-διδάσκαλοι  σε  Ιδρύματα  και  Οργανισμούς που   προσφέρουν   ξενόγλωσση   εκπαίδευση   (σχολεία   δημόσια   και   ιδιωτικά, πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης).  Βασικός  στόχος  του  μαθήματος είναι   να   παρέχει   στους/τις   φοιτητές/τριες   την   απαραίτητη   γνώση   για   να παρακολουθήσουν  με  επιστημονικό  βλέμμα  και  να  κατανοήσουν  τις  παιδαγωγικές πρακτικές που εφαρμόζονται στην ξενόγλωσση τάξη. Συνεπώς, οι φοιτητές/τριες που επιλέγουν  το  μάθημα  αυτό  έχουν  την  υποχρέωση  να  επισκεφτούν  έναν  από  τους φορείς   με   τους   οποίους   συνεργάζεται   το   Τμήμα      να   παρακολουθήσουν   και ταυτόχρονα να εκπονήσουν βοηθητικό διδακτικό έργο σε μία ή περισσότερες τάξεις. Ο/η  φοιτητής/τρια  θα  πρέπει  να  συμμετέχει  ενεργά  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία
επινοώντας δραστηριότητες για τους/τις μαθητές/τριες ή/και διορθώνοντας εργασίες που  τους  έχουν  ανατεθεί  από  τον/την  διδάσκοντα/ουσα,  κ.ά.  και  διδάσκοντας αυτόνομα   τουλάχιστον   για   δυο   διδακτικές   ώρες.   Ο/Η   καθηγητής/τρια   των συγκεκριμένων  τάξεων  θα  έχει  το  ρόλο  του  μέντορα  (συμβούλου-εκπαιδευτή)  ο/η οποίος/α  θα  εποπτεύει  τον  ασκούμενο  φοιτητή  σε  όλη  τη  διαδικασία  ενώ  θα παρίσταται  καθόλη  τη  διάρκεια  των  διδακτικών  ωρών  που  θα  πραγματοποιεί  ο/η φοιτήτης/τρια την πρακτική άσκηση στην τάξη του/της αντίστοιχα.   Σημειώνεται  ότι  για  την  πραγματοποίηση  της  Πρακτικής  Ασκησης  στα  σχολεία  της Αττικής έχει δοθεί σχετική έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας. Η Πρακτική Ασκηση για  τους/τις  φοιτητές/τριες  του  Αγγλικού  τμήματος,  ξεκινά  για  το  ακαδημαϊκό  έτος 2015-2016, στις 22/2/2016 και λήγει στις 22/4/2016. Ο/η φοιτητης/τρια θα βρίσκεται στο σχολείο για διάστημα 9 (εννέα) εβδομάδων.
Σας  ενημερώνουμε  επίσης  ότι  δε  θα  διανεμηθούν  ερωτηματολόγια  και  δε  θα πραγματοποιηθούν  συνεντεύξεις  με  τους  μαθητές  ή  συλλογή  στοιχείων  πάνω  στις παιδαγωγικές   και   μεθοδολογικές   προσεγγίσεις   της   διδακτικής   διαδικασίας   με βιντεοσκόπηση ή μαγνητοσκόπηση της διδασκαλίας. Στην  περίπτωση  που  διαφωνείτε  με  την  εφαρμογή  του  παραπάνω  προγράμματος, πράγμα που απευχόμαστε, παρακαλείσθε να το δηλώσετε εγγράφως  στο σχολείο.

 

Με εκτίμηση
Η επιστημονική υπεύθυνη της ΠΑ ΤΑΓΦ
Επίκουρη Καθηγήτρια
Ευδοκία Καραβά

 

*Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3848/ 2010 (ΦΕΚ Α΄/71) σε
συνδυασμό με την παράγραφο 22 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄/193), η
πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια γίνεται αναγκαία προϋπόθεση
διορισμού στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση.