Εγγραφή στο Ολοήμερο για το σχ. έτος 2021-2022

Αγαπητοί γονείς

Ενόψει του προγραμματισμού τις τις σχολικής χρονιάς 2021-2022, τις υπενθυμίζουμε ότι:

Α) Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τις. Οι Διευθυντές/τριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Δημοτικών Σχολείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις.

Β) Η φοίτηση των μαθητών που εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική.

Γ) Η ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών από το Ολοήμερο Πρόγραμμα (15.00) μπορεί να γίνεται, με την προϋπόθεση ότι θα έχει κατατεθεί κατά την εγγραφή των μαθητών στη σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Δ) Δύναται να συγκροτείται τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00’- 8:00’), για υποδοχή (7:00’- 7:15’) και ώρα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (7:15’- 8:00’), σε σχολεία, όπου διαπιστώνεται σχετική ανάγκη. Στο τμήμα αυτό, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες είναι εγγεγραμμένοι/ες και φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Δύναται να συγκροτείται τμήμα Πρόωρης Υποδοχής μαθητών (7:00-8:00). Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών για τη λειτουργία του τμήματος Πρωινής Ζώνης είναι οι 10 μαθητές/τριες για σχολεία με λειτουργικότητα από 9/θέσια και άνω.

Ε) Οι αιτήσεις – δηλώσεις θα πρέπει να κατατεθούν στο σχολείο το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 17 Μαΐου 2021.

Στ) Μπορείτε να εκτυπώσετε τη σχετική αίτηση – δήλωση εδώ (Αίτηση – Δήλωση Ολοήμερου Σχ. έτους 2021-2022).