ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

Έντυπα για εκπαιδευτικούς

Μόνιμοι

Άδεια αναρρωτική_μόνιμοι   .doc

Άδεια εξετάσεων_μόνιμοι   .doc

Άδεια ειδική_μόνιμοι   .doc

Άδεια ειδική-κανονική_μόνιμοι .doc

Πράξη ανάληψης υπηρεσίας μόνιμου .doc

 

Αναπληρωτές

Πράξη ανάληψης υπηρεσίας   ΠΔΕ υπηρεσίας Αναπληρωτή .doc

Πράξη ανάληψης Υπηρεσίας Αναπληρωτή ΕΣΠΑ .doc

Πράξη ανάληψης Υπηρεσίας Αναπληρωτή ΠΕΠ .doc

Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας στελεχών εκπαίδευσης   .doc

Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599_86   .doc

ΕΣΠΑ_ Αίτηση άδειας .doc

ΕΣΠΑ_ Αναφορά ανάληψης Υπηρεσίας .doc

ΕΣΠΑ_ Δήλωση στάσης/απεργίας .doc

 

Έντυπα για γονείς-μαθητές

Ατομικό δελτίο υγείας μαθητή (ΑΔΥΜ) 2014-2015   .pdf

Αίτηση απλή   .doc

Αίτηση για μετεγγραφή   .doc

Αίτηση για πιστοποιητικό εξωσχολικής χρήσης   .doc

Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599_86   .doc

Αφήστε μια απάντηση