Οδηγίες κρουσμάτων COVID (ΦΕΚ Β ́ 7/06-01-2022 ) από 10-1-2022

Σας παραθέτουμε το πρωτόκολλο αντιμετώπισης κρουσμάτων Covid σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄7/6-1-2022 που θα ισχύουν σε όλες τις δημόσιες σχολικές μονάδες της χώρας από 10-1-2022.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ