Ωράριο λειτουργίας

Ωράριο λειτουργίας

Ώρες Ωράριο Διάλειμμα
1η και 2η 08:10 – 09:40
09:40 – 10:00 1ο
3η και 4η 10:00 – 11:30
11:30 – 11:45 2ο
11:45 – 12:25
12:25 – 12:35 3ο
12:35 – 13:15
13:15 – 13:25 4ο
13:25  – 14:00
Πρόγραμμα ολοήμερου