Υλικό Αυτοαξιολόγησης Σχολικής Μονάδας

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

 

Τόμος Ι: Βασικό Πλαίσιο 1ος Τόμος Βασικό Πλαίσιο

Τόμος ΙΙ: Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διαδικασίες Αξιολόγησης   2ος Τόμος Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός

Τόμος ΙΙΙ: Μεθοδολογία και Εργαλεία Διερεύνησης 3ος Τόμος Μεθοδολογία Εργαλεία

Τόμος IV: Σχέδια Δράσης: Πλαίσιο Ανάπτυξης και Παραδείγματα  4ος Τόμος Σχέδια Δράσης

Τόμος V: Σχέδια Εκθέσεων 5ος Τόμος Σχέδια Εκθέσεων

Το Παρατηρητήριο της ΑΕΕ – Μεθοδολογία και Εργαλεία – Φάκελος Παραδειγμάτων Ερευνητικών Εργαλείων Μεθοδολογία και εργαλεία