ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ένας από τους βασικότερους παράγοντες που αφορούν τη βελτίωση της σχολικής επίδοσης ενός παιδιού, της κοινωνικής συμπεριφοράς και της κοινωνικο-ψυχοσυναισθηματικής του ανάπτυξης αποτελεί η συνεργασία των γονέων με το σχολείο του παιδιού τους.

Τελευταία, η συνεργασία σχολείου – οικογένειας κρίνεται απολύτως απαραίτητη μιας και οι επιδράσεις που δέχονται και οι δύο ποικίλουν. Η καλή συνεργασία και η συνεχής επαγρύπνηση μπορούν να αντιμετωπίσουν έγκαιρα προβληματικές καταστάσεις και ζητήματα που ανακύπτουν. Το μοντέλο των αλληλεπικαλυπτόμενων σφαιρών της Epstein, ορίζει το σχολείο, την οικογένεια και την ευρύτερη κοινότητα, ως τρία συστήματα που αλληλοεπηρεάζονται και ταυτόχρονα αλληλοεπιδρούν πάνω στα παιδιά. Όσο μεγαλύτερη συνεργασία θα επιτευχθεί μεταξύ των συστημάτων αυτών, τόσο θετικότερες θα είναι οι επιδράσεις στην ανάπτυξη και πρόοδο των παιδιών.   Η ιστοσελίδα του σχολείου μας αποτελεί σημαντικό παράγοντα εποικοδομητικής συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των μελών όλης της σχολικής κοινότητας.

Στο πλαίσιο αυτό στο σχολείο μας φέτος  πραγματοποιούνται δράσεις και γι΄ αυτό, σας αποστέλλουμε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο, με στόχο τη διερεύνηση δυσκολιών στη χρήση της ή προτεινόμενων αλλαγών, για την καλύτερη λειτουργία της.  Σας ευχαριστούμε πολύ.

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.gle/rFiNbPVwBNG3Xz1R6

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση