Σχολή γονέων στο σχολείο μας

Μέσω Προγραμμάτων του Δήμου Αγρινίου ιδρύθηκε στο Σχολείο μας Σχολή Γονέων και αρχίζει τις εργασίες της τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου, στις 5.00 μ.μ. Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό.

Μαθησιακοί Στόχοι – Προσδοκώμενα οφέλη

Στόχοι-Αναμενόμενα αποτελέσματα

Βελτίωση της επικοινωνίας στην oικογένεια.                                                           Προαγωγή των γνώσεων των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης. τους      Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών.                                                                           Ενθάρρυνση της συμμετοχής των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες             Βελτίωση της συνεργασίας γονέων και εκπαιδευτικών.                                              Απόκτηση ικανοτήτων προκειμένου οι γονείς να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του σχλείου τους.                            Ενημέρωση γονέων σε θέματα υγείας των ίδιων και των παιδιών τους.           Ενημέρωση γονέων για την καλή χρήση τους τρόπους προφύλαξης των παιδιών από την χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του Διαδικτύου       Ενημέρωση και υποστήριξη γονέων παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες ειδικές ανάγκες Ευχόμαστε στις εργασίες της σχολής καλή   επιτυχία.
Η Δ/ντρια του Σχολείου                                                                                                         Τασούλη Κων/να