Δράσεις του Τμήματος Ένταξης

Στα πλαίσια Δράσης της Εκπαιδευτικής Ομάδας Υποστήριξης των Μαθητών του Σχολείου μας  και σύμφωνα με τις ανάγκες του Σχολείου, προβήκαμε σε δραστηριότητες που θα ενίσχυαν την αυτοεκτίμηση και την αυτοαντίληψη των μαθητών, θα δίδασκαν έννοιες όπως σεβασμός, φιλία αλλά ταυτόχρονα θα βοηθούσαν τους μαθητές να ενισχύσουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη.

Συνεπώς,  η επικοινωνιακή εγγύτητα, η συνεργασία, η συμφωνία, η συνεννόηση  αλλά και η ενσυναίσθηση είναι μερικές αξίες που είναι χρήσιμες αλλά και αναγκαίες για τη σχολική τάξη, τόσο από τους εκπαιδευτικούς, όσο και από τους μαθητές. Ενεργώντας έγκαιρα, εξασφαλίσαμε ένα συμμετοχικό και υποστηρικτικό περιβάλλον με ίσες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές.