ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ.

Η Συμπερίληψη αφορά καινοτόμα προγράμματα και καινοτόμες διδασκαλίες που βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση του γνωστικού αντικειμένου για μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες και ευάλωτες ομάδες με στόχο την εμπλοκή και ενεργή συμμετοχή τους  στην μαθησιακή διδασκαλία.