ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2021-2022

 

Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, απαιτούν ένα ευέλικτο σχολείο , ικανό να προσαρμόζεται στις αλλαγές και να αντιμετωπίζει δημιουργικά την καινούρια γνώση.

Ο εκσυγχρονισμός των παραδοσιακών διδακτικών πρακτικών με καινοτόμες πρακτικές έχουν στόχο την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας και ενσωμάτωση όλων των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον, έτσι ώστε όλοι οι μαθητές ισότιμα να τους δίνεται η δυνατότητα να κατακτήσουν τα γνωστικά αντικείμενα και να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους χρησιμεύουν στο μέλλον για να γίνουν ενεργοί πολίτες.
Κατά την συστηματική διερεύνηση διαπιστώθηκε πως στο σχολείο μας φοιτούν μαθητές με διαφορετικό μαθησιακό προφίλ ,με διαφορετικό γνωστικό επίπεδο, μαθητές που έχουν έρθει από άλλες χώρες αλλά και αθίγγανοί. Ή ποικιλομορφία αυτή του σχολικού περιβάλλοντος καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών για την πολύπλευρη ανάπτυξη των μαθητών.
Σύμφωνα με την προ υπάρχουσα εμπειρία των εκπαιδευτικών του σχολείου μας διαπιστώσαμε ότι οι καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας βοηθούν στην κατάκτηση της γνώσης σε συνδυασμό με την καλλιέργεια δεξιοτήτων .