Ενέργειες που αφορούν στην τηλεκπαίδευση

Παρακαλούμε τους γονείς / κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου μας να ενημερώσουν άμεσα το σχολείο για τα στοιχεία επικοινωνίας τους (τηλέφωνο και email), στέλνοντας email στη διεύθυνση mail@16dim-ioann.ioa.sch.gr στο οποίο θα αναφέρονται το ονοματεπώνυμο του παιδιού και το τμήμα στο οποίο φοιτά.

Aν δεν επιθυμείτε την επικοινωνία του σχολείου μέσω email, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί προσωπικών δεδομένων (τον οποίο παραθέτουμε στη συνέχεια), παρακαλούμε δηλώστε το απαντώντας σε αυτό το μήνυμα, αναφέροντας ότι ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΩ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΜΕ EMAIL.

Περί προσωπικών δεδομένων: (το κείμενο είναι η σελίδα 5 των οδηγιών του ΥΠΑΙΘ):

  • Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019), σας ενημερώνουμε σχετικά με την  επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Ελληνικό Δημόσιο όπως εκπροσωπείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο  επεξεργασίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα (e-mail) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τη σχολική μονάδα λόγω της ιδιότητά σας ως μαθητών ή/και  γονέων ή κηδεμόνων και της σχέσης σας με το Ελληνικό Δημόσιο, είναι δε αναγκαία  για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τις  κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της  εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων  για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19 και την απαγόρευση διδασκαλίας με  φυσική παρουσία. Επιπλέον, οι μαθητές κατά τη συμμετοχή τους στην εξ  αποστάσεως εκπαίδευση κοινοποιούν σε συνεργαζόμενους με το Υπουργείο Παιδείας  και Θρησκευμάτων παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου,  κατ’ επιλογήν τους, όνομα ή όνομα χρήστη, αποκλειστικά προκειμένου να καταστεί  τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής  πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η  ως άνω απαγόρευση, και εν συνεχεία θα διαγραφούν από τους εν λόγω παρόχους.  Συστήνεται η σύνδεση των μαθητών μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser) (και όχι  μέσω εφαρμογής).
    Έχετε δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι προσωπικά  δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Σε περίπτωση που τα  προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα  προσωπικά σας δεδομένα, λήψης αντιγράφου αυτών, διόρθωσης ανακριβειών,  συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων, διαγραφής προσωπικών δεδομένων,  διακοπής της επεξεργασίας τους, λήψης τους σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη  και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφή, διαβίβασής τους σε άλλον υπεύθυνο  επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από το Ελληνικό Δημόσιο, διαβίβασής τους από το  Ελληνικό Δημόσιο σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά  εφικτό, υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού  Χαρακτήρα, αντίταξης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία τους για σκοπούς  εμπορικής προώθησης.
    Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας  δεδομένων από το Ελληνικό Δημόσιο ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, παραμένουμε  στη διάθεσή σας (e-mail επικοινωνίας gengram.abe@minedu.gov.gr).

Ο Διευθυντής του σχολείου

                                     Παύλος Ράπτης