ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19 ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19 ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΠΕΘ 70279/Δ1/3-5-18

Οι δηλώσεις για εγγραφή και τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν ως 12- 6-2018.

Η φοίτηση των μαθητών/τριών που εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική.
Η δηλωθείσα ώρα ενδιάμεσης αποχώρησης παραμένει η ίδια, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους και γίνεται στις 15.00, εφόσον έχει κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση των Γονέων/Κηδεμόνων.
Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

α) οι μαθητές/τριες των οποίων εργάζονται και οι δύο Γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής στο Ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα Γονέα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί.
β) οι μαθητές/τριες, των οποίων οι Γονείς/Κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως,
πολύτεκνοι/τρίτεκνοι/μονογονεϊκές οικογένειες, Γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι.
γ) πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και τα παιδιά τους φοιτούν σε σχολικές μονάδες Π.Ε. με εγγραφή στο πρωινό πρόγραμμα, και δεν είναι ενταγμένα στις λειτουργούσες Δ.Υ.Ε.Π.
δ) Η εγγραφή των μαθητών Ρομά στο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται χωρίς προϋποθέσεις.
Στη φάση του προγραμματισμού και συγκρότησης του/των τμημάτων Ολοήμερου, ο Δ/ντής του Σχολείου σε συνεργασία με τον Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Β΄ Αθήνας, λαμβάνει υπόψη κατά προτεραιότητα τη φοίτηση των μαθητών/τριών των οποίων εργάζονται και οι δύο Γονείς.

Πρωινή Ζώνη
Δύναται να συγκροτείται τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00) με διάστημα υποδοχής (07:00-07:15) σε σχολεία όπου διαπιστώνεται σχετική ανάγκη. Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος Πρωινής Ζώνης μαθητών είναι 10 μαθητές. Η συγκρότηση και η λειτουργία τμήματος Πρωινής Ζώνης γίνεται ύστερα από σχετική τεκμηριωμένη πρόταση του Συλλόγου Διδασκόντων και θετική εισήγηση του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Β΄ Αθήνας και έγκριση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Στην περίπτωση που αριθμός των φοιτώντων μαθητών στο/α Ολοήμερο/α τμήμα/τα καθώς και στο τμήμα της Πρωινής Ζώνης κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, τότε αναστέλλεται η λειτουργία του με απόφαση του Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης, ύστερα από σχετική εισήγηση του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου.
Η φοίτηση των μαθητών/τριών του Ολοήμερου Προγράμματος και της Πρωινής Ζώνης διακόπτεται, όταν το παιδί συμπληρώσει 15 συνεχόμενες απουσίες οι οποίες δε δικαιολογούνται από ιατρική γνωμάτευση, όταν ο Γονέας/Κηδεμόνας του ζητήσει την διακοπή της φοίτησης με γραπτή αίτησή του ή όταν ο Γονέας/Κηδεμόνας δεν επικαιροποιήσει την εγγραφή του μαθητή κατά το 2ο 15νθήμερο του Νοεμβρίου και το 1ο 15νθημερο του Φεβρουαρίου.
Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο, μετά τις 12 Ιουνίου 2018, απαιτείται η γραπτή έγκριση του Διευθυντή Π.Ε. Β΄ Αθήνας και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.
Παρακαλούμε πολύ οι δηλώσεις εγγραφής να υποβάλλονται στο Σχολείο μαζί με τις βεβαιώσεις εργασίας-ανεργίας κ.ά.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.