ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-19

Οι αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις Γονέων/Κηδεμόνων για την εγγραφή των μαθητών/τριών σχολικού έτους 2018-19 θα υποβάλλονται από 2 έως 18 Μαΐου 2018 (καθημερινά 09:00-12:30). Κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2012 έως 31-12-2012.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη είναι

:α. Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου.
Σε περιπτώσεις μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο, ο Γονέας/Κηδεμόνας του νηπίου υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον Διευθυντή Π. Ε. Β΄ Αθήνας, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή. Αν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν κάνει δεκτή την αίτηση των Γονέων, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτ. 26, της §4, του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Α’).

β. Αποδεικτικό στοιχείο (τίτλος ιδιοκτησίας, μισθωτήριο κατοικίας, Ε1, εκκαθαριστικό ΔΟΥ -από τα αποδεικτικά αυτά στο Σχολείο παραμένει το τμήμα του εγγράφου που εμφαίνεται η δ/νση κατοικίας χωρίς κανένα άλλο προσωπικό δεδομένο) από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας. Κάθε δημόσιο, Δημοτικό Σχολείο έχει δική του σχολική περιφέρεια και σ΄ αυτό φοιτούν οι μαθητές/τριες που διαμένουν σ΄ αυτήν την περιφέρεια (άρθρο 7 του Π.Δ. 79/2017). Όσα παιδιά έχουν αδέλφια που φοιτούν στο Σχολείο δε χρειάζεται να υποβάλλουν αποδεικτικό δ/νσης κατοικίας.
Τα όρια της σχολικής περιφέρειας του 16ου ΔΣ Αμαρουσίου είναι:
Νερατζιωτίσσης (μονά), Κρήτης (από Νερατζιωτίσσης ως Μεσολογγίου μονά ζυγά ), Μεσολογγίου ως Ρ. Φεραίου ( μονά ζυγά), Μεσολογγίου από Ρ. Φεραίου ως Θεμιστοκλέους (μονά ζυγά) 9ο ΔΣ Αμαρουσίου, Χ. Τρικούπη (μονά ζυγά ), Θεμιστοκλέους (μονά), Νερατζιωτίσσης (μονά), Λέκκα (ζυγά), Θησέως (ζυγά), Διονύσου (ζυγά), Αγίου Κωνσταντίνου (μονά), Ιερού Λόχου (ζυγά), Βυζαντίου (ζυγά), Μαραθωνομάχων (ζυγά), Παιδείας (μονά), Ολυμπίας ( ζυγά το 28 και 30 και από το 29 και κάτω στο 5ο ΔΣ Αμαρουσίου ), Δαρδανελλίων (μονά), Νερατζιωτίσσης (μονά).

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή/τριας (Α.Δ.Υ.Μ.).
Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (βλ. Φ.6/1094/80261/Δ1, 20-5-2015) καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κτλ.) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με το ΠΕΔΥ ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των Γονέων/Κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία). Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι.
Το Α.Δ.Υ.Μ. κατατίθεται στη σχολική μονάδα το αργότερο έως την έναρξη των μαθημάτων (11-9-2018).

Η εξέταση και συμπλήρωση του ΑΔΥΜ μπορεί να γίνει δωρεάν στον Σταθμό προστασίας μάνας και παιδιού-ΠΕΔΥ, Χατζηαντωνίου 15, Μαρούσι. Πληροφορίες 2106200322.

δ) Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. Υπενθυμίζεται ότι ισχύει η γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών (Υ1/Γ.Π.161682/22-12-2008 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής του Υπ. Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης), σύμφωνα με την οποία, «είναι υποχρεωτικά όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και για αυτό δίνονται δωρεάν στα πλαίσια προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Μόνο σε περιπτώσεις ιατρικής αντένδειξης, θα μπορούν οι Γονείς να αρνηθούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους». Οι Γονείς/Κηδεμόνες που για οποιουσδήποτε άλλους λόγους (προσωπικά δεδομένα και πιθανές παρενέργειες) δεν επιθυμούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους, οφείλουν να προσκομίζουν βεβαίωση ιατρικής αντένδειξης από : α) Περιφερειακά Γενικά Νοσοκομεία, ή β) Δ/νσεις Υγιεινής της οικείας Περιφέρειας ή γ) Ιατροκοινωνικά Κέντρα ή δ) Ασφαλιστικούς φορείς ή ε) ιδιώτες ιατρούς, σύμφωνα με τον κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας Ν.3418/28-11-2005(τ.Α’ ΦΕΚ 287).

ε) Σε περίπτωση μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι Γονείς /Κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από ΚΕΔΔΥ ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη Δημόσια Υπηρεσία.

Τα παραπάνω αφορούν τα τυπικά της εγγραφής. Σας περιμένουμε για την πρώτη γνωριμία-συνεργασία και για την παροχή κάθε πληροφορίας-διευκρίνισης που έχει σχέση με το νέο περιβάλλον του παιδιού σας.
Εκ των προτέρων ευχόμαστε καλή φοίτηση με υγεία στα παιδιά.

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.