ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ 2017 !!!

Οι εγγραφές των μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2017-18 θα πραγματοποιηθούν από 2 έως 19 Μαίου 2017 (καθημερινά 09:00-12:30). Κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2011 έως 31-12-2011.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της §3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161Α), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α΄/10.1.2014) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ. Α΄/17.2.2014), την π. 2 Α, άρ. 35 του Ν. 4386 και σύμφωνα με τη Φ.6/ΦΜ/ 66938/Δ1/24-04-2017 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου είναι τα εξής:

α) Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. Υπενθυμίζεται ότι ισχύει η γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών (Υ1/Γ.Π.161682/22-12-2008 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής του Υπ. Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης), σύμφωνα με την οποία, «είναι υποχρεωτικά όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και για αυτό δίνονται δωρεάν στα πλαίσια προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Μόνο σε περιπτώσεις ιατρικής αντένδειξης, θα μπορούν οι Γονείς να αρνηθούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους». Οι Γονείς/Κηδεμόνες που για οποιουσδήποτε άλλους λόγους (προσωπικά δεδομένα και πιθανές παρενέργειες) δεν επιθυμούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους, οφείλουν να προσκομίζουν βεβαίωση ιατρικής αντένδειξης από : α) Περιφερειακά Γενικά Νοσοκομεία, ή β) Δ/νσεις Υγιεινής της οικείας Περιφέρειας ή γ) Ιατροκοινωνικά Κέντρα ή δ) Ασφαλιστικούς φορείς ή ε) ιδιώτες ιατρούς, σύμφωνα με τον κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας Ν.3418/28-11-2005(τ.Α’ ΦΕΚ 287).
β. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή/τριας (Α.Δ.Υ.Μ.). Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (βλ. Φ.6/1094/80261/Δ1, 20-5-2015) καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κτλ.) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με το ΠΕΔΥ ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των Γονέων/Κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία). Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για λόγους προσβασιμότητας, ή όταν δεν υπάρχουν ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων σε νησιωτικές ή ορεινές ή δυσπρόσιτες περιοχές όπου η πλησιέστερη Μονάδα Υγείας είναι σε μεγάλη απόσταση από τον τόπο διαμονής της οικογένειας του μαθητή, το Α.Δ.Υ.Μ. δύνανται να καταρτίζουν και να συμπληρώνουν άλλοι ιατροί.
Το Α.Δ.Υ.Μ. κατατίθεται στη σχολική μονάδα το αργότερο έως την έναρξη των μαθημάτων (12-9-2017).

Η εξέταση και συμπλήρωση του ΑΔΥΜ μπορεί να γίνει δωρεάν στο Σταθμό προστασίας μάνας και παιδιού-ΠΕΔΥ, Χατζηαντωνίου 15, Μαρούσι. Πληροφορίες 2106200322.

γ. Αποδεικτικό στοιχείο ( λογαριασμός ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, τίτλος ιδιοκτησίας, μισθωτήριο κατοικίας, Ε1, εκκαθαριστικό ΔΟΥ – από τα αποδεικτικά αυτά στο Σχολείο παραμένει το τμήμα του εγγράφου που εμφαίνεται η Δ/νση κατοικίας χωρίς κανένα άλλο προσωπικό δεδομένο) από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του Σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας. Κάθε δημόσιο, Δημοτικό Σχολείο έχει δική του σχολική περιφέρεια και σ΄ αυτό φοιτούν οι μαθητές/τριες που διαμένουν σ΄ αυτήν την περιφέρεια (Άρθρο 1, ΠΔ 201/98).
γ. Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου.
Σε περιπτώσεις μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο, ο Γονέας/Κηδεμόνας του νηπίου υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε., στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή. Αν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν κάνει δεκτή την αίτηση των γονέων, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της περιπτ. 26, της §4, του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Α’).

Τα παραπάνω αφορούν τα τυπικά της εγγραφής. Σας περιμένουμε για την πρώτη γνωριμία-συνεργασία και για την παροχή κάθε πληροφορίας-διευκρίνισης που έχει σχέση με το νέο περιβάλλον του παιδιού σας.
Εκ των προτέρων ευχόμαστε καλή φοίτηση με υγεία στα παιδιά.

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.