ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Το όραμα και ο στόχος του Διευθυντή και των μελών της Σχολικής Κοινότητας είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης σχολικής μονάδας που να ανταποκρίνεται στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα, θέτοντας τον μαθητή στο επίκεντρο των αλλαγών και σκοπεύοντας στη συνολική βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Στόχος είναι ένα Σχολείο που επιδιώκει την εξωστρέφεια με τη διαμόρφωση ενός δημιουργικού και ανοικτού, εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, την ευαισθησία για το περιβάλλον-αειφορία, τη βιωματικότητα και την ενεργό συμμετοχή, που όχι μόνο επιδέχεται αλλά ενθαρρύνει και δημιουργεί καινοτομία.
Ένα Σχολείο ενταξιακό που αξιοποιεί τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, προκειμένου να ανταποκριθεί στις διαφοροποιημένες ανάγκες και ικανότητες των μαθητών.
Ένα Σχολείο ψηφιακό που συμβαδίζει αρμονικά με τις κλασικές μορφές «προφορικότητας» και «εγγραμματοσύνης» κι όλα αυτά μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργατικότητας, αλληλεγγύης και ομαδικού πνεύματος.