Λειτουργία Ολοήμερου Προγράμματος 2023-2024

Έντυπα και διαδικασίες που αφορούν στη λειτουργία του Ολοήμερου 
Προγράμματος και του Αναβαθμισμένου Προγράμματος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής
αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους σύμφωνα με τα  έντυπα στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://eclass03.sch.gr/modules/document/index.php?course=9170058186
Η σχετική ανακοίνωση με οδηγίες, τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αίτησης εγγραφής μαθητή/τριας στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και τα έντυπα είναι αναρτημένα στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του σχολείου. Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολικών
μονάδων, μετά τη λήξη του διδακτικού έτους, απαιτείται η γραπτή έγκριση του/της οικείου/ας Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών των  Δημοτικών Σχολείων, στα οποία θα λειτουργήσει Ολοήμερο Πρόγραμμα κατά το προσεχές σχολικό έτος 2023-2024, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν μέχρι  τις 26 Μαΐου 2023, στην Διεύθυνση του σχολείου τα σχετικά έγγραφα.
Οι Διευθυντές/τριες-Προϊστάμενοι/ες των Ολοήμερων Δημοτικών σχολείων θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν, μέχρι τις 26 Μαΐου 2023, στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης τους σχετικούς πίνακες .Επισημαίνουμε ότι πρέπει να δοθεί
προσοχή στις διαφορετικές ώρες αποχώρησης για το κλασικό και το 
διαφοροποιημένο Ολοήμερο, οι οποίες είναι υποχρεωτικές.