Μπορείτε να αναρτήσετε ζωγραφιές του παιδιού στον ψηφιακό φελλοπίνακα του νηπιαγωγείου, πατώντας το κουμπί + για να επιλέξετε το αρχείο ζωγραφιάς.

Made with Padlet