Ο Μπόνο πάει στο Webex

Ο Μπόνο πάει στο Webex… Παραμύθι για τους κανόνες της διαδικτυακής τάξης.

https://docs.google.com/presentation/d/1kxoJPpbgAZl08vJMdwTdF5BmNqzX92H_tCiCQ0cumRU/edit?usp=sharing

Παιχνίδι με τον Μπόνο

https://learningapps.org/watch?v=pb0svq0pa20

 

Οδηγίες Webex για παιδιά