Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 6, του ΠΔ 79/2017 (Α΄ 109) όπως τροποποιήθηκε
με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25) οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία γενικής
παιδείας, για το σχολικό έτος 2024-2025 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2024. Εγγραφές μετά
την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/ντριας
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως τούτο ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 6 του ΠΔ 79/2017 (Α΄109).
Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/8-5-2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ, οι εγγραφές στα δημόσια
Νηπιαγωγεία γενικής παιδείας γίνονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr)με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.
Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες στο Νηπιαγωγείο που ανήκει το
νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους και σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του
Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/
Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2024-2025, θα φοιτήσουν μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει
τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4704/2020 (Α΄133). Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτουςεγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-25, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2020 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να
δεχτούν όλες τις αιτήσεις προνηπίων που έχουν γεννηθεί κατά τη διάρκεια του έτους αυτού.

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ για την εγγραφή του νηπίουπρονηπίου οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:
• Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία
«Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των
κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
• Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του
Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
• Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας
συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου
μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.
Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα (παρ. 2 του
άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β’ 1767)):
α) τα στοιχεία του προνηπίου-νηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το
Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στους γονείς/κηδεμόνες κατάλογο
των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή τους μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο
Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι
συμπληρωμένα και οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το/τα τέκνο/α για το/τα οποίο/α επιθυμούν να
υποβάλουν αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει το τέκνο
που επιθυμούν να εγγράψουν, έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν μόνοι τους τα στοιχεία του νηπίουπρονηπίου και να τεκμηριώσουν τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας, είτε με
ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
β)τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας σχετικό αποδεικτικό έγγραφο
σε ψηφιακή μορφή όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από
το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,
γ) τα στοιχεία άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/ούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον
υπάρχει/ουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσουν Βεβαίωση Φοίτησης από τον/τη
Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας,
δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του προνηπίου-νηπίου στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, στο Προαιρετικό
Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου,
ε) τα στοιχεία των συνοδών των προνηπίων-νηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους από τη
σχολική μονάδα ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την
ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του προνηπίου-νηπίου».
Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ. 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767)) οι
γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική
μονάδα εντός της προθεσμίας που ορίζει ο/η Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου. Σε
αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται :
α) η αίτηση εγγραφής για το τμήμα πρόωρης υποδοχής, για το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα ή για
το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο του
Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (Α.Δ.Υ.Μ.)
γ) Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλο στοιχείο, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα
εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου
6 του ΠΔ 79/2017 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α΄ 25).
δ) Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής
του/της μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Μετά την υποβολή της αίτησης, (παρ. 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄1767)), οι
γονείς/κηδεμόνες λαμβάνουν ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει κατά την ηλεκτρονική
υποβολή της αίτησής τους για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή τους επιστρέφεται
από το Νηπιαγωγείο στους γονείς/κηδεμόνες προκειμένου να γίνουν οι διορθώσεις και να ολοκληρωθεί η
υποβολή της μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr).
Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται αποδεκτή.
Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας
«Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με παρουσία στο
Νηπιαγωγείο (παρ.7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄1767)). Για τον σκοπό αυτό ο/η
Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη
Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά
που του/της προσκομίζουν οι γονείς/κηδεμόνες.
Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες, όπως πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι σε
πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε
δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα
καταχώρισης αίτησης με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα/κηδεμόνα (παρ. 7 του άρθρου 2 της
ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767)).
ΙΙ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ Δ/ΝΤΗ/ΝΤΡΙΑ-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ/Η ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
Στο άρθρο 3 της με αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ ορίζεται ότι για τη διαχείριση των αιτήσεων,
ο/η Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη
Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) μέσω της Ενιαίας Πρόσβασης
σε Υπηρεσίες (Single Sign On) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου με τα στοιχεία σύνδεσης του επίσημου
λογαριασμού της σχολικής μονάδας, τον οποίο διαχειρίζεται αποκλειστικά ο/η ίδιος/α. Ο/Η
Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου εξετάζει κάθε αίτηση χωριστά και έχει τις εξής
δυνατότητες:
α) αποδοχή της αίτησης
β) επιστροφή της αίτησης στους γονείς/κηδεμόνες υποδεικνύοντας τις διορθώσεις που απαιτείται να
γίνουν στην αίτηση
γ) προώθηση της αίτησης στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγεται το Νηπιαγωγείο σε
περίπτωση που διαπιστώνει προβλήματα που δεν δύναται να αντιμετωπίσει.
Επισημαίνεται ότι η αποδοχή της αίτησης δε συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του προνηπίου-νηπίου στη
δηλωθείσα σχολική μονάδα. Η σχολική μονάδα φοίτησης του προνηπίου-νηπίου θα καθοριστεί μετά το πέρας
της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων και αφού η αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
κατανείμει τις αιτήσεις σύμφωνα με τις διαθέσιμες θέσεις κάθε Νηπιαγωγείου.

ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ! ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σήμερα  6/11 στο Νηπιαγωγείο μας πραγματοποιήθηκε ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ!

Κάθε σχολείο πρέπει να έχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης.

Η άσκηση σεισμού γίνεται προγραμματισμένα από τους εκπαιδευτικούς του Νηπιαγωγείου μας  ώστε να προετοιμάσουμε τους μαθητές μας να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση που συμβεί αληθινός σεισμός!

Είναι σημαντικό για τους μικρούς μας μαθητές να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν ώστε να μπορούμε να προστατευτούμε σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπως σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα!!

Το ΣΧΕΔΙΟ μας λειτούργησε και βγήκαμε ΟΛΟΙ με ασφάλεια στον χώρο καταφυγής!!!

εικόνα Viber 2023 11 06 21 37 43 439εικόνα Viber 2023 11 06 21 37 13 487

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9

Out door classroom day Certifity – Εκπαιδευτική εκδρομή στον Αγ Γεώργιο Φιλλιππιάδας.

Out door classroom day Certifity – Εκπαιδευτική εκδρομή στον Αγ Γεώργιο Φιλλιππιάδας.
Πιστεύουμε ότι τα παιδιά πρέπει να είναι έξω κάθε μέρα!
Τα παιδιά πρέπει να είναι περισσότερο ώρες σε εξωτερικούς χώρους –παίζοντας, μαθαίνουν, εξερευνούν– καθημερινά.
H εκπαιδευτική εκδρομή πραγματοποιήθηκε χθες στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων με Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Ο Α Ξ Ο Ν Α : ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία STEM-εκπαιδευτική Ρομποτική με
Υ Π Ο Θ Ε Μ Α
«Ο κύκλος του νερού»
Στον Άγιο Γεώργιο Φιλιππιάδας πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική επίσκεψη στις πηγές που υδρεύουν Άρτα-Πρέβεζα-Λευκάδα, στον Παραδοσιακό Νερόμυλο από το 1840 ανακαινισμένο, στις νεροτριβές, στο Ρωμαϊκό υδραγωγείο του Οκταβιανού που ύδρευε την Αρχαία Νικόπολη, επίσκεψη στα αυλακωτά κανάλια ύδρευσης του υδραγωγείου, βόλτα στο πλατανόδασο, της περιοχής ,φαγητό για τους μικρούς μαθητές και ξεκούραση καφέ για τους γονείς στο χώρο του νερόμυλου, και επιστροφή στο σχολείο μας.
μύλος 1 μύλος 2 μύλος 3 Μυλος 5 μύλος 6 μύλος 7 Μύλος 94 5 7 9 1011 12 13 14 15 16 17

EU CODE WEEK – ” Coding and sustainability”

EU CODE WEEK
” Coding and sustainability”
Leading teacher : GR-Magkiosi-009
Στόχος μας είναι η ανάπτυξη προγραμματικών δεξιοτήτων και υπολογιστικής σκέψης για παιδιά προσχολικής ηλικίας ,με παιγνιώδη και βιωματικό τρόπο. Οι δραστηριότητες είναι βιωματικές, επιδαπέδιες και επιτραπέζιες, ενταγμένες σε εκπαιδευτικό σενάριο. Στο γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών και συγκεκριμένα στα σχήματα οι μαθητές προγραμματίζοντας την beebot με μια πλήρη μετακίνηση περιμετρικά της πίστας διδάχθηκαν και το τετράγωνο.
Στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος σχετικά με την Θεματολογία «Μια Βόλτα στο Δάσος» , τα παιδιά του 12ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Άρτας, προσπαθούν να βοηθήσουν το δάσος μέσα από τη δράση : «Προστατεύω το Δάσος».
Ακολουθούν συγκεκριμένα βήματα πάνω σε δάπεδο με τετράγωνα πλακάκια όπου μαζεύουν τα σκουπίδια και ανακυκλώσιμα υλικά(χαρτί-γυαλί-αλουμίνιο-πλαστικό).
Με το ρομποτάκι Bee Bot ,το κάθε παιδί, ακολουθεί συγκεκριμένες οδηγίες βήμα-βήμα. Ο κάθε μαθητής με αφετηρία την είσοδο του Δάσος, τραβά μια κάρτα- αποστολής με μια εικόνα αντικειμένου (σκουπίδι ή ανακυκλώσιμο υλικό) και θα πρέπει να οδηγήσει το ρομπότ στο σημείο όπου υπάρχει το συγκεκριμένο αντικείμενο(σκουπίδι ή ανακυκλώσιμο υλικό).”
θα μαζέψει όλα τα σκουπίδια στη συνέχεια ξεχωρίζει τα ανακυκλώσιμα υλικά από τα υπόλοιπα απορρίμματα.
Κατασκευάζουμε στην τάξη μας κάδο με απορρίμματα και με ανακυκλωμένα υλικά.
Στο τέλος υπάρχει επιβράβευση. Το παιχνίδι συνεχίζεται με χρήση λογισμικών στον υπολογιστή της τάξης.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EU CODE WEEK 2023_2024

EU CODE WEEK
” ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ”
2023_2024
Πρόκειται για ένα επιδαπέδιο παιχνίδι που λέγεται “Βόλτα στην πόλη”.
Δημιουργήσουμε ένα χάρτη(Πίστα) Beebot 4X3 όπου σε κάθε τετράγωνο εικονίζεται ένα κατάστημα. Επίσης, ετοιμάσαμε κάρτες αποστολών.
Ο παίκτης με αφετηρία το τετράγωνο του σπιτιού, Τραβά μια κάρτα- αποστολής με μια εικόνα αντικειμένου και θα οδηγήσει το ρομπότ στο κατάστημα όπου υπάρχει το συγκεκριμένο αντικείμενο.”
EU CODE WEEK 2023
EUCODE 2 EUCODE 3 EUCODE 4 EUCODE 5 EUCODE 6 EUCODE 7 EUCODE 2023 1

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ

ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 2023
Δράση σήμερα στο 12ο Ολοήμερο νηπιαγωγείο διαδικτυακά για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου.
Το διαδικτυακό σεμινάριο για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου για μαθητές Νηπιαγωγείου και Α τάξης Δημοτικού σχολείου, πραγματοποιείται σήμερα στις 10:00.
Τα θέματα που θα θίξουνε στην ενημέρωσή τους είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων, η υπερβολική ενασχόληση, το ασφαλές online gaming, ο διαδικτυακός εκφοβισμός, η θετική αλληλεπίδραση με φίλους στο διαδίκτυο κ.α
Η ενημέρωση διαρκεί μία (1) διδακτική ώρα.
Στο τέλος της παρουσίασης, εφόσον κάποιος μαθητής έχει κάποια απορία και θέλει να πάρει τον λόγο μπορεί να απευθύνει την ερώτηση του προς τον εκπαιδευτικό ο οποίος θα μας τη μεταφέρει. Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω του chat.
SAFE INTERNET DAY
Microsoft Teams Classic φόρτωση Google Chrome 12 10 2023 10 07 53 πμ Microsoft Teams Classic φόρτωση Google Chrome 12 10 2023 10 12 35 πμ Microsoft Teams Classic φόρτωση Google Chrome 12 10 2023 10 16 41 πμ Microsoft Teams Classic φόρτωση Google Chrome 12 10 2023 10 16 59 πμ Microsoft Teams Classic φόρτωση Google Chrome 12 10 2023 10 19 16 πμ Microsoft Teams Classic φόρτωση Google Chrome 12 10 2023 10 27 09 πμ
Microsoft Teams Classic φόρτωση Google Chrome 12 10 2023 10 28 52 πμ Microsoft Teams Classic φόρτωση Google Chrome 12 10 2023 10 30 00 πμ Microsoft Teams Classic φόρτωση Google Chrome 12 10 2023 10 37 08 πμ Microsoft Teams Classic φόρτωση Google Chrome 12 10 2023 10 37 24 πμ Microsoft Teams Classic φόρτωση Google Chrome 12 10 2023 10 44 57 πμ Microsoft Teams Classic φόρτωση Google Chrome 12 10 2023 10 47 00 πμ

Αγιασμός στο 12ο Νηπιαγωγείο Άρτας

εικόνα Viber 2023 09 11 23 24 51 844

Με τον καθιερωμένο αγιασμό στις σχολικές μονάδες της Άρτας ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά για φέτος. Αγιασμός πραγματοποιήθηκε και στο 12ο Νηπιαγωγείο Άρτας, όπου οι μικροί μαθητές Νηπίου και προ-νηπίου, είχαν την ευκαιρία σήμερα να γνωρίσουν τις νέες τους νηπιαγωγούς, το σχολείο (τα μικρότερα παιδιά) και να μπουν σε συνθήκες καθημερινότητας.

Τον Αγιασμό έκανε ο πατήρ Γεράσιμος Στέργιος, παρουσία των νηπιαγωγών, μαθητών και γονιών που συνόδεψαν τα παιδιά τους την πρώτη ημέρα του σχολείου. Στο νηπιαγωγείο μας είχαμε την τιμή και την χαρά να μας επισκεφτεί η Σχολική Σύμβουλος των νηπιαγωγών Άρτας-Πρέβεζας και Θεσπρωτίας κα Αικατερίνη Νταμάνη, που αρχικά παίρνοντας το λόγο απηύθυνε χαιρετισμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς .

Ο Προϊστάμενος του νηπιαγωγείου κ. Αλέξανδρος Αγγέλης μίλησε στους γονείς λέγοντας ότι «Τα παιδιά είναι το μέλλον και το αύριο αυτού του τόπου. Ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές καινούργιους και παλιούς και ότι θα είμαστε δίπλα τους σε ότι χρειαστούν». Στην συνέχεια γονείς και μαθητές επισκέφτηκαν τους χώρους του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί κα Ελένη Φάη, κα Κιτσάτη Παρασκευή και η κα Μαρίνα Ανυφαντή συνόδεψαν και μίλησαν με τους γονείς για  τυχόν απορίες  σχετικά με την επόμενη μέρα.